De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

275 276 te 's'Bosch in 1795 met Mr Hendrik Jacob Ackerdijck, secretaris dezer stad, hij overleed te Bosch in 1827 en zij te s'Gravenhage den 20 July 1831 zonder kinderen na te laten. Alida Gerbade (dochter van Hermanus) trouwde'in 1805 met Engelbert de Gijzelaar, Hoogheemraad van Schieland enz., zij begaf zich met der woon naar s' Haege en stierf aldaar... 182 .. 1). Uit dat huwelijk zijn verscheidene kinderen voortgekomen waarvan er in 1835 slechts een zoon en eene dochter meer in leven waren. Maria Jacoba Gerbade (dochter van Hermanus) is in 18.... 2) getrouwd met Jonkheer Pieter Bouwens van Horssen, Heer en Burgemeester van Horssen. Uit dat huwelijk zijn verscheidene kinderen gesproten waarvan er in 1835 nog 4 in leven waren, te weten '3 zoons en eene dochter. N. B. Pieter Bouwens overleed den 28 July 1843 te Horssen. Otto Gerbade [jongere broeder van Hermanus], ge­ doopt te s' HertogenBosch den 21 'December 1742, aan­ vaarde den militairen stand en trad als kadet bij het wapen der Artillerie in dienst der Vereenigde Neder­ landen. Hij trouwde reeds den graad van kapitein verworpen hebbende den 31 Augustus 1774 met Mejuf vrouw Johanna Cornelia .Martfeldt (dochter van den Generaal-Majoor Martfeldt) bij welke hij twee kinderen verwekte [hier] onder vermeldt. Johanna Cornelia Martfeldt overleed in 1777, den 29 Nov. te s' Gravenhage begraven. Hij trouwde reeds Colonel zijnde voor 't tweede maal met Jongvrouwe Jeanne Wilhelmine Baronnesse van Zuylen van Nyevelt 3) in 1790 en stierf den 1 Mei 1793 te s' Bosch en begraven te 's Bosch den 6 Mei 1793, zonder kinderen bij deze vrouw na te laten. Gerbade was bemindt bij zijne meerdere en minderen, hij kende door en door zijn vak en had het tot L* Colonel der Artillerie en tot Chef van dat korps bij het leger te velde gebragt toen hij overleed. Zijne tweede vrouw stierf te Parijs den 4. Augustus 1829. Het huis waar zij gestorven is, is gelegen rue Pont aux Choux N° 18 au Marais a Paris. (Is het niet 4 Augustus dan is het op een der eerste dagen van dien maand). Uit het eerste huwelijk: 1. Josephus Augustus Gerbade, geb. den 1777 tes' Gra­ venhage, dit zoontje is zeer jong zijnde overleden te 's-Gravenhage, alwaar zijn lijk den 1 December 1780 ter aarde besteld is. 2. Jeanne Frederique Gerbade, gebn. te 's Gravenhage dén 12 October 1775 trouwde den 17 April 1800 te Venlo met Nicolaas Hendrik Philip Freher, in 1814 tot Raad en medelid der regering aldaar aangesteld. Hij overleed ') Volgens Ned. Adelsb. 1914 op 11 April 1829. Haar man Jhr. Mr. Engelbert de Gijselaar, geb. Gorinchem 5 April 1761, overleed 's-Graven­ hage 12 Juli 1836. Uit dit huwelijk (gesloten 's-Hertogenbosch 30 Sept. 1805) stamt de thans nog bloeiende adellijke tak van het geslacht de Gijselaar. V. L. 2) Volgens Ned. Adelsb. 1912 te 's Hertogenbosch 9 April 1810. Zij overleed volgens Ned. Adelsb. te Horssen 22 Juni 1852. V. L. *) Zij behoorde tot het Rotterdamsche geslacht van dien naam en was een dr. van Aarnout van Zuylen van Nijevelt, luit.-gen. der cav., en Jacoba Francisca van Zoutelande. (Zie Adelsarch. 1903/04, p. 294.) V. L. den 12 Octr. 1826 in genoemde stad..Freher was gebn. te Kuilenburg den 27 Augustus 1779. Jeanne Frederique Gerbade overleed te Venlo den 13 Mei 1848. Uit dit huwelijk o.a.: Otto Willem Jan Freher Gerbade, geboren den 21 Febr. 1801 te Venlo. Het aanzienlijk geslacht der Gerbadës bij het overlijden van Hermanus en Otto uitgestorven zijnde, zoo hebben de ouders van Otto Willem Jan Freher op aanraden der familie aan Z. M. Willem I Koning der Nederlanden verzogt, om hunnen zoon dengeslachts­ naam van Gerbade te laten dragen en zich te schrijven O. W. J. Freher Gerbade, hetwelk door de besluiten van 21 October 1819 N. 19 en 21 Augustus 1821 N. 63 van gemelde Z. M. is toegestaan. De Amsterdamsch e Chirurgijns (Heelmeesters ) van 1730â??1829 , meedegedeeld door A. B. VAN DER VIES. In de Universiteits-Bibliotheek van Amsterdam be­ vinden zich de Almanakken van het Chirurgijnsgild te Amsterdam voor de jaren 1731â??1830, tezamen in een band gebonden. Deze zeer zeldzame, waarschijnlijk unieke collectie is vermoedelijk afkomstig uit de boekerij van het Chirur­ gijnsgild zelf. Op elke Almanak .staan de namen van de chirurgijns, die in dat jaar lid van het gild waren, met vermelding van en gerangschikt naar het jaar van hunne promotie. Met behulp van op het Gemeente Archief te Amsterdam aanwezige boeken: Grootmeestersboek 1597â??1806 (twee banden) en Tentamenboek 1739â??1798 geef ik hier een naar het jaar hunner promotie chronologisch gerang­ schikte lijst van die chirurgijns, met vermelding van hun leeftijd ten tijde van de promotie, hunne plaats van ge­ boorte en het jaar, dat zij voor het eerst niet meer op de lijst voorkomen, zij zijn dan waarschijnlijk meestal in het daaraan voorafgaande jaar gestorven. Een uit­ zondering daarop vond ik in het volgende: â??De onderschreeve geefd by deesen kennisse aan Over â??luyden van het Chirurgyns Gild dat hy ophoud te zyn â??onder het getalt der Mrs. Chirurgyns deeser stad.' Amsterdam 4. 11.1790. (Was get.) M. H. Ch. Herminghuysen. Jaar v. Ouderd. Niot raeor Prom. bij Prom Geboorteplaats. vermeld in Barend Maas 1730 Amsterdam 1734 Hendricus Arenzen 1730 24 's Heerenberg 1755 Johannes Monnikhoff Willemsz 1730 Amsterdam 1788 Carel Andries Hoffmeester 1730 Kalbe 1780 Jan van Doorren 1731 26 Doorren 1775 Harmanus van Dyk 1731 26 Kampen 1788 Augustus Buchner 1731 27 Emden 1781 Isaak Soumain 1731 25 Amsterdam 1736 Gideon Pinart 1731 25 Amsterdam 1766 Cornelis Maas 1731 29 Aalsmeer 1751 Pieter Goensz 1731 Amsterdam 1745 Jan Schutte 1731 26 / 1751 Michiel Barenth 1732 29 Danzig Culemborg 1737 Pieter Jas 1732 30 Danzig Culemborg 1789 Christoffel Rutgers 1732 32 Borne 1741 Evert van Beekhoven 1732 33 Nieuwkerk 1741