De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

317 318 Trouwboeken. 1703â??1717 Arnold Seger van Rees en Anna van Erp get: de familie van Erp en Joseph Hoen tusschen Mei en Sept. 1706. 1722â??1763. Wilhelmus Assuerus van Erp en Anna Christina van Hoen 26 Juli 173 6 get: Henricus Wilhelmus van Erp, Josina Gertrudis van Voorst en Joanna Catharina va n Erp . Hermanus Joannes Verscheure (va n de r Schueren) en Aloysia Jacoba van iJeunevolt, ongeveer 10 jaar geleden te Bocholt ge ­ trouwd, zijn wegens ee n gebrek in de vormen overgetrouwd 1 Sept. 174 0 get : Henricus Bernsen Theol. en ChristinaTamers. Eucharius van Motz e n Gharlotta Josina van Munster, get : Geertruid e n Anna Elisabeth Offermans 9 Juni 1757 . Nadien bestaat er geen trouwregister meer, enkele huwelijken, doch geen van belang zijn opgenomen in de almanakken, waarin de doopdata van 1789â??1799 zijn opgeteekend. Doodboeken. 1703â??1705 Gerrit Schoep, f 2 0 Feb . 1704 . 1722â??1746. Nicolaus Wayop heer in Loil plotseling, -j- 27 April 1722 . Jvr. Catharina Judith van Ghyginck, f 1 8 Sept. 1723 . Alpherus Schaep tot de Bael, f 1 2 Dec . 1723 . Andreas Woldenborgh, f 1 8 Mr t 1724 . Glara Mechteld Busieau Wed ' Hegeman, f 1 8 Nov . 1724 . Maria Agnes van Oldeneel vr . va n Eric Frederik v. Voorst, f 2 2 Aug. 1727 . Jacobus Dominicus Egbertus Louwerman, f 3 Sept. 1727 . Anna Catharina Schotten vr . v. d. generaal Christophorus Smith heer va n Hees, f 1 6 Sept. 1727 . Jkvr. Anna Christina van Loon, f 2 2 Dec . 1727 . Angelina Daminx wed6 Nicolaus Wayop f 2 8 Oct . 1729 . de Edele Heer de Grock bekeerling, f 1 0 Sept. 1733 . Eric Frederic van Voorst, f 7 Aug . 1736 . Gerard van Erp, heer va n Steeg, f 2 1 Nov . 1737 . Ignatius Bruno van Hoen, f 2 8 Nov., 1741. Josina van Voorst, f 2 9 Nov . 1741 . Maria Elisabeth van: Erp vr e van Voorst v. Schadewijck, f 5 Jan. 1742 . Balthasar van Voorst, f 1 1 Juni 1742 . Gerard Schoep heer va n Heeg, 6 Aug . 1743 . Jvr. Agnes Catharina van Erp, religieuse, -f- 29 Me i 1746 . 1745â??1810 (va n alle gezindten) Mevr. Anna Helena Alewijn gewesene huisvr. va n de n Heer Michael van Os overl. 6 begr. 12 Juni 1748 . Douair van Wóldenborg geb . van Erp vrouwe tot de Baarl overl. 16 begr. 22 Juli 1750 . het dochtertje va n de n Heer J . E. van Voorst tot Schadewyck overl. 22 begr. 24 Apr . 1754 . Mevrou Aurelia Wilhelmina van Nispen geboren ten Hage overl. 2 Dec . 1756 . (begr. te Altena 6 Dec. ) MevroavanReyn(géb. Walburgisvan Nispen) overl. 20 April 1757. Mevrouw van Munster overl. 2 begr. 5 Maart 1759 . Donair van Raab overl. 23 begr. 30 Maart 1759 . Dorothea Maria d r van J. van Voorst overl. 16 begr. 18 Juli 1760. Johannes Antonius Adrianus vanReyn overl. 15 begr. 17 Apr. 1761. Freule van (der) Schuuren overl. 1 begr. 7 Me i 1761 . Freule Eva van Aerdt overl. 21 begr. 25 Aug . 1763 . Mevrouw van Harinxma ou d 102 jaar en 6 weeken overl. 26 begr. 30 Me i 1765 . de Drossaart Q. Sievert overl. 1 4 begr. 19 Juni 1767 . Baronesse van Heerde geb . van Rohr overl. 17 begr. 25 Febr. 1769 . H. J. van (der) Schuuren overl. 2 begr. 7 Dec . 1771 . Freule Glara van Voorst overl. 10 begr. 16 Jan . 1773 . Laurens Hendrik z^van luit. Gervais overl. 4 begr. 8 Juli 1773. Otto Willem van Voorst overl. 12 begr. 17 Jan . 1778 . Mevr. Louisa Jacoba van (der) Schuren geb . bar8 van Dunnewalt overl. 8 begr. 12 Aug . 1778 . Maria Janetta Dominica Frederica d r va n E. J. Baron van (der) Schuren overl. 11 begr. 14 Sept. 1778 . Gerardina Wilhelmina Lucretia van Lamsweerdt dr. van Hermina Jansen, en va n wi e als vader wordt opgegeven Gerrit Willem van Lamsweerde overl. 25 Dec . 1778 . J. W. Baron van Heerde weduwnaar va n Vrouwe van Heerde geb. van Rohr overl. 12 begr. 19 Juli 1781 . Georg Willem van der Fortzen, drossaard, rigter en landschrijver der heerlijkheid Didam overl. 12 begr. 15 Jan . 1782 . Gerharda Hendrica Leonora barones van Heerde overl. 1 begr. 6 Febr. 1783 . Mevrouw van Rohr geb . F. van Heerde overl. 6 Juli 1800 . Alphab.lijst 1806â??1811 niets te vermelden. Genealogisch e en heraldisch e gedenkwaardighede n in he t Museu m te Gouda, medegedeel d doo r Mr . P . C . BLOYS VAN TRESLONG PRINS. Men vindt in di t museum d e volgende genealogische en heraldische gedenkwaardigheden: 1. Een ms. in klein folio bevattende â??Namen en wapenen van d e Edele Achtbare Heeren Raaden in de vroed­ schap van Gouda sedert 1618â??1780', waarachter',, Naa men e n wapenen va n de Leden der vroedschap van Rotterdam' in dien zelfden tijd. (n°. 10 2 catalogus). 2. I n gebrand glas he t wapen va n H. van Beverningk raet en tresorier gerierael 1657 . 3. a.v. van Jacobus Sceperus predicant in de gereformeer­ de kerke ende librymeester i n Gouda 1648 . (O p een zilveren veld een zilveren schaap staande op groe­ nen grond, waarboven 2 gekruiste schepersstaven met ee n strik vastgehouden, wier uiteinden dwars balksgewijze uitgolven.) 4. a.v. va n Dirck Cant 1665. (Op goud een roode hand­ schoen (want), d e vingers naar beneden, helmt. de want tusschen 2 olifantstrompen), (cat . n° . 126. ) 5. a.v. va n Dr . Pieter van Oroenendijck. (O p zilver 3 zwarte rechter-schuinbalken, helmt. ee n blauwbe kleede ar m me t kanten manchet, een hoefijzer in de hand houdende, dekkleeden rood e n zilver. 6. a.v. van Jan Smith rentmr. 1665 . (Op goud een roode linkerschuinbalk beladen me t 3 zesp. gouden sterren, vergezeld boven van een zwart aambeeld en beneden van 2 schuinrechts geplaatste zwarte hamers me t houten steel, helmt. een hamer, waarboven een kroon tusschen een vlucht van zilver en goud.) (cat. n°. 126. ) 7. In hout d e wapens va n Joh. v. Immerzeel fabr. (3 zwarte lelies op goud) en Floris de Lange fabr. (wapen de Lange van Wijngaarden). 8. Een schilderij van he t touwslagersgilde, waarop: Jan Smaasen e n Frans Kramer overmannen, Isaak Tsselsteyn, Ary deJongh,Janvande Vijver, Leendert Schut e n Jan de Bruyn, dekenen. (cat . n° . 406. ) 9. Een dito, waarop: Ary Duyf, al s overman, Willem Verhouf, Gerridt Man, Klaes Ramp, Frans Verburgh, Pieter Peuselaer als deeckens anno 1662. (cat. n° . 405. ) 10. Een gildekist van het pottebakkersgilde, waarop: Jan Lugthart, Jacobus van der Mey, Johan Smits, Jakop van Bentum, Jan van Bentum anno 1743. (cat. n°. 409.) 11.3 gedreven zilveren schilden van het touwslagersgilde, waarop het wapen va n Gouda en 164 0 en de namen: Ary Duyven al s overman, Willem Verhoeven, Gerrit