De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

67 4 April 1618. Johan de Wijs, van der Nyekarck, en Joffrau Aurelia van Benseler, van Amersffoort, alhier getrout den 14 April 1618. 10 Juni 1618. Bernt Cock, van Hervorden, hier wonachtich, en Anna van Sijl, wonachtich tot Luesden, betoon gegeven om tot Amerongen te trouwen. 20 Augustus 1618. Henrick te Hert en Hester Cor diers, weduwe van Philips de Xnuevel, beiden hier wonachtich, alhier getrout den 27 Aug. 1618. 29 October 1618. Johan Sael en joffer Sofya van Dueverden van Voort, weduwe van den generael Bot (ten huize van de bruid getrouwd door den predicant van Venendael den 3 Nov. 1618). 29 October 1618. Cornelis Lambertsz. de Pau, van Utrecht, en Janneken Peters van Bary, zijn door sekere attistatie van de predicanten van Utrecht alhier getrout den 29 Oct. 1618. 2 December 1618. Guert Aertsen Heemskarck , scholt tot Geldermalsen, en Marya van Hattem hier wonachtich. 7 Februari 1619. Matheus van Harinckhouck, j. m. van Amsterdam, wonachtich tot Amersffoort, en Hester Cerniers, wed. van Doctor Daniël Cantier, wonachtich tot Leyden. 24 Maart 1619. Johannes van Beverwyck, van Dordrecht, doctor in de medisyne, en joffer Anna van Dueverden van Voort, weduwe van Johan van Meerevelt, des e syn alhier getrout den 1 Apr. 1619. 6 Juni 1619. Dirck van Dueverden van Voort, van Amersffoort, en Jouffr. Agnieta de Pegniers, uit Gra venhage, dese syn alhier getrout den 15 Juni 1619. 5 November 1620. Den Godsaligen Welgheleerden Nicolaus de la Planche, bedinaer des heiligen evangelii tot Campen, en de deuchtsame Sara van Haringhouck, j. d. gheboren tot Amsterdam, hier wonachtich. Dese syn door sekere ghetuigenisse van Campen alhier ge­ trout den 10 Nov. 1620. 18 November 1620. Nicolaus Ketelius, dienaer des Godlicken woorts tot 'Woudenberch, en Elisabeth Ryckx, j. d. van Amersffoort, dese syn alhier getrout den 28 Nov. 1620. 13 Januari 1621. Joncker Johan van Suylen van Nyvelt en joffer Hendrica van'Suylen van ISatewis, betoon ge­ geven den 29 Jan. om tot Wijck getrout te werden. 27 Januari 1621. Hu go de Goeyer, van Utrecht, en Emmitgen van Westrenen, j. d. van Amersffoort, dese syn alhier ghetrout den 7 Febr. 1621. 31 Maart 1621. Nicolaes de Goeyer, wedr. van Beertgen Jans, wonachtich tot Amersffoort, en Maeiken Calfs Jacobs, j. d. van Utrecht, wonachtich aldaer, betoon gegeven den 16 Apr. om tot Utrecht te trouwen. 8 September 1621. Nicolaes Everts van Geyn, subsituut scholtus tot Utrecht, wewenaer tot Utrecht, en joffer Jacomina van der Gelyndt, j. d. van Amersffoort, dese sijn alhier getrout den 22 Sept. 1621. 20 October 1621. Den Godvruchtighen Welgheleerden Godefridus de Pauw, predicant tot Bunschoten, geboren van Utrecht, en de deugtsame Weyntgen van Oortcamp, j. d. van Amersffoort, dese syn alhier getrout den 6 Nov. 1621. 13 Februari 1622. Joncker Jan de Vernay, francoeis ruiter onder de comp. van Zijn Princelicke Excellentie, en joffr. Anna Salen van Amersffoort, dese sijn tot Luesden getrout den 24 Feb. 1622. 68 3 Maart 1622. Joncheer Adriaen van Bossum, won­ achtich tot Amersffoort, en joffr. Sara van Beede, wonachtich tot Utrecht. 17 April 1622. Marcellus Thiens, j. m. van Aken, en joffr. Elisabeth Both, j. d. van Amersffoort, dese syn alhier getrout den 28 Apr. 1622. 2 April 1623. Henrick Both, capitein der burgerij alhier, en Beateris Cornelis, beiden van Amersffoort, dese syn alhier getrout den 14 Apr. 1623. 25 October 1623. Petrus de Bels, predicant tot Baren en Eembrugge, en Grietgen Aelts, van Harderwyck, wed. van Aelbert Jacobs Hoeyen, wonachtich tot Barn, dese syn tot Baren getrout den 9 Nov. 1623. 24 April 1624. Henrick Wiïbrennig, wonachtich tot Aernem, en Angnietgen van Dulcken, j.d. van Amers­ ffoort, dese sijn alhier getraut den 2 Mei 1624. 2 Mei 1624. Aertsbalde Craffort uit Schotland, wedr. van Elisabeth Berdy, ruiter onder de comp. van Syn Princ. Exc., en Ellinck Cock, wed. van Balthasar Burich, dese syn alhier getrout den 11 Mei 1624. 3 Juli 1624. Johannes JSlicasius, j. g., predicant tot Maurick, en Elisabeth Michiels, j.d. van Schiedam, dese syn alhier getrout den 13 Juli 1624. 11 September 1624. Theodorus a Diender, medisine doctor, j. g. en Henrickgen Guerts, j.d., beiden van Amersffoort, dese zijn alhier getrout den 21 Sept. 1624. 23 Juni 1625. Joncker Peter la Broche, cornet van de comp. van monsr. Chese, en joffr. Geertruid Salen, wed. van joncker Johan Coenjet. 20 Augustus 1625. Peter Carpentier, j. m. geb. in Gravenhage, en Sof hya van Westrenen, van Amersffoort. 1 October 1625. Arnout van Duverden van Voort en joffr. Susanna de Begniers, des e syn alhier getrout den 25 Oct. 1625. 13 April 1626. Monsr. Jacob van Schuylenburch en Joffr. Ursela de Byck, syn door sekere getuigenissen van Utrecht alhier getrout den 13 April 1626. 10 Juni 1626. Johannes Costerus, j.m. van Deventer, dienaer des Godlicken woorts op Emmeloort, en Mech teltien Verburch, j.d. van Amersffoort, dese syn alhier getrout den 4 Juli 1626. 25 Juli 1626. Mons. Peter Molckeman, wedr. van Jouffr. Maria Lem, luitenant van mijnheer van Vileers governeur van Willemstadt, en joffrou Johanna Sael, j.d. van Amersffoort, dese syn 'alhier getrout den 22 Aug. 1626. 31 Maart 1627. Quintijn Tomer, wedr. van Jacomijn Bemonts, van Yperen in Vlaanderen, en Oetgen Jans, wed. van Gabriel Cornelissen, van 't Hooglant, betoon gegeven en syn getrout tot Luesden den 22 Apr. 1627. 7 April 1627. Rijck Aertsen van Oldenbarnevelt, j.m. van Amersfoort, en Cornelia Jacobs van der Leur, j.d. wonach­ tich tot Amsterdam, zijn alhier getrout den 1 Mei 1627. 9 Juni 1627. Joncker Jan Michielsen van Isselmuden, j.g., en Christiaentgen Helmichs, j.d. beiden van Amers­ foort, dése zijn alhier getrout den 24 Juni 1627. 28 Juni 1627. Francois de Embise, van Gent, ruyter onder de comp. van Mons. Hautepen, laest garnisoen ghehat hebbende tot Campen, ende Cunera Boelofs, wed. van Meister Gillis van Oort, wonachtich tot Am­ ersfoort. Sijn lange daerna namelic den 22 Maart 1628 eerst tot Hoevelaken in huwelick bevestight volgens ge tuygenis van den. predicant aldaer.