De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

349 35� 12. Marianne de Brueys, geb. 's-Gravenhage 9 Mei 1737, ' overl. St. Oedenrode 20 Nov. 1802. 13. Elisabeth de Brueys, geb. 's-Gravenhage 8 April 1739, overl. 's-Gravenhage 16 Sept. 1792, tr. te Sept. 1780 met Jean Baptiste Rousseau du Croissi, klerk ten comptoire van den Raadpensionaris, geb. 's-Gravenhage 29 Sept. 1720, overl. ald. omstr. 1795. Zijn ouders vond ik niet vermeld. Zij liet geen kinderen na. 14. francais, volgt III bis. 15. Benjamin, volgt III ter. III. Pieter de Brueys, geb. 's-Gravenhage 6 Nov. 1730, koopman en secunde te Casimbasar (1764), daarna op­ perkoopman en hoofd-administrateur te Houghly (1776), overl. Chinchura in Bengalen 23 Aug. 1783 1), tr. Casimbasar (of Houghly, 16 Oct. 1759 met Susanna Anna Maria Verkerk, geb. Tiel 5 Oct. 1743, overl. Chinchura 12 Mei 1809, dochter van Gerard en Adriana Raats en weduwe van Floris Cup. Zij hertr. met Thomas Yeats, van wien zij echter scheidde. Verkerk voert: in zilver drie verkeerd gerangschikte roode kerktorens met spitse blauwe daken. Uit dit huwelijk: 1. Susanna Jacoba de Brueys, geb. Casimbasar 4 Oct. 1760, overl. Batavia 11 Dec. 1783, tr. ald. 8 juni 1777 met Joan Reinier Coortsen, onderkoopman, later administrateur van het graanmagazijn, daarop 2de administrateur van de suikerpakhuizen en lid van den Raad van Justitie des Kasteels te Batavia, geb. Batavia in 1759, overl. te 20 Juli 1791, zoon van Jan Hendrik en Maria Jacoba Sautijn. Hij hertr. met Susanna Valentina Blondeel (zie Nederl. Leeuw 1905, kol. 97 jct0 127). Uit het eerste huwelijk eene dochter: Henriette Maria Coortsen, geb. Batavia 12 Febr. 1781. 2. Johannes Adriaan de Brueys, geb. Houghly 15 Aug. 1762, ongeh. overl. Bantam 28 Jan. 1782. 3. Lodewijk Adriaan de Brueys, geb. Kalkapoera 5 Febr. 1764, ongeh. overl. Houghly (?) 7 Juli 1810. 4. Maria Anna de Brueys, geb. Chinchura 10 Febr. 1765, overl. Londen in 1835, tr. 1° Houghly met Johann Wilhelm Salomon (baron?) von Haugwitz, koopman en eerste pakhuismeester te Houghly, overl. Chinchura 12 Nov. 1796 en 2' Bremen 25 Dec. 1799 met Thomas Scott, zoon van Robert Scott, of Brother- shields, en Jane Taylor, geb. op Brothershields bij Edinburg 18 Mei 1766, overl Zij liet geen kinderen na. III bis. Francais de Brueys, geb. 's-Gravenhage 28 Febr. 1740, vertrok in 1768 naar West-Indië, assistent te Essequebo, overl. ald. 23 Nov. 1781, tr. .Essequebo (of Demerary) 15 Sept. 1769 met Louise Margaretha Malgraaff, geb. te .... 27 Nov. 1751, overl. te . . . 26 Maart 1781, dochter van Henry Laurent en C. . . van Blotenburg. Uit dit huwelijk: 1. Cornelia Susanna Beata de Brueys, geb. Essequebo ') Dat 'Pieter de Brueys in 1793 op 52 jarigen leeftijd zou zijn ge­ storven, zooals 'volgens Wapenher. 1897, bl. 175 op zijn grafzerk te Chinchura zou zijn vermeld, moet foutief zijn, daar hij bepaald in 1730 werd geboren. Het op dien zerk voorkomende wapen is ook niet thuis te brengen. Men bedenke daarbij, dat deze genealogische aan­ teekeningen door zijn eigen broeder weiden opgesteld. � - ' 25 Jan. 1772, overl , tr. 1° Demerary 25 Dec. 1791 met D. M. Tuchsen en 2° te zelfder plaatse met' F. C.' Eibers. Verder niets bekend. 2. Johan Hendrik Laurens de Brueys, geb. Essequebo 11 Juni 1774, jong overleden. 3. Data Alpheda de Brueys, geb. Demerary in 1777 en 18 Aug. 1780 overleden. III ter. Mr. Benjamin de Brueys, van wien deze aan­ teekeningen afkomstig zijn, geb. 's-Gravenhage 6 Mei 1742, eerst advocaat te 's-Gravenhage, in 1787 naar St. Oedenrode vertrokken, alwaar hij het kasteeltje Hen kenshage had gekocht, 6 April 1796 aangesteld tot Ordinaris-raad in den Hove van Utrecht, 1 Maart 1811 tot Raad in het Keizerlijk Hof van Appel, onder Koning Willem I lid van het Hoog Gerechtshof van Zuid-Holland, als hoedanig hij 22 Aug. 1825 te 's-Gra­ venhage overleed. Hij tr. 1° 's-Gravenhage 3 Juni 1777 met Cecilia Elisabeth van Beusekom, geb. 's-Gravenhage 19 Febr. 1753, overl. ald. 3 Nov. 1785, dochter van Johannes Richard en Gesina Hilbers en 2° 's-Hertogen bosch 6 Oct. 1789 met Arnoldina Roosendael, geb. aldaar 12 Dec. 1752, overl. Utrecht 1 April 1828, dochter van Stephanus en Jacoba Godefrieda Neomagus. Wapen van Beusekom: in zilver vier groene boomen op een grasgrond, tusschen den lsten en den 2im boom en tusschen den 3dm en den 4