De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

271 272 Josuah v. B. me t Johann v. B. , geb . 174 0 te Danzig, die volgt, bezit de familie geene g eg evens. II. Johann v. B., geb . 174 0 te Danzig, geh . met Elenore Benata Bergen, III. Dr . Alfred Wilhelm v. B., geb . 25 Juli 178 3 te Danzig, overleden 30 Juli 185 0 te Guldirigen, Arts te Klinenhof bi j Elleij in Kurland, geh . met Maria Begina Qross, geb . 12 April 178 4 te Elbing, overl. 183 9 te Klinenhof. IV. Conrad Josuah v. B., geb . 11 Jan. 182 0 te Klinen­ hof bij Elleij in Rusland, predikant te Edseu en Schlik in Kurland, overl. 1902 , geh . me t Amalia Constanze Sokolowsky, geb . 5 Oct . 182 0 te Malk in Lijfland, overl. Dec. 1912 . Zij hadden de volgende zoons: 1. Uno v. B., Directeur va n een Gymnasium in Zuid Rusland, gehuwd. 2. Arthur v. B., Med . Dr. , Arts te Riga, gehuwd, heeft kinderen. 3. Theodor v. B., Ou d Kolonel va n he t Russische leger, houdt zich de laatste jaren bezig met theologische studies, in het bijzonder wa t betreft de komst va n het Koninkrijk Gods, geh . 26 April 187 6 me t Bertha von Bosenberger. Ui t welk huwelijk twee zoons: Alexander en Nicolai. Alexander v. B., Kapitein der Artillerie, Brigade 23, diende in den oorlog va n 1904â??1905 als Batterijchef, weduwnaar, kinderloos, geb . 24 Jan . 1877 . Nicolai v. B., gesneuveld al s Luitenant der Cavallerie in de n slag bi j Lajolan, 1904 , Officier St. George Orde, geb. 25 Dec . 1878 , overl. 20 Aug . 1904 . 4. Friedrich v. B., Predikant te Kurland-Schwinden, geh., heeft kinderen. 5. Bduard v. B., al s kind gestorven. 6. Ostwald v. B., gestorven al s Kapitein va n den Staf, ha d een zoon, di e nu Luitenant is. Het is eigenaardig, da t Mr. Coenraad van Beuningen, de beroemde staatsman, hier te n onrechte Coenraad Josua genoemd wordt. Misschien heeft de medaille, waarop hi j wordt voorgesteld als Josua de zon (Lodewijk XIV) doende stilstaan, hiertoe aanleiding gegeven. (Zie hierover o. a. de dissertatie va n H. J. va n der Heim, De Legationibus a Conrado Beuningio gestis usque ad annum 1672 , Leiden 1847). De kwestie of deze Russische va n Beuningen's al of niet aa n het patricische geslacht van dien naam verwant zijn is en blijft no g onopgelost. Onderzoekingen in de Archieven va n Danzig zouden in de eerste plaats in aanmerking komen om licht in dezen te ontsteken. Dr . Gunther, Archivaris de r stad Danzig, schreef echter aa n den heer Elias, auteur van â??de Vroedschap va n Amsterdam' naar aanleiding eener gestelde vraag: â??Ueber Beinrich van Beuningen un d dessen Eltern liess sich nichts ermitteln'. In de â??Amsterdammer, Weekblad voor Nederland', van 3 Juni 1916 , zegt Prof. G . W . Kernkamp, dat in he t Archief va n de Mennonieten-Gemeente te Danzig ledenlijsten gevonden worden, die tot de zestiende eeuw teruggaan en da t daarin oo k de familienaam van Beuningen voorkomt. Dr . Arthur v. B. , Arts te Riga, schijnt, te oordeelen naar zijn schrijven hieromtrent, deze archieven reeds geraadpleegd te hebben doch blijk­ baar zonder succes. Zoowel de Emmeriksche al s de Russische va n Beu­ ningen's voeren hetzelfde wapen als het Amsterdamsche regeeringsgeslacht, doch di t zegt niets voor de ver­ wantschap , wanneer wi j niet weten hoe lang het voeren van di t wapen authentiek geschiedt. Usurpatie van ' familiewapens is in he t geheel niet zeldzaam. Me n zie o. a. Elias,' Vroedschap va n Amsterdam, Appendix C. (Ruijtenburgh, Simon de Rijck, Verburch). De omstandigheid, da t er in Nederland drie plaatsen Beuningen bestaan, éé n in Gelderland en twee in Over­ ijssel, no g afgezien va n het feit, da t wij ook in Zwit­ serland ee n plaats Böningen vinden, draagt er niet weinig to e bi j de mogelijke naamsverwarringen te vermeerderen. He t uitgestorven oud-adellijke geslacht van Boningen o f van Beuningen ui t het Rijk va n Nij­ megen voerde: een faas va n twee rijen vair. Een geslacht Boningen i n Overijssel voerde in zilver vier roode dwarsbalken volgens â??d e Wapenkaart de r voornaamste oud-adelijke geslagten in de Provintie van Overijssel al s oo k va n de geene, die in de Provintie gegoed sijn of sijn geweest'. (Zie oo k Geneal. va n Hoevell, Deventer, va n den Sigtenhorst, 1869 , pag . 29) . De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N.B.). medegedeel d doo r CAEL KÃ?FFLEB. (Vervolg va n XXXIV, 247â??248.) overleden de n 16 febr. 169 5 Cornelis Willemse van Baal Maryke Comelisse van Baal Michel Comelisse van Baal Christiaan Brouwers me t Anneke van Meer sijne huysvr. Kaspar van Driebergen me t Margarita Sprong sijne huysvr. met onse attestatie vertrocken na Breda 19 7br. 1697. Catherina Janse Cuypers David Kroes me t A . . nna Huysvr Catharijna Vermeulen gestorven 31 lObr. 170 1 Willem Brouwers me t vrouw vertrocken na leyda 21 April 170 3 me t onse at t Judith Boeloffs van den Oever sijne huysvr.