De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

307 308 Joffrou Mechtelt van de Veene, va n Gembden (?) , be scheyt va n Nimmegen, getr. in St. Jacob 17 Dec . '27 Jan . 1611 . Joris Willems, luytenant van capiteyn Morgan, en Gijsbertgen Willemsdr. van Vianen, j.d . van Utrecht, wonende ae n de Geertenbrugge. Deel 1611â??1616. ir< 22 Dec - 1611 . Jr . Willem van Eek, weduwnr. va n Joffr. Anna van der Lauivick, e n Joffr. Agnes van Weedt wed0 va n Arnout Sengers wonende to t Nieumegen, attestatie op Nieumegen. 8 Maart 1612. Jr. Gijsbert van Hardenbroek, weduwnr. van Joffr. Rembalda de Cock van Oppijnen, e n Joffr. Agnes van Hekeren, wed0 va n Jr. Eustatius van Scher penseel, i n sy n leven heer to t Rumdt, bescheyt va n Rumt, attestatie gegeven op Rumdt. (Vergelijk Ned . Adelsboek 1914 , blz . 104) . 13 Sept. 1612. Steven Ernsten van der Borst, adelborst onder de n Commandeur Ogle, en Neeltgen Jacobs van Donzelaer, j.d. va n Utrecht, wonende in de Nieustraet, getr. 22 Sept. van Varick, dochter va n Jonchr Goessen van Varick, rekenmeester va n Gelderland en 't Graefschap va n Zutphen, attestatie gegeven op Arnhem 12 Sept. 1613 . (Vergelijk Ned . Adelsboek a. v.). 14 Nov . 1613 . Jonckr Willem Co-pier van Culenburch, luitenant va n capiteijn Jonckr Johan va n Oostrum, en Joffr. Anna van Beinhem, wonende to t Doesburch, attestatie na e Doesburch. 19 Juni 1614 . Paul Meijer, luytenant onder capt. Frenck, en Joffr. Johanna van Coevorden, wed0 va n Pieter Olie, wonende bi j de Geertenbrugge, attestatie op Doorn. 7 Jan . 1616. Mr. Adriaen de Boy, raet ter admiraliteyt in Zeeland, en Susanna van Boogaart, j.d. va n Am ­ sterdam , wonende over St . Catrine, getr. 16 Jan . 16 Juni 1616 . Jonckr Johan van Bhede e n joffr. Jacobmyna van Ede, getr. in St. Jacob 26 Juni. 18 Aug . 1616 . Mr . Johan Stricle, j. g. va n Utrecht, woonende op t Ow e Kerchoff, en Joffr. Beatrix Oïbels, van Middelbergh, bescheyt va n Grave, getr. 27 Aug . 29 Dec . 1616 . Jonckr Ernest de Beede e n joffr. Elysabeth van Utenhove, getr. in St. Janskerk. ^ 22 Aug . 1613 . Jonchr Gijsbert van Hardenbroek, 'weduwn. va n Joffr. Agnes van Hekeren , en Joffr. Anna De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N.B.), medegedeel d doo r CARL KÃ?FFLER. (Vervolg va n XXXIV, 277â??278.) overleden .. 9br . 170 0 Arien Leendertse Drus, sijn belijdenisse gedaan 23 lObr. 1697 . man door 't omwayen va n de molen zijn been ge- broocken en daar aa n gestorven 17 Jn . 1704 . Jacob Cornelis Anthoonisse e n Adriaantje Stevens van Elder beeck, eghte huwelyxluyden sijn aangekomen me t eene attestatie va n Dongen va n den 26 Maart 169 8 geteekent door S. va n Hamerstede pastor to t Dongen en te Ryen. met onse attestatie va n de n 10 8br . 169 8 ver­ trocken na hilvarenbeeck in de mayery va n Johanna Jacobs is aangekomen met eene attestatie van Breda van de n 25 Maart 169 8 onderteekent bi j J. Noortbergh .... Breda. shertogenbosch Maria de Boisson is aangekomen met een attestatie van Breda van de n 28 febr. 169 8 onderteekent bi j dom . Artope, V. D. M. Bredae. overleden op de n 11 July 169 8 Joffr. Willemina Sanier i s aangekomen me t een attestatie van 's-Gravenhage gedatert de n 23 Maart 169 8 en ge­ teekent J. Vollenhove, Haganus. Anna Ruitens i s aangekomen me t de voorn, joffr. Sanier en me t dezelfde attestatie. Mijntje van der Rey met onse att . van 2 Me y vertrocken hartogenbosch resolutie . Hendrik van de en e att vertrocken na Raamsdonk Heyltje Timmers i s aangekomen me t eene attestatie van 's-Gravenhage gedateert de n 16 April 169 8 en geteykent bij David Amija. vertrok na Geertbergh me t onse att. van 23 Maart 1701 Mevrouw Adriana Vredeman i s aangekomen me t eene attes­ tatie va n 's Gravenhage gedateerd e n geteekent bij Albertus Woodward Eccls in 's-Gravenhage. vertrokken na Wtreght me t onse att. van 7 Maart 1701 Catje Breadle heeft haar belijdenis gedaan op de n 19 lObr. des jaars 1698 . selven gestorven , . . . . D'Heer Johan Schoorn, hooftofficier e n Casteleijn deser vryhydt heeft sijne belijdenis voor mi j gedaan op den 21 eod . 1699 .