De Nederlandsche Leeuw, jaargang 35 (1917)

275 276 heeft van mij ghetuijghenisse ghehat den vj Octobris. (Zie ??lijst van begravenen' 1577). In Novemb. Jan Maertensz., cruijer ende Lijsbeth Dirxdr. zijn huisv. zijn gaen woonen te Vlissinghen. 22 Decembris. Maritge Tielmansdr. weduwe van Moses de grootw-erckmaker is tot Rotterdam gaen woonen bij haer soon, wiens huisv. ghestórven was. A° 1576. 3 Martij. Maeijken de Heere van Belle is ghegaen met een ghetuijghenisse na Calais, overmidts sij noodt sakeliek wederommo in Vlaonderen keeren moeste. 4 Martij. Thomas Smeesters, lettersetter, is ghegaen na Noort-Hollandt ende voort mueghelicken na Geneven, alsoo hij inde sinne hadde. 13 April. Aeltge Dirxdr. apotheeokster, na Noordt Hollandt ghetoghen, doch sonder Attestatie. 29 Jun. Maerten Mimers van Antwerpen, schoolmr., ende zijn huisv. Barbara Willems zijn na Noorthollandt met attestatie ghereijst, om aldaer school te houden. 11 Julij. Eduwart van Horst de blinde, met zijnhuisv., gaende nae Noorderlandt. In Augusto. Maritgen Ariens, huisv. van Frans Cor­ nelisz. , molenaer in (de) Vlaminghstraet is met een ghetuijghenisse gaen woonen tot Ar(ne)muijen, ïriet haer man, om haer broot te winnen. 12 Octobris Hans Schreijbergher, gaende na Bruijssel om de ghemeijntesaecke te helpen voorderen. - 19 Novemb. Maritge Pieters dienstmaecht van Arien Simonsz i) burghomr., heeft een attestatie om tot Roter dam te gaen woonen. 23 Decem. Maritge Dircksen weduwe int Rietvelt is na Rotterdam ghegaen, om dat aldaer haerneeringhe beter was. ? - - . - A° 1577. 19 Martij. Jan Jansz., backer, van Harlem en(de) Fokel Harmens zijn huisv. reijsende na Thessel. 16 April. Annetge N. van Boenen (Loeven?) is met attestatie ghereijst na Horn, daer zij haer man trouwen soude, Clement Stiens (Stevens?). 28 April. Mathijs Dirxz , snijder, is met attestatie ver trocken inden Haghe. 3 Maij. Laurens van der Perre van Bruijssel met Maijken zijn huisv. na Brabant. 2) 29 Meij. Ruth Dirxz., schoelapper, na de Have. 31 Meij. Barent Jacobsz., lindewever, na den Haghe. Lijsbeth Harmensdr. aend(e) Pontemerckt tot Goude, ghetrowt hebbende een soldaet is na Alckmaer ghe­ toghen. Ick hebbe van haer aend(en) Dienaer van Alckmair, tot zijn versoeck, gheschreven, datse een lidtmaet is. 22 Julij. 31 Julij. Dirck Jacobsz., cleermaker aend(en) Verwers dijck, over Maes metter woon ghetoghen. Machtelt Jacobsdr., dochter van Jacob Pietersz. Walich, ind(en) Haghe, heeft attestatie gheeischt door haer vader den 31 Julij. 30 Aug. M. Helmichius N., schoolmeester, is met attes­ tatie ghegaen na Portegael over Maes. 13 Sept. Jannetge Tijssen, weduwe van onsen broeder Pieter Janssen, coomen(de) op Walcheren. 1) Arien Simonsz. Tan Groenewegen. 2) Den 26ste' Augustus 1576 werd hij, met zijn vrouw van Brussel komende, te Delft als lidmaat ingeschreven. 15 Octob. Catelijne Reijniers, huisv. van Pieter.de Late, soldaet, opghetoghen met haer man. Arris de wever is wederomme te Meij inde Lier gaen wonen ende Louris de wever tot Soetermeer. Jan Dammesz. is ghegaen na den Haghe met ghe­ tuijghenisse in Julio gheschr(even). A° 1578. 27 Jul. Joosken Maertens, huijsv. van Rochus Maer­ tensz., is met haer twee dochter(s) in Enghelandt bij haar man wederomme gaen wonen. Aeltge Tijssen, huijsv. van Jan Jansz. Roscam, om t' Antwerpen (daer se woont) ten Avontmael te gaen. 30 Augusti. Maritge Jans van Leijden, huijsv. van Heindrick Ariensz., cleermaker, is wechghetrocken met haer man, om dat hier niet te winnen en was, na Oostlandt, op den 28 Maert a° 1579. Trijntge Jacobs ende Geertge Jacobs, twee weduwen van Oudewater, zijn weder na Oudewater'ghetrocken om daer te wonen, in Maio. Aeltgen Dircx Heind., d' aptekers huijsv. eertijds was, is naghesonden een Attestatie na dat sij wel4iaren van hier was gheweest end(e) gheschreven aend(en) Minister van Enchuijsen dat hijse vermanen ende straffen soude. In Maio. Joris Jacobz, backer int groene claverblat, is na Schiedam vertrocken den 16 Meije. Heijltge Jans, huijsv. van Huijck Crijnsz., was ghe comen van den Briol, ende is gaen wonen na den Haghe, den iiijden Junij. Willem Jansz., messemaker inde coevoet, is voor henen in Enghelandt gaen wonen, en(de) zijn huijsv. daer na''óm'hüëréri cösf'beter te'winnen. 'Hebben attestatie, doch met een cleijne waerschuwinghe daer in begrepen. In Junio. Lijsbeth Crijnen van Oudewater, den 16 Julij na Oudewater ghetrocken. Dirck Cornelisz. Beest met zijn huijsv. Weijntge' Tijmens zijn gaen wonen te Uuijtrecht in Octobri a° '79. Jan Amensz. van Houtham uuijt Vlaenderen ver­ trocken na Enghelandt in Meije a° '80. Claes Thomasz. ende Eogheltgen Augustijns zijn huijsv. zijn vertrocken met der woon na Amsterdam. In Maio Lucas Heindrixz., leertouwer, ende Heindrixken zijn huijsv. die over drie iaer van Londen hier ghecomen waren, zijn na Amsterdam vertrocken op den vij Meije. Machtelt' Doendr., huijsv. van Arien Claesz. int Oost eijnde, met haer man metterwone ghetrocken na Schiedam, voor Meije. Neeltge Simons van Haerlem, weduwe, na Harlem ghetrocken in Maio. Neeltge Dirck Bortelen is met haer nieu ghetroude man gaen woonen in Maesdam end(e) heeft Attestatie ghehaelt in Maio. Willem Claesz., wever, is gaan wonen inden Haghe, ende heeft Attestatie ghehaelt in Maio. Maritge Willems, weduwe van Lambrecht Beghemaker, heeft attestatie medeghenomen op den 25 Junij na Amsterdam. ? Anders Standerts na Mechelen, 21 Julij. Trijntge Pieter Woutersz. dochter, is na Rotterdam