De Nederlandsche Leeuw, jaargang 35 (1917)

79 80 het wapen laten ons dus niet in het onzekere, wat de bedoeling daarvan mag zijn geweest, zij vormen den overgang van Butkens' oorspronkelijke handschrift tot het product van de Launay's bedenkelijk vernuft. Langer bij deze genealogieën stil te staan, komt mij vrij nutteloos voor. Andere documenten zullen moeten worden bijgebracht om de ware afkomst van het ge­ slacht Wuytiers te leeren kennen. Van belang acht ik evenwel, dat wij door Butkens kenuis hebben gekregen, dat het geslacht Berthout onderscheidene bastaarden schijnt te hebben opgeleverd, die U authier (Wouter) 'waren geheeten. Aangezien Wuytiers hetzelfde is als Wouters en het geslacht Wuytiers blijkbaar niet uit echten bedde uit het geslacht Berthout is gesproten, is het in. i. bijgevolg niet uitgesloten, dat dit geslacht van een dier bastaarden afstamt. Lijst van te Delf t begravenen , voorkomend e in de lidmatenboeke n aldaar, medegedeeld door J. W. F. STOPPELMAN. In een der lidmatenregisters (loopende over de jaren 1574 tot 1581), der Ned. Herv. Gemeente te Delft, welke registers aldaar in het kerkarchief berusten, bevinden zich eenige pagina's van den volgenden inhoud: Ann. 1574. Namen der afghestorven lidtmaten der H. Gemeijnte. Aechge Jansdr. weduwe in Huijch Andriesz. poortgen ghestorven aen (de) peste den 5 Augusti a° 1574. heeft achterghelaten twee sonen ontrent oudt 12 of 13 iaren. Jacob van Kamborch (?), soldaet, teghen den viandt uut treckende is gheschoten. Trijn Barentsdr. huijsv. van Vrerick Jorisz. niet dan derdenhalven dach sieck gheweest sijnde is ghestorven den 29 Aug. Maritgen Ariensdr. weduwe in de witte rose den 13 Septembris. haest. ghestorven aen eene heete sieckte. Neeltgen Arentsdr. oude weduwe ghestorven in Sep tem. een weinich daer aen. Balthasar Arienszn. uut de Lier timmerman, in Septemb. Copinus onsen methulper inden Dienst des Woordts den 3 Octobris t'savonts na 10 uuren. ') Gherrit Heindrixzn schoelapper inde cellebroers steech den vij Octobris, s'morghens te 4 uuren. Annetge Cornelisdr. huijsv. van Gherrit Dirxz. ghe­ storven tot Spikenisse in Octobris. Gherrit Dirxz. haer man haer terstond ghevolcht, int selfde dorp. Wijnen Thomasdr. inde vlu den 13 Octob. M. Jan de schoolmr. een oudt man met zijn huisv. in Novemb. terstont aen malcanderen. Dieuwertgen Heindrixdr. huisv. van Jan Heindrixz. mandemaecker, tusschen den 26 en 27 Novemb. Gherrit Vranckensz. droochscherier den 27 Novembris. Michiel N. van Bruissel slotemaecker inde crabbe den 3 Decemb. a° 74 smorghens toe 3 uureu. Erckgen Reijersdr. op den selfden dach te neghen uuren voor middach. ') Deze Copinus was Copinus Rodolphus (-van Groeningen), die be­ vestigd werd als pred. te Delft in 1573. (Bleijswijck, pag. 450). M. Heindrick den apotheecker op den selfden dach t'savonts te neghen uuren. Trijntge Cornelisdr. aen (de) pontemerckt de mande maeckersdochter, noch onghehijlickt 7 Decemb. Lijntgen huisv. van Hans de Wingadere cleirmaecker van Bruijssel den 10 Decemb. ghestorven van peste ende terstont na verlossinghe van haer kindt. Lenaert Claesz. Diaecken onser Ghemeijnte verscheij den den 13 Decembris. Maritgen Corssen dochter van. Anna Oorssen, onse suster ind(e) goudtappel, ionghe dochter den 10 Decemb. Bortel Huibrechtsz. van Delfgaew 18 Decemb. Leentgen N.. . . de, huisv. van Jan Gheleijnsz. van Wesel onse broeder, den 26 Decemb. Gherrit Jansz. messemaecker inde cellebroers steech met zijn 6 kinderen in 6 daghen ghestorven, den 30 Decemb. Ann. 1575. Evert Cornelisz. bleicker inden raem ghestorven den 8 Januar. laet achter zijn huisv. Bar bara Cornelis met 4 cleine kinderen. Pietertge Woutersdr. oude vrow moeder van Ariaentge Pieters huisv. van Mathijs Jacobsz. tusschen den 8 ende 9 Januar. Neeltge Jacobsdr. dochter van Meinsgen Bouwens onse suster inde vlu tusschen den 9 ende 10 Januar: Meinsgen Bouwensdr. onse suster inde vlu den 16 Januar des morghens te 7 uuren. Hans de Wingadere van Bruissel cleermaecker ind(e) papensteech. den 16 Januar. s'middaechs. (Zie hierboven: 10 Dec. 1574). Jan Gilisz. (er boven stond: Geleins) parsementier in t' suidteijnde den 19 februari]'. Neeltge Willemsdr. afghesneden om de mennonisterie den 22 febru: Matthijs Jacobsz. onsen broeder ghestorven tot Naeldt wijck den 23 febru ar. Dirck Ariensz. verwer inde blaeuwe leew haestich in eenen dach ghestorven den 24 februar. Andries Jansz. cleermaecker op de Watersloot tus­ schen den 3 ende 4 Martij. Eewoutge Pietersdr. Pamps weduwe aen t1 merckt veldt den 11 Martij. Neeltgen Huibrechts inde cockelaen weduwe ghe­ storven ontrent den 5 � Aprilis. Lenaert Dirxdr. oude vrouwe int Rietvelt. Griet N. huisv. van Cornelis Jansz. onse broeder den schoolmr. den 20 Aprilis. Cuniera Willems (deze laatste naam was doorgehaald) N. huisv. van Cornelis Cornelisz. schoemaecker inde Papensteech den 13 Maij int kinderbedt ghestorven. Pieter Ariensz Low^op de Gheer misraper den 21 Junij.' Belij Arentsdr. inde spaerpot den 2 Julij. Dieuwer Jansdr. ind. doeltraet oude vrouwe, haestich ghestorven den 21 Julij. Albertus den ouden, dienaer der kercke tot Voorburch, den 16 Septem. Maritge Jans de blinde ind. Broerhuijs steech a° 1576 tusschen deu 24 en(de) 25 Januar. Neeltge Jans huisv. van Walich Pietersz. molenaer den viij Martij na een langhduijrende cranckheijt inde kele. Trijn Claes aen S. Annen vest weduwe xiij Maij. Reijer Claesz. landtman vande Hoorn, den xxj Junij.