De Nederlandsche Leeuw, jaargang 35 (1917)

133 op Zoom). Het was dan ook mijn overtuiging, dat nis Jarivvan Batenburg werkelijk de ouders en bovenal de familie kad gehad, welke hem in het familie-verhaal werden toegedacht, zijn loopbaan en huwelijken gansch anders zouden zijn geweest dan zij waren. ‚?Ę Het was om die reden, dat in Nederland's Adelsboek 1914 het denkbeeld van onwettige geboorte werd opgeworpen, doch mijn latere ontdekkingen hebben geleerd, dat de afkomst dermate obscuur was, dat men zich atvraagt hoe men er toe gekomen is, om dergelijke simpele voorouders te vervangen door Graven en Ridders. Ik zal nu in de verder volgende mededeelingen 3 punten bespreken: v 1. Wie de -aan Jan van Balenburg toegedachte ouders eigenlijk wel waren en wie hunne naaste bloedver¬≠ wanten waren, 2. Waarom die toegedachte ouders de zijne niet hunnen zijn, en 3. Wie zijn ouders en naaste familieleden dan w√®l waren. 1¬į. De toeged achte ouders en hun naaste I familie. Van den toegedachten vader Willem van Imbyze is ‚?? buiten hetgeen het familieverhaal zegt ‚?? niets be¬≠ kend. Dat hij erfsenechal van het land van Batenburg zou zijn geweest, is natuurlijk niet waar, omdat een dergelijk ambt in Batenburg niet bestond. In geen enkele genealogie komt hij voor, zijn huwelijk met Agnes Gravin van Bronckhorst-Batenburg staat in geen enkel handschrift aangeteekend. Steven van Rhemen, de Geldersch-Over ijsselsche genealoog, een tijdgenoot nog wel, meldt in zijn uitvoerige aanteekeningen over de Bronckhorst Batenburgsche familie niets over dit huwelijk, in zijn zeer spaarzame aanteekeningen over d'Hembize komt geen Willem voor. Zoolang er geen acte valt aan te wijzen waarin Willem van Imbyze (of Guillaume d'Embise) voorkomt, houd ik hem voor een legendarisch persoon. Volgens de familie-aanteekeningen was hij eenige zoon, ook zijn vader ‚?? Jean d'Embize, kapitein ‚?? zou volgens die bron een eenige zoon zijn geweest, van familie-leden van vaderszijde van Jan van Batenburg valt dus niets te verhalen. Ik maakte bij mijn verschillende onderzoekingen eenige aanteekeningen over leden der familie van Hem byse, voornamelijk van 1627‚??1676. Daaruit valt op te maken, dat men te doen heeft met een officiersfamilie, inderdaad uit Gent, welke in vele garnizoensplaatsen in genoemd tijdvak is gevestigd geweest, voornamelijk te Emmerik en Wesel, doch ook te Heusden, wat van belang is als wij punt 3 genaderd zijn. Daar onder die aanteekeningen echter geen Willem voorkomt ‚?? en wat meer is., straks zal blijken, dat de vader van Jan van Batenburg geen Willem van Imbyze was, kunnen wij deze familie voorloopig laten rusten. Wat zijn veronderstelde moeder betreft, Agnes Gravin van Bronckhorst-Batenburg, en haar familie, hierover staan ons meer gegevens ten dienste. Haar vader Maximihaan Graaf van Bronckhorst, Heer van Batenburg, Stein en Barendrecht, vindt men vrij uitvoerig vermeld in van Spaen's Inleiding tot de His¬≠ torie van Gelderland, deel I, Bijlage: geslacht van ! Bronckhorst. Hij was 2 malen gehuwd , van Spaen ver¬≠ meldt zijn beide huwelijken en de daaruit gesproten 134 kinderen. Van Bhemen ‚?? hiervoor reeds genoemd .en tijdgenoot zijner kinderen en kleinkinderen, ‚?? is echter in zijn opgaven veel uitvoeriger en ‚?? naar mij uit enkele vondsten bleek ‚?Ę‚??‚?Ę juister dan van Spaen, waarom ik mijn mededeelingen ‚?? aangevuld uit de schepenregisters van Batenburg ‚?? aan van Rhemen ontleen. Maximihaan Graaf van Bronckhorst-Batenburg (f 1641) had bij zijn eerste echtgenoote Agnes van Ketteler tot Nesselraidt 9 kinderen, (waarvan 8 derhalve veronderstelde ooms en tantes van den kapitein Jan van Batenburg). √Ź.Anna bidonia Gravin van Bronckhorst-Batenburg, tr. 1624 Floris van Merode en Petershem, markies van Westerloo. 2. Hermanna Agnes, ongetrouwd gestorven. 3. Willem Ampld, Graaf van Bronckhorst-Batenburg, geboren in 1599, f Wesel 25 Nov. 1612, oud 13 jaar. 4. ongedoopte zoon. , ' 5. Johanna, Gravin van Bronckhorst-Batenburg, later Vrouwe van Batenburg -(sedert 1660), .geboren in 1602, leeft als weduwe nog in 1669 en 1672, huwt in 1630 Johan B√ęlgicus Graaf van Home, Baron van Kessel, pretendent op, het Graafschap Horne. 1) Hij zou volgens de familie-papieren de voogd zijn geweest over zijn vrouw's neef Jan van Batenburg, waarvoor het van belang is zijn kinderen te noemen, omdat deze dan immers neven en nichten van dezen kapitein zouden zijn geweest. Het waren: a. Willem Adriaan Graaf van Horne, heer van Batenburg, baron van Kessel etc, generaal der artillerie, gouverneur van Heusden, Gorinchem Loevestein, f 4 Maart 1694, bij zijne echtgenoote Anna van Nassau, was hij vader van 3 dochters, waarvan er 2 huwden met Graven van Bentheim Steinfurt en een met den Graaf van Nassau Saarbruggen. Zijn aanspraken op het Graafschap Horne kwamen daardoor aan het huis Bentheim Steinfurt. b. Johan Belgicus Graaf van Horne, heer van Biecht Moerkerken, enz., kolonel, gouverneur van Hulst, f aldaar in Jan. 1695, ongehuwd. c. Anna Maria Gravin van Horne, chanoinesse van Herford. d. Elisabeth Florentina Gravin va% Home. e. Agnes Louise Gravin van Home. f. Johanna Gravin van Horne gehuwd met Frederik Baron van Heyden, heer van Broeck, drost van Lipstadt. Van de 2 andere Gravinnen was er √©√©n gehuwd met Clamor van den Bussche, drost van Ravensberg, de andere was ongehuwd. 6. Agnes Gravin van Bronckhorst-Batenburg, geboren in 1604. Zij zou de moeder van den in 1652 geboren Jan van Batenburg zijn geweest, zij het ook dat de familiepapieren vermelden, dat Gravin Agnes uit het tweede en niet uit het eerste huwelijk van Graaf Maximiliaan was gesproten. In punt 2 mijner be¬≠ spreking zal ik aantoonen, dat Gravin Agnes in beide gevallen niet de moeder was van genoemden kapitein. 7. Erica, geboren in 1605, jong gestorven. ‚?Ę!) Zie Nederlandsche Kasteden en hunne historie, deel III.