De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

175 176 waarbij de pndervolgende personen volmacht geven aan twee burgers te Gulenborg om, met casseering van een dispositie van hun overleden resp. man en vader, ten behoeve van hun oudsten zoon en broeder, een leen te verheffen groot 3 morgen gelegen te Maurik in de Meelsche Camp. De comparanten in deze volmacht nu zijn: juffr. Cornelia 'weduwe van Boelof van Eek geassisteerd met Cornelis van Leeuwen haar zwager (== schoonzoon ) en zij als erfgename van haar twee overleden zonen Diederik en Adrian van Eek, Cornelis van Leeuwen voornd. als man van juffr. Mary pan Eek, Jan van Wijck Jacobszn. als man van juffr. Anna van Eek, Johan van Wageningen als man van juffr. Adriana van Eek, Henrick Putzeler als man van juffr. Heze (Hadetvich) van Eek en juffr. Cornelia en jufïr. Alit van Eek, ongehuwd. Zij zien af van hun recht op een uitkeering uit bovenbedoeld leen van 3 morgen, ten behoeve van hun oudsten broeder (resp. zoon) Albert van Eek, waarvoor deze hun in eens 100 car. gl. zal betalen. Opmerking verdient, dat van al deze comparanten Cornelia wede Boelof van Eek, Cornelia en Alida van Eek met een kruis de acte teekenen, voor de andere zusters onderteekenen hun echtgenooten. Ook de beleening voor genoemden Albert van Eek met het leen werd gevonden en wel op 11 Maart 1577, wordende hij alsdan, vermits-doode -van Roelof van Eek zijn vader, ermede beleend. 8 April 1592 draagt Albert van Eek het leen over aan Roelof van Eek beleend met het leen te Maurik 1560, f 1577 X Cornelia, f na 1592 Albert van Eek beleend met het leen 1577??1592, geb. 1555, f na 1592 Dirk van Eek, ?j- vóór 1592 Adriaan van Eek, f vóór 1592 Maria va,n Eek X . Cornelis van Leeuwen zijn zwager Henrick Putzelaer, die er dienzelfden dag mede beleend wordt. Daar Roelof van Eek en Albert van Eek, vader en zoon, en Henrick Putzelaer, ook genoemd werden in het in 1914 door mij gepubliceerde -artikel (zie ook stam tafeltje hierboven), werd het onderzoek voortgezet naar de oudere beleeningen van het leen groot 3 morgen in de Meelsche Camp te Maurik en nu werd achtereen­ volgens gevonden, dat op 3 Maart 1560 daarmede be­ leend werd Roelof van Eek Diricxzn. vermits overlijden van Dirck van Eek Diricxzn., zijn vader. Laatstgenoemde Dirck van Eek Dirksz., alsdan junior genoemd, had dit leen ontvangen van Dirck van Eek Dirksz. zijn vader, die zelf er 22 Mei 1504 mede be­ leend was als een verzuimd leen. Het leen was aan hem te voren overgedragen door een Henrick van Eek, die het van zijn vader Alart van Eek had geërfd, welke laatste ten slotte pp Manendag na St. Jacobsdag 1470 ermede beleend was geworden. In al die acten van beleening wordt het leen steeds omschreven als 3 morgen lands in het kerspel van Maurik, in de Meelsche Camp. (Zie Culenborgsch Leenregister G- III f°. 104 en G IIII f'. 252.) Laatstgenoemde Alard van Eek ten slotte had het leen in genoemd jaar 1470 bij opdracht verkregen van Mechtelt, huisvrouw van Dirck van der Moeien. Al het vorenstaande maakt het nu mogelijk de stam­ reeks van Eek 3 generaties hooger op te voeren en het in 1914 gegeven stamtafeitje als volgt uit te breiden: Dirk van Eek (geb. ± 1440) I . Dirk van Eek Dirkszn. beleend met een leen te Maurik 1504 Dirk van Eek Dirkszn. junr. beleend met dit leen tot zijn f in 1560 Anna van Eek X Jan van Wijck Jacobsz. Adriaan van Eek x Geertruid van ?Leeuwen Adriana van Eek X I Jan van Wageningen Wanneer wij nu echter opslaan de aan familiepapieren ontleende stamreeks, opgenomen in jaarg. 1910 van Neder­ land's Adelsboek (blz. 145), dan zien wij tot onze ver­ rassing, dat ook daar boven Adriaan van Eek drie Dirken van Eek vermeld zijn, en zijn deze papieren dus in overeenstemming met hetgeen archiefstukken leerden. De verfraaiingen bij deze drie in de familiepapieren ver­ meld, als ??in de ridderschap van Nijmegen' en ??heer van Maurik' dienen natuurlijk te vervallen, het ??heer van Maurik' kan zijn oorsprong vinden in het bezit van het leengoed te Maurik. Volgens diezelfde familiepapieren zou de vader van den eersten Dirk van Eek, Bartholomeus geheeten zijn, mis­ Heze van Eek X Henrick Putzelaer Cornelia van Eek Alida van Eek allen in leven in 1592 te Maurik . Herman van Eek Dirck van Eek X 1588 Josina van Sallant Wolter van Eek, f vóór 1592 X N. . I schien wordt daar later het bewijs nog eens van gevonden. Bartholomeus van Eek de oude wordt b.v. Dominica kinderen. Jubilate 1453 beleend met 6 morgen land te Eek op de Nedersten Hulle (Leenregister van Culenborg G III), Bartholomeus van Eek komt 12 April 1462 voor als richter te Eek en Maurik, etc. (charters van Culenborg), volgens de genealogie zou de te vinden Bartholomeus van Eek echter reeds in 1405 gestorven zijn1), zoowel te Eek als te Maurik is dit geslacht in het midden der ') Dit jaartal komt echter weinig waarschijnlijk voor, indien men een berekening maakt, wanneer de 3 Dirken ongeveer geboren zullen zijn, uitgaande van het feit, dat de oudste zoon Albert van Eek in 1555 is geboren.