De Nederlandsche Leeuw, jaargang 35 (1917)

14] 142 2 Dec. 1613, stierf aldaar 6 Mei 1658, dr. van Willem en Eva van der Boecliorsfc, tr. 2° (door Ds. Lodevicus Suggeraet) Wassenaar 16 Maart 1659 Magdalcna Doude wed: Hermanus Piso. Zij stierf Leiden 15 Oct. 1669, begr. Hoogl. Kerk. - Uit het eerste huwelijk: 1. Willem Beninclt, geb. Leiden Dinsdag 21 Oct. 163j6, ged. Hoogl. Kerk door Ds. Festus Hommius 23 Oct. getuigen: Willem van Oy, Willem Beninck en Eva van der Boechorst. Hij stierf bij het baden te Bordeaux 18 jaar en 8 maanden oud 3 Juli 1655 en is begraven aldaar op het ??religieuse' kerkhof. 2. Maria Beninck, geb. Leiden Vrijdag 25 Aug. 1651, ged. 29 Aug. Hoogl. Kerk door Ds. Tubenius. Getuigen: Pieter van der Ma, wijnkooper in den Haag en Maria Louris vrouw van Claes Pietersz. van Hoorn secretaris van Slooten, vertegenwoordigd door nicht Joffr. Geertruyt de Haes vrouw van d'Heer Hendrick Meyster. Zij trouwt te Zoeterwoude (door den proponent Tobias Millius) 18 Maart 1670 [getuigen: Leendert van Overmeer en Catrina Doude, Frederick Lodewijck en Cornelia Huttelaer] Maiiheus de Haes geb. Am­ sterdam 19 Feb. 1635 f aldaar 16 Nov. 1704 en 21 Nov. begr. in de O. Z. Kapel, zoon van Artus de Haes, die 80 jaar en 3 maanden oud te Amsterdam stierf 10 Dec. 1669, begr. O. Z. Kapel 14 Dec. Uit dit huwelijk: li Cornelia de Haes, geb. Amsterdam 17 Jan. 1671 ged. door Ds. Belcampius Nieuwe Kerk 20- Jan., getuigen: Leendert vanNOvermeer en Catrina Doude, zij stierf 27 begr. O. Z. Kapel 30 Mei 1671. 2. Catrina de Haes, geb. Amsterdam 13 April, gedoopt Westerkerk door Ds.Oosterom 15 April 1672, getuigen : Leendert van Overmeer en Catrina Doude, echtelieden, vertegenwoordigd door Artus de Haes en echtgenoote en Anna Grenniers wede Jan Adriaense Keyser. Zij . stierf aldaar 20, begr. O. Z. Kapel 25 Febr. 1700 en was 9 April 1699 in de Westerkerk getrouwd door den Franschen pred* met Jean Casiel weduwnaar, die stierf 5 en werd begr. O. Z. Kapel 11 Nov. 1710. Hun zoon Mattheus Castel is 14 Febr. 1700/geboren en 17 Febr. door Ds. van den Honert in de Nieuwe Kerk gedoopt, getuigen de grootouders van moederszijde. 3. Matthijs de Haes, geb. Amsterdam 7, ged. door Ds. Boudaen in de Westerkerk 10 Juni 1674, getuigen: Cornelia Butteler wede Adriaen de Haes, Arnold Doude vertegenw. door neef Leendert van Overmeer en Margrieta Verhagen. Hij stierf Amsterdam 23 Febr. 1680 aan koud' vuur in den mond en begr. in de N. Z. Kapel. 4. Cornelia Magdalena, volgt. 5. Matthijs de Haes, geb. Amsterdam 20 April 1684 ged. Westerkerk door Ds. van Son 21 April, getuigen: Josina de Haesen en Matthijs de Nijs, hij stierf aldaar , 21, begr. O. Z. Kapel 25 Aug. 1690. Cornelia Magdalena de Haes, geb. Amsterdam 28 Nov., ged. in de Westerkerk door Ds. Kieft 1 Dec. 1680, getuigen: Lijntje de Haes vertegenw. door Catrina Doude en Leendert van Overmeer. Zij stierf Leiden 27 Maart 1738 en begr. Hoogl. Kerk. Zij trouwde Amsterdam Walenkerk 20 Juli 1710 Willem van Noor't, overleden te Leiden 29 Jan., begr. Hoogl. Kerk 4 Febr. 1744, zoon van Willem en Perina van der Hiel. Uit dit huwelijk: 1. Willem van Noort, volgt. 2. Mattheus van Noort, geb. Leiden 26 Febr. en ged. Pieterskerk door Ds. Knibbe 1 Maart 1713, getuigen Pieter Verhoof en Maria Beninck. 3. Prina Johanna van Noort, geb.-Leiden 21, ged. Hoogl. Kerk door Ds. Visser 23 Juni 1716,- getuigen Prerina van der Hiel en Johan van Overmeer. Zij stierf in 1728, begr. Hoogl. Kerk. 4. Dirck van Noort, geb. Leiden 27, ged. Pietersk door Ds. Boerhave 30-Jan. 1718, get. Perina van der Hiel wed. Willem van Noort, Dirck van Noort. Hij stierf Leiden 8, begr. Hoogl. Kerk 11 Juni 1718.'' ' o ? Willem van Noort, geb. Leiden en ged. Hoogl. Kerk door Ds. Dibbus (Dibbitz) 29 April 1711, overleed al­ daar 2 en begr. Hoogl. kerk 8 Nov. 1777, tr. Leiden (Walenkerk door Prof. Alb. Schultens) 15 Juli 1736 Hester Jacoba van Gangelt. Uit dit huwelijk: 1. Cornelia Willemina van Noort, geb.' Leiden 12 ged. Marekerk door Ds. van der Wallen 16 Juni 1737, get. Willem van Noort en Cornelia Magdela de Haes. Zij stierf Leiden 4 begr. Hoogl. Kerk 9 Jan. 1753. 2. Jacob van Noort, geb. Leiden 22, ged. Walenkerk door Ds. du Moulin 25 Maart 1739, get.: Jacob van Gangelt en Helena Dozy. Hij trouwt Dordrecht (Groote Kerk door Ds. Caan pred* te Leiden) 25 Mei 1762 Megthalina Stratenus. Uit dit huwelijk: a. Willem Jacob van Noort, geb. Leiden 6 geb. Walen­ kerk 9 Oct. 1763 door Ds. Chatlijn, get.:- Willem van Noort en Hester Jacoba van Gangelt. b. Adam Anthonie van Noort, geb. Leiden 17 en ged. Walenkerk door Ds. Chaufpie 25 Nov. 1764, get.: , Anthonie Stratenus. Hij stierf Leiden 8, begr. Hoogl. Kerk 14 Maart 1777. c. Matheus van Noort, geb. Leiden 22, ged. Walen­ kerk door Ds. Chaufpie 23 Dec. 1768, get. zijn oom Matheus van Noort. - cl. Anthonia Hendrika Johanna van Noort, geb. Leiden 30 Nov., ged. Hoogl. Kerk door Ds. H. Caan 6 Dec. 1772, get. Hendrick Caan en Anthonia Stratenus. Het oud-archie f te Weltevrede n (Batavia) , door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT. Naar aanleiding van de inzending van Mr. Bloys van Treslong Prins over dit onderwerp in het vorige nummer van dit Maandblad, acht ik mij gerechtigd ook iets hierover mede te deelen. Immers met den heer Prins behoor ik tot de zeer weinigen die in bedoeld archief gewerkt hebben. Ieder die mijn artikelen in dit Maandblad van 1901 tot 1908 gepubliceerd,??aandachtig naleest, zal erkennen, dat ik heel wat bronnen daanA onderzocht heb, ik verwijs b.v. naar mijn artikelen ??Oude Indische Families'-en ??Huwelijken te Batavia in den Compag­ niestij d'. ? Tot 1904 werden de kerkelijke registers van vóór de invoering van den Burg. Stand in Indië (laatste helft van 1828) bewaard op de griffies van de 6 Raden van Justitie, waaronder de plaatsen, waar die registers waren