De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

69 Van Juli 1627 tot Dec. 1631 ontbreken de kerkelijke huwelijksinteekeningen op het Gemeente-arcaief. Thans volgt een register loopende van Dec. 1631 tot 1648. 21 April 1632. Reinier Rooclaes, medicine doctor, j.m. tot Tiel, en Maria de Bidder, j.d. van Amersfoort, getrouwt tot Amersfoort den 11 Mei 1632. 18 September 1632. Mr. Willem van der Hoeoen, j.m. van Delft, advocaat voor den Hove van Holland, en juffr. Aleyda Vluggh, j.d. wonende tot Amersfoort, in­ geschreven op bescheyt van Delft, getr. den . . Oct. alhier. 3 Februari 1633. Gisbert Geurts van Oldenbarnevelt, j.m. wonende alhier, en Grietyen Jacobs, wed. van Teunis Laurents, mede wonende alhier, betoon gegeven om te trouwen te Hoevelaken den 23 Febr., getrouwt den 24 Febr. 1633. 14 September 1633. De heer Ernestus van den Broeck, baluw, houtfester en stadthouder van de leenen van Brederode, residei'ende tot Haerlem, en juffr. Margrita van Loevesteen, wonende tot Amersfoort. 18 Jan. 1634. D. Petrus Schut, conrector deser stadt Amersfoort, j.m. van Gorcum, en juffr. Margrieta van Schaeck, j.d. van Amersfoort, getrouwt alhier den 9 Febr. 1634. 14 Maart 1635. Alsoo de Welgebooren Heere H. Wal­ raven, Vrijheer van Gent voor desen mette WelEdel Vrouwe Geertruit van Padevort getrouwt is geweest en doch_door subit vertreck en voorgevallene impedimenten sonder huwelycx proclamatien te laten gaen ende dan S. Gen. met desselfs gemalinne haere residentie alhier genomen hebbende om des landschaps placaten ende ordonnancien over 't houwelick geemaneert te voldoen, alsmede om geen dispute tusschen beijdersyts voor- en na kinderen nae te laeten, en andere gewichtige reden en goet gevonden hebben de publycke houwelicks geboden voor desselfs solemnisatie te laeten gaan, so ist dat sulcx als morgen Sondachs voor de eerste maele sal worden gedaen. Getrouwt tot Leusden paaschmaendach. 31 Maart 1635. Cornelis Cornelisse van Lilaer, j.m. van Amersfoort, ruiter onder de comp. van den Prince van Orangien, en Jannetie Henrix, j.d. van Barneveld, wonende alhier. Test. soror Jannetie van Lilaer, Herman Aerts swager (van de bruid,} loco parentum. Getr. tot Hoevelaken 16 Aug. 1635. 2 Mei 1635. Francois Joosten de Cooker, j.m. van Amersfoort, wonende in Outbeyerlandt,. en Soetgen Jacobs, j.d. van Schiedam, met attestatie van ondertrouwt te sijn tot Schiedam, mot attestatie na Outbeyerlandt den'21 Mei 1635. 23 Mei 1635, Hendrick van Ommeren, j.m. wonende tot Wyck tot Duerstede, en Agnietgen Cornelis Vosch, j.d. van Amersfoort, getr. tot Woudenberg den 14 Juni 1635. 18 Juli 1635. Dirc Vogel, j.m. uyt het landt Gulyc tot Mousbach, en Sophia van Westrenen, wed., van Pieter Carpentier, geb. van Amersfoort, alhier getr. den 2 Aug. 1635. 19 September 1635. Joncheer Jan van Wijnbergen, borgemeester tot Amersfoort, en Joffr. Judith van Wijn­ bergen, nagelaeten dochter van Joncheer Harmen van Wijnbergen, in syn leven borgemeester en ontfanger generael der stadt en graefschap Sutphen, met attestatie van Sutphen getr. den 20 Oct. 1635. 70 21 Mei 1636. Gijsbertus Tullingh, j.m. van Amersfoort, en Margrita van Davelaer, j.d. van Amersfoort, test. burgemeester Kotenberch, mater Elsken van Davelaer, getr. alhier den 7 Juni 1636. 18 September 1636. Wijnand van Ommeren, j.m. wonende alhier, en joffr. Agnis Schrassers, j.d. wonende in Gravenhage, met betoon van Harderwyck van onder­ trouwt te sijn. 18 Maart 1637. Wouter Liefting, j.m. van Arnhem, France meester tot Harderwijck en Maria Airs, j.d. van van Amersffort, testis Brechtyn Franken mater sponsae, item literae consensu matris sponsi, getrouwt alhier 10 Apr. 1637. 20 April 1637. Jonker Thomas Bussel uyt Engelland, vaendrager van de comp. van capt. Skippon, en jffr. Aleida Barsetto, van Amersffort, getrouwt alhier den 9 Mei 1637, gegeven een extract den 31 July 1845. 10 Juni 1637. Domin. Thomas Slosius, predicant tot Vleuten en aen de Maern, wedr. van Mechtjen Everts van Beenen, en Jannetje Peters, wed. van Henrick van Bon, in syn leven lieutenant van capt. Rossem, alhier getr. 6 Juli 1637. 24 Juni 1637. D. Gerardus a Diepenveen, j.m. van Amersffort, predicant tot Bonschoten, en Elisabeth van Hamélsbergen, j.d. van Bunschooten, getr. tot Bun­ schoten 23 Juli 1637. 9 December 1637. Jan du Clou, j.m. van Cales uyt Vranckryck, soldaet onder capt. Moriac, en Maria Christoffels de Bosan , wed. van Pierre Bacon, gegeven getuygenisse dat se getrouwt syn den 31 Dec. volgens de trouboeck 1638, den 28 Mey 1639. 23 December 1637. Lambert van Hamélsbergen, schout van Bunschoten, Duist en de Haer, wedr. van Britgen van Wassenaer, en Jfr. Catharina Tins, wed. van Philips van Béverwyck, woïi. alhier, test. Henrick Tins, alhier getr. 13 Januari 1638. Thimon Schut, secretarius der stadt Amersfort, j.m. van Gorcom, en Agnes Dulcken, j.d. van Amersfort, presens doctor Schutt, Geertruyt Zalk, moetje, getr. alhier den 3 Feb. 1638. 14 April 1638. Henric Both, j.m. van Amersfort, en Alida Vlughs, wed. van sal. advocaet Willem van der Houven. 27 October 1638. Gosen van Ommeren, scholtus van den ampt van Ede, en joffr. Willemina van Wijnbergen., van Amersfoort, betoon naer Ede den 29 Nov. 1638. 20 April 1639. Ryck Arentsen van Aldenbarnevelt, wedr. van Cornelia van der Leur, en Eva Tullingh, j. d. tot Naerden, mett blyc van ondertrou alhier ge trout op Dynsdach. ') 22 Juni 1639. De WelEdele Jr. Cornelis van Water vliedt , Heere van Ellewoutsdyck, Everinge, Coudorp, Dryewegen etc., en de Weledele erentrycke Joflrou Marie Margrieta van Arkel. N.B. Also de geruchte gaen dat dese personen â?? den 5 May alhier ondertrout synde â?? bij een paep tot Husen souden getrout zijn, is sulcx door den Heere Officier van Arkel in dese vergaderinge voorgehouden, die ontkent daerbij gewest te hebben en daer van niet te weten so veele als van sijn sterfdach, 't welck om redenen alhier gestelt wert ter memorie. >) Dinsdag na 20 April 1639 viel op 26 Apr., op dien datum zijn zij dus te Amersfoort gehuwd, vergelijk Ned. Adelsboek 1915, blz. 440.