De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

355 356 Jaarv. Ouderd. niet meer Prom. by Prom. Ge oortep'aats vermeld in A. van Workom 1825 J. E. Jurgens . 1825 H. Pek 1826 G. C. Vroom 1826 W. Schreuder 1826 G. F. W. Gockel 1827 A. R. Elders 1827 C. Mooy 1827 ') J. W. van der Wissel 1828 G. P. Mirani 1828 G. J. Bouhuys 1828 J. Greve 1828 J. J. F. la Cave 1828 D. Stephanus 1828 J. F. Hart 1828 J. Wynands 1828 J. F. Peeters 1828 M. Dunselman 1828 J. Gaffree 1829 KORTE MEDEDEEL!NGEN. Een Arnhem sch wapenboe k uit de 18e eeuw . Wie eenigszins op de hoogte is van de uitgebreidheid, die de genealogische literatuur in den loop der jaien bereikt heelt, zal beseffen, dat het voor de Redactie van dit tijdschrift niet steeds een gemakkelijke taak is, zich ervan te vergewissen, of in een ter plaatsing aan­ geboden bijdrage met hetgeen over hetzelfde onder­ werp reeds elders werd gepubliceerd wel voldoende re­ kening is gehouden. Deze taak wordt in den regel echter aanmerkelijk verlicht doordat onze medewerkers zich van de op iederen schrijver rustende verplichtingbewusttoonen, om zich van de hun onderwerp betreffende literatuur zelf op de hoogte te stellen. Komt het tegendeel wel eens voor, wat ons overkwam met de bijdrage, die onder bovenstaan den titel in het vorige nummer van dit Maandblad werd geplaatst, zal zeker eene uitzondering blijven. Bedoelde bijdrage was ons toegezonden door het lid J. G. A. van Hogerlinden, 2den secretaris en beheerder van het archief van het Arnhemsch Genootschap van Oudheidkunde, waaraan, het beschreven 189 eeuwsche wapenboek ten geschenke was gegeven. Wij meenden te mogen .veronderstellen, dat de inzender beter dan iemand anders op de hoogte zou zijn van hetgeen over een stuk uit zijn archief het licht had gezien. In dit vertrouwen plaatsten wij dan ook zonder nader onder­ zoek zijn artikel. Men zal zich onze verbazing kunnen voorstellen, toen wij ?? helaas te laat! ?? gewaar werden, dat in ??de Navorscher' van 1915, No. 7/8 eene beschrij­ ving van hetzelfde wapenboek voorkomt, die letterlijk overeenstemt met die in ons Maandblad en nog wel van de hand van . . . '. dienzelfden heer van Hogerlinden! Wij wenschen deze handelwijze van dit lid, dat er ons zoo leelijk liet inloopen, niet nader te qualificeeren. Indien het den schrijver erom te doen was zijn naam nogmaals gedrukt te zien, dan kan hij tevreden zijn, zelfs in dit nummer vindt hij dien ?? nog wel gespa­ tieerd ?? terug. Wij vestigen op deze zaak echter de aandacht, opdat men ons niet zou beschuldigen van plagiaat. Onze fout lag ?? dit erkennen wij gaarne ?? ') Kom t voo r het eers t voo r in 1829, in een verkeerd geplaatst vertrouwen. Hiervoor bieden wij onzen medeleden onze verontschuldigingen aan, DE REDACTIE. Genealogisch e en heraldisch e gedenkwaardighede n in het Museu m te Gouda. (Aanvulling op het artikel van Mr. P. G. Bloys v. Treslong Prins, XXXVI, 318). 1. Kaart met de wapens v. Dijkgraaf en Hoogheem­ raden van het ??Hooge heemraedtschap van Schie landt' (17' eeuw). Cat. N°. 8. 2. Plaat van de Waag te Gouda met afbeelding van de, in dén Patriottentijd, afgebikte wapens der 4 burgemeesters van Gouda in 1688: Mr. Floris Cant, Gerard Sterre, Donatus van Groenendijck en MT. Jacob Bonser. Cat. N°. 42. 3. Wapen op glas van Hendrik van Heuven 1673. Cat. N°. 126. 4. Koperen brandspuitpenning met wapen (3 dwars­ balken, waartusschen 4 (3. 1.) schuinkruisjes). Cat. N°. 138. 5. In hout gesneden wapen van de fam. de Houtman (I6e eeuw). Cat. N°. 168. 6. Portret met wapen van den Luit. Admiraal Jan Taalman, geb. te Gouda 12 Jan. 1675, overl. aldaar Juni 1775, zoon van den Zeekapitein Abr. Taalman, overl. 1696. Cat. N°. 180. 7. Groot wapen met helm v. d. kolonel Govert Suys. Cat. N°. 223. 8. Gekleurd wapen van Daniël Wittius, eerste pred. der Remonstr. Gemeente te Gouda (1632??1652). Cat. N°. 339. 9. Oude gildekist van 't smidsgilde met wapens en namen van B. W. Snel, G T. Joncker, P. W. v. Bocxel en W. J. D. Hooch. Cat. N°. 396. 10. 6 kussens van 't Chirurgynsgilde (defect) met wapens en namen van Dr. P. v. Groenendijck (1674), Jac. Polijn, J. Duval, G. v. Duyn, C. Outshoorn en Q. Maerschalck. Cat. N08 458 en 459. 11. Portret met wapen van den Notaris P. C.v.Diep horst, geb. 1521. Cat. 547. 12. Gevelsteen met de wapens v. d. Burch en Hop coper. Cat. N°. 624. 13. Wapenbord der fam. de Mey van Lekkerland uit de St. Janskerk te Gouda. Cat. N°. 123. Achter N°. 33: Zegels in was en pijpaarde staat 52?? 69, dit is aan te vullen met Cat. N's. 115??121. M. Costerus, vermeld onder N°. 17, is Ds. Martinus Costerus, predikant te Sluipwijk, leproosmeester te Gouda, ged. te Woerden 23 Mei 1634, gehuwd aldaar 29 Sept. 1655 met Catharina Prins Usbrantsdr., broeder van den Woerdenschen burgem. Albertus Costerus. De 5 p. sterren (in ??Costerus' zit 't woord ??ster') zijn om­ gewend. Zijne moeder was eene Vermij, vandaar de 3 palen op II. J. VAN LEEUWEN . Het geslach t Teixeira in Nederland' s Adelsboek . Van welwillende zijde werd mij eene brochure toege­ zonden, dragende den wijdschen titel van: «Gritiek op het artikel van Mr. R. Th. Valck Lucassen in ??De