De Nederlandsche Leeuw, jaargang 35 (1917)

145 146 huijs, noordt di e weduwe z . Sandê bongart, suijd gelegë ahn' d ë Haarwech, vrij erff un d hefft dair vuer th o erfïwaerschap gestelt twee marge min ee n veerdeel i n den montpeliersche camp eenê marge, o p di e Haer i n die vuerste hoiff e n voorts generalick alle sijnê ander goederen, tegenwoordig e n thokompstigë niet daer va n uutgesundert. Geschr. de n 6 January 1596 . De volmachten vermeld i n bovenstaand stuk zijn bi j navraag niet gevonden. Van Jhr. Mr. Dr . E . va n Beresteyn ontving i k no g als aanvulling o p deze acte d e kinderen uit het huwelijk van Evert van Delen e n Ermgard Gaymans, t . w. : 1 . Everi van< Delen, f 1576, 2 . Toontje van Delen, f jong en 3 . Ruichje van Delen tr. Ambrosius van Ommeren, schout t e Ede . De kinderen va n Jasper Wyntgens vermeld in kolom 197 (XXXIII) vergelijkende me t d e personen genoemd in dez e acte komen wij to t ondersta.ande verschillen. In d e eerste plaats i s d e Hendrik Wyntgens, ver­ meld i n kolom 20 1 niet d e zoon va n Jasper maar wel d e Hendrik W. genoemd i n kolom 18 0 (XXXIV) en gehuwd me t Irijn Willemsdr. Block. D e ouders van eerstgenoemden Hendrik zijn mij onbekend. De onder 6 vermelde dochter heet in meerdere acten Nateken e n niet Eske. , De in kolom 20 2 genoemd e Gaet t Wyntgens (zoon van Jasper) wa s du s gehuwd me t Weyntyen Peters e n wa s 6 Januari 159 6 reeds overleden. Van d e Gaert Wyntgens gehuwd me t Alijt Michiels zijn mij d e ouders onbekend. Zwolle: Trouwb. 1670??15 Jan.: Ja n ter Zwegej.m. aan d e Oldemarckt e n Elisabeth Wyntjes wed . in d e Diezerstraat. Zi j moet erfsluiting doen. n ld. Ged . 2 April 1761:, Gerrit Jan, s . va n Asuerus Ovink e n Anna Wynkes. Volgens he t poorterboek va n Helmond werd aldaar op 2 0 Febr. 145 5 al s poorter ingeschreven: Alardus Wyntkens.' , , T e ,R VAN ROMONDT. Een schepenact e ui t Oirscho t va n 1350 . Het onderstaande document i s i n he t bezit va n Dr . J. P . B . d e Josselin d e Jong t e Voorschoten e n is af ­ komstig uit d e papieren va n diens overgrootvader Jan de Jong, notaris e n burgemeester t e Oirschot. I k laat het afdrukken volgens ee n mi j door Dr. d e Josselin d e Jong verschafte copie. ??Wi danel va n de n stadecker, Didderic van Ouerlaer, Didderic Willems zoen Wa s va n Aerle, gherit va n mellincrode, heinric va n heersel, godeuart va n de r Ameyden, ende jhan van blaerthem, Scepen e in Oerscot, tughen da t voer on s is comen, heinric heren Godeuarts zoen Wa s va n Audenhoeven, ende heeft ghegheuen ende opghedraghen i n enen Erfliken recht, heren Ghijs brecht sijnen broeder Paepe , vijf scillinghe syaers i n Payment al s ghenghe ende gheue is , di e me n heinric heren godeuarts zoen Wa s voerseit alle jaer plach t e ghelden, O p sente hubrechs daghe, va n dien Erfnisse, daer di e vier huyse o p staen, e n ighelike me t sijnre toebehoerte, Da t Wautghers bollarts zoen s hadde gheweist, gheleghen i n di e heerscap te r Notelle i n di e prochie van Oerscot, teghen Yden tvedelleers recht Ouer, Ende heinric heren godeuarts zoen Wa s voerseit heeft halmelinghe vertheghen, o p des e voersproken vijf scil­ linghe syaers, tot behoef , heren Ghijsbrechts sijns broeders voerseit, I n Orconscap deser dinghe hebben w i dese litteren beseghelt me t onsen ghemeynen seghel de s Scependom s va n Oerscot, ghegheuen int jaëf ons heren gheboert do e me n screef, Dusent, Driehondert, ende vijftich, o p sente Peters ende sente Pauwels dach de r Apostellen gheleghen i n di e Wedemaent.' i C. O . UHLENBECK. < Een curiosum . Willem van der Linden, geb . Vlaar dingen 1 3 Febr. 1720 , t 1752 , tr . 174 1 Elizabeth Huichelbos, t 1780. Zi j hertr. 176 6 J. T. Dextra. Hi j hertr. 178 3 Elisabeth Hoek. Zi j hert. 179 5 Willem Servaas. Hij hertr. 180 3 Petronella Tink. Een keten du s van '5 huwelijken i n 6 2 jaar, welke huwelijken alle kinderloos bleven! J. H . VAN LINDEN VAN DEN HE?VELL. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Abbensets??Heytmeyer . 2 2 Februari 1792 werd t e Rio d e Berbice geboren: Johanna Christina Abbensets. Zij stierf t e Haarlem 2 0 Februari 1866 e n was gehuwd met Jacobus Enschedé. Haar ouders waren: Lodewijk Chritoffel Abbensets e n Maria Elisabeth Heytmeyer. Waar zijn dez e laatsten geboren, wi e waren hun ouders e n vooronders e n welke wapens voerden zij ? Delft. J . L . VAN BIJLERT. Acker, Ackere n (van). I. In de Wapenheraut jrg. 6, bladz. 210, komt voor onder het opschrift: Grafschriften in d e St.'Janskerk t e Sluis: Hier ligt begraven Jonkvr. Kathrine f a Mare Acker wijf Arnoldi Mostert, die starf in MV'XXXVII d e XXIII April. Taxandria 1897, bladz. 191 . Korte aanteekeningen ui t d e commissieboeken voor het Markiezaat va n Bergen o p Zoom: XXiiij Septembris 1677 , Benoeming va n Jonckheer Cornelis va n Akeren (Ackeren) tot drossaard van Bergen en schout va n Borchvliet. Gevraagd alle mogelijke mededeelingen betreffende dit adellijk geslacht benevens wapen. II. I n Th e marriage, baptismal, an d burial registers 1571 t o 187 4 an d monumental inscriptions o f t e Dutch reformed church, Austin Friars, London, with a short account o f the strangers an d their churches, edited b y William John Charles Moens, lezen wij: Several o f th e more important'strangers an d their descendants were Knighted and the following were made Baronets. Nicolas van Acker o f London (whose nephew took the name Sambrook) 3 1 Jan. 1700??1. Gevraagd alle mogelijke mededeelingen betreffende dit Engelseh adellijk geslacht benevens wapen enz . III. Taxandria, jaargang 1894, bladz. 127 . Leonardus van Ackeren, Godefriduszoon, burgemeester