De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

71 21 December 1639. Henrick Bollard, wedr. van Dirckjen van Sonn, ruyter onder den Heer Ritm. de Termoulle in guarnisoen te Breda, en Jannetjen van Westerveld, j. d. van Amersfoort, testes Jacob Heiige (?) en Geurtje Maes de styfvader en de moeder. 21 Maart 1640 Henrick te Water, j. m. van Zuytphen, en Claertgen Willems, j. d. van Amersfoort, ondertr. tot Deventer. 11 April 1640. Gerrit Bodo van Romswinckel, j.m. van Amersfoort, en Margarita van Ceijn, j. d. van Barnevelt. Sijn in ondertr. opgenomen tot Barnevelt, betoon van Barnevelt den 26 April. 5 Juli 1640. De heer Jacob Hughens, capiteyn in guarnisoen tot Schenckenschans, wedr. van joffr. Mar garet Guavrou(?), geboortich van Arnhem, en joffr. Machtelt de Lotion, dochter van den Ed. Heere Rit­ meester De Lotion, geboortich van Amersfoort, getr. tot Leusden den 9 Aug. 1640. December 1640. Jonckheer Eduwaert Morgan, capi­ teyn in guarnisoen alhier residerende, wedr., en jfr. Cornelia de Rycke, woon. in 's Gravenhage, ondertr. aldaer, getr. tot Leusden den 27 Dec. 1640. Februari 1642. De WelEdele Gebooren Heer Gerardt Bernardt van Pelnits met Jonckvrouwe Leonora van Nassau, woonende in 's Gravenhage, vidimus testimo­ nium Hagense, alh. getrout. 26 Maart 1642. Henricus Martinus ah Harlingen, j.m. van Utrecht, predicant tot Nichtevecht, en An netgen Evertsen van Diest, j. d. van Amersfoort, mét consent van de moederen van bruydegom en bruyt alhier getr. den 12 April 1642. 10 September 1642. Gerrit van Limborgh, j. m. wonende tot Amsterdam, en Maria Brills, j. d. wonende tot Amers­ foort , proclamaties tot Amsteldam gegaen en alhier getr. 15 October 1642. Henrick Sageman, j.m. uyt Vries^ landt, lieutenant onder capteyn André, in guarnisoen tot Leeuwaerden, en Joanna van Isendoorn, j. d. van Amersfoort, testis pater sponse Geurt van Isendoorn, attestatie is gegeven dat 3 geboden gegaen sijn maer geen consent van tróuwen qa mater sponsi voluit con sentire et proclamationes in Frisa restabant in Leovardiae. October 1642. De WelEdelgeboren Jonckheer Edu ward Morgan van Lauriamney (?), capiteyn in guar­ nisoen alhier, wedr., en de WelEdelgeboren Jonckvr. Anna Maria van Pélnitz, getr. alhier den 30 Oct. 1642.. Juni 1643. Jan van Hattem, j.m. van Amersfoort, ordinaris-medicinae doctor tot Thiel, en juffr. Hendrina van Maeren, j. d. van Thiel, beyde aldaer woonachtich, ondertr. tot Thiel, getroüwt tot Thiel. 9 Juli 1643. Thymon Schuth, secretarius der stadt Amersfoort, en Cornelia van | Everdinge, wed. van Abraham van Sijll, woonachfich tot Oudewater en sijn aldaer ondertr., getrout tot Oudewater. 14 October 1643. Den Edelen Welgeboren Joncker Enewalt Crous, heer tot Surop, en de Weledele Joffrou Maria Margrieta van Arkel wed. van wijlen den heere van Ellewoutsdyck, woonend tot Utrecht, met vertooch van ondertrouw. Betoon op Utrecht de 1 November 1643. Februari 1644. Cornelis van Hattum, luytenant van capiteyn Baer heer tot Slangéburch, guarnisoen houdende tot Emmerich, en joffr. Geertruyt Schrassers, testes pater sponsi Hattum et af fin is sponse burgmr. Ommeren, getr. tot Leusden den 3 Maart. 1644. 72 23 Mei 1644. Jacob van Berck, j.m. van Utrecht in guarnisoen tot Rees, en jfr. Gertruyd van üïft, j. d. van Rees en aldaer woonachtich, test. Schout Berck frater en schriftelick documenti pastoris Resensis, getr: tot Leusden met attestatie van Rees 9 Juni 1644. 2 Juni 1644. Ryck van Bylert, advócaet voor den Ed. hove van Utrecht, won. alhier, en Maria de Leuw, j. d. van Utrecht, betoon gegeven den 16 Juni op Utrecht. 26 October 1644. De eerweerdige godtselige welge­ leerde D. Nicolaus Martini, dienaer des H. Evangelii tot Wilsveen en Leytsendam, en Geertruyt van Byler, wed. van Marten Rademaeker, won tot Amersfoort, betoon op den Leytsendam. 17 November 1644. David Rotenberg, j.m. van Amers­ foort, en Catharina Qrcve, j.d. van de Elbürg, betoon op Elburg den 5 Dec. 1644- 14 Januari 1645. Frans Goris Verhoef, j. m. van Swoll, en Annetje Willems, van Oudewater, beide alhier woonende, testes Willem Augustijns pater sponse, Cor­ nelis Goris Verhoef frater sponsi, Engelbert van Dueren tutor, geboden tot Zwoll, getr. alhier 11 Feb. 9 April 1646. Joost Janssen Bake, j.m. van Amers ffoort, en Walburch Jans, j.d. van Amèrsffoort. 9 April 1646. Ds. Georgius Houtenius, Dienaer des Goddelicken Woorts tot Barnevelt, j.m. van Utrecht, en Aleida Pieters van 'Oppoeteren, j. d. van Amersfoort. Mei 1646. Mr. Hendrick van Outterf, advócaet voor den Ed. Hove van Utrecht, wedr. van Juffr. Gerarda de Goye, en Antonetta de Olarges, wed. van Pieter Both van der Eem, won. te Utrecht. 12 Juli 1646. Mons. Jacob van Vlooswyck, j. m. van Amsterdam, en joffr. Catharina de Goyer, j.d. van Amersfoort, testibus de heer cameraer Outerff en Maria de Goyer. April 1647. Herman Lucaszoon Trip, j.m. uyt het graefschap Ravensberch en Lijsbeth Willems, j.d. van Amersfoort, getr. alhier 30 April 1647. 17 Juni 1647. Jan de Val de Jonge, j. m. van Mid delborch, en Helena Rademakers, j.d. van Amsterdam, testes Jan Mom, Fuysken Hendricx, getr. tot Bunschoten den 11 Juli 1647. 15 Juli 1647. Johan van Ommeren, j. m. van Amers­ foort , wooïi. tot Harderwijck, en Godefrida Pembroeck, wed. van Alexander van Zyll, woon. alhier, geboden moeten gaen tot Harderwijck-, getr. 'tot Leusden den 8 Aug. 1647. 12 Juli 1647. Valenus Swaen, j.m. van Aernhem, en Margarieta van Loevesteyn, wed. van Mr. Ernestus van den Broeck, getr. tot Bunschoten den 22 Aug. 1647. 14 Augustus 1647. Pieter van Bronchorsi, der medi cynen doctor, van Amersfoort, en Joffr. Alida de Cock van Kerckwyck, won. tot Bommell, met attestatie van Bommell getrouwd tot Bommell. 1 October 1647. Mr.' Johan van Bilderbeeck, out-bor gemeester der stadt Amersfoort, j.m. en joffr. Appol lonia van Brouckhuysen , j. d. van Rotterdam. 16 October 1647. Marcelis van Wolffswinckel, woon. tot Zwolle, en Cornelia van Berck, van Utrecht, att. gegeven naer Zwolle. 30 December 1647. Den WelEdelen Cornelis Cock van Delwijnen tot Eek, en de Weledele Wilhelmina van Balveren, tot Amersfoort. (Wordt vervolgd.)