De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

273 274 mélde relaas: â??K . K. attestatie me t speciaal consent der E. Kerkeraads verleent de n 8 October om te trouwen tot Sprundel.' Hiermede is uitgemaakt, da t de Secretaris va n Ruck phen zich heeft vergist in zijn officieel afschrift en dat he t huwelijk niet in 171 8 doch in 171 9 is voltrokken. Verder blijkt uit het vorige, da t de heer Calkoen in 191 4 niet juist is ingelicht, en ten slotte ka n thans worden geconstateerd, da t Cornelis Blois he t eerst getracht heeft zich officieel Blois van Treslong t e noemen. Zijn zoon Cornelis Johannes heeft di t echter he t eerst gedaan en wel toen hi j in 176 8 te Wassenaar wa s gaan wonen. Vóór dit jaar komen vader en zoon in alle acten te Ouden­ bosch en Steenbergen alleen als Bloos, Blois o f Bloys voor, en meestal me t het praedicaat â??D e heer'. Eindelijk leert he t vorenstaande weer eens, da t me n eigenlijk niets als vaststaande ka n aannemen, wa t me n niet zelf heeft gezien, en hoe voorzichtig me n nog moet wezen zelfs me t officieele afschriften. Of ik te eeniger tijd no g eens de acte zal krijgen, die mij toekomt, zal de toekomst leeren. Ik heb 15 November 1917 no g eens op de toezending aangedrongen, maar tot op heden niets ontvangen. Familie-aanteekeninge n Ebbinck en Gerbade , medegedeel d doo r MR. TH. R. VALCK LUCASSEN. (Vervolg va n XXXVI, 225. ) Deze aanteekeningen zijn me t ee n latere hand al s volgt aangevuld: Otto Gerbade gedoopt te Bosch den 21 December 1742. Lucia Berendine Philippina Gerbade geboren te s' Hertogenbosch ... . 174 9 en overleden de n . . January 181 3 te Tilburg in haar 65 jaar hares ouderdoms. (Zi j is niet gehuwd geweest en was 6 jaren jonger da n Otto.) Berend Philip Gerbade overleden waarschijnlijk te Bosch zonder gehuwd te zijn geweest. Maria Gerbade di e geboren wierd den 4 Mei 173 3 is naderhand getrouwd geweest met den Hr. Mans feldt, doch zonder kinderen na te laten overleden, dezen Mansfeldt was kapitein, plaatsmajoor teBreda. Cornelia Gerbade di e geboren wierd 30 Oct. 173 7 trouwde me t lzaak Bopp, Notaris s' Hertogen Bosch, zi j heeft eene dochter nagelaten genaamd Ronaldina Honesta, geb . 1773. Cornelia stierf . . . . [Aanteekeningen va n Hermannus Gerbade (1736â??1798)]. s' Hertogenbosch, 6 Novemb. 1760 . Des namiddags om twee uren is mijne moeder Alida Gerbade geboren de Jong n a eene waterzucht va n ruim drie jaren in he t 53 jaar haars levens overleden en de n 13 daaraanvolgende in de Groote Kerk begraven. Amsterdam, 4 April* 1762. Zijn vrij Hermannus Gerbade en Hester Lmerentia Marcusin d e Nieuwe Kerk door domini Tetrode in den huwelijken staat bevestigd. s' Hertogenbosch, 16 Mei 1766. S' morgens om half negen uren is mijn vader Hyronimus Gerbade, Raad en oud schepen dezer stad in den ouderdom va n 63 jaren aa n eene uitterende borstziekte overleden en 17 daarna in de Groote Kerk begraven. â?¢ s' Hertogenbosch, 12 Mei 1772. Voormiddag om half twaalf i i s mijne huisvrouw Hester Emerentia Marcus n a eene langdurige verzwakking en ziekbed van 5 maan­ den in de n ouderdom va n 38 jaren overleden en den 19 daarna in de Groote Kerk begraven in een bij die gelegenheid gekochte grafkelder in het Lieve vrouwe koor. s' Hertogenbosch, 13 Decemb. 1772 . Zijn wij Hermannus : Gerbade e n Agatha van Heurn t e Rosmalen ee n uur va n deze stad door domino Carp in den huwe­ lijken staat bevestigd. [Me t een latere hand bijgeschreven: N.B . deze A. va n Heurn wa s dochter va n den Pensionaris], dito 21 Sept. 1773 . S' morgens om half zeven is mijne huisvrouw va n eenen zoon verlost di e de n 22 daarna in de Groote Kerk door Prof. Palier me t den naam va n Hieronymus gedoopt zijnde naar mijn vader zaliger door mi j zelf te n doop ge ­ presenteerd. 21 Sept. 1774 . S'morgens om 10 uron is mijne huis­ vrouw va n eene dochter verlost die den 23 daarna in de Groote Kerk door Prof. va n der Draven me t den naam Anna Maria gedoopt is zijnde ge ­ noemd naar mijne schoonmoeder va n Heurn ge­ boren Gijselaar die daarover als Peet heeft gestaan en he t kind te n doop heeft gestaan. 16 Maart 1776 . Voormiddag om 12 uren is mijne huis­ vrouw va n eenen zoon verlost die den l7 daarna in de Groote Kerk door domino Fremery me t den naam va n Antony gedoopt is zijnde genoemd naar mijnen schoonvader va n Heurn. 2 February 1771 . S' avonds om 9 uren is mijne huis­ vrouw va n eene dochter verlost die uit hoofde van mijne onpasselijkheid niet voor de n 10 Maart in de Groote Kerk door Proff. Palier me t den naam va n Alida gedoopt is, genoemd zijnde naar mijne moeder zaliger en door mi j zelf te n doop gepresenteerd. 3 Me i 1780 . S' morgens te n 9 uren is mijn zoontje Hieronymus n a eene langdurige onpasselijkheid en zware koortsen in den ouderdom va n 6 jaren en zeven maanden overleden en de n 6 daarna in de Groote Kerk in mijnen eigenen grafkelder begraven. 13 Novemb. 1784 . S' morgens om 7 uren is mijn huis­ vrouw va n eene dochter verlost, die den 16 daarna in de Groote Kerk door Domino Chevalier me t den naam va n Maria Jacoba gedoopt is, genoemd zijnde naar mijn Oo m en Tante Vlaardingerwoud te Tilburg. s' Hertogenbosch 22 April 1788 . Des avonds om half elf is mijn zoontje Antony aa n eene uitterende ziekte in de n ouderdom va n 12 jaren en een maand overleden en de n 26 daarna in de Groote Kerk in mijn eigen grafkelder begraven. Met ee n latere hand zijn de volgende aanteekeningen toegevoegd: Hermanus Gerbade, Raad en Schepen va n de Stadt s' Hertogenbosch overleed aldaar de n 1 December 1798 . Agatha van Heurn overleed te Bosch de n 12 Maart 1805. Anna Maria Gerbade (dochter van Hermanus) trouwde