De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

11 12 De geschiedenis dezer familie maakte blijkbaar nooit een onderwerp van studie uit. Alle aanvullingen en verbeteringen (voorzooveelnoodig) zullen dankbaar worden aanvaard. Wapeu: Linksgeschuind van? op? met een golvende linkerschuinbalk van ? over de schuiningslijn, waarvan rechts een klimmend omgewend hert en links een boom. Helmteeken: een uitkomend omgewend hert. I. Jan Batta(erd), tr. Johanna van den Abeele. II. Peter Battaerd, ged. Tiel 16.7. 1741 '), f? tr. Maas­ tricht '27 3. 1768 2), toenmaals korporaal in het 2de Bat. Oranje-Gelderland, Maria Elisabeth Peruset, ged. Maas­ tricht (S. Catharina) 15.1 1742 3) (dr. van Ferdinand Lodewijk en Margaretha Vaes). Waaruit voor zoover bekend: 1. Ferdinand Lodeivijh, die volgt III. ^2. Joannes Frandscus, die volgt Illbis. III. Ferdinand Lodewijk Battaerd, ged. (R. C) Breda 17-5-1769, f Hij trad in dienst 1784, werd 2da luit. der cavalerie 1786, 1° luit. in 1792, ritmr. 1810, majoor 1815,'luit. kolonel 1815, gep. 1821. Hij tr Maria Helena Matthieu geb. Namen. Waaruit voor zoover bekend: 1. Ermelindis Battaerd, ged. (R.C.) Breda 5-1-1792. 2. Joannes Jacobus Josephus Eduardus, die volgt IV. IV. Joannes Jacobus Josephus Eduardus Battaerd, ged. Huibergen 14-4-1795 *), f Breda 19-1-1866. ?? Hij trad in dienst 1811, werd 2de luit. der cavalerie 1822, le luit. id. 1830, ritmr. 1836, majoor 1845 en in dat jaar ge pensionneerd. Hij tr. I9 Oosterhout 2-11-1838 Johanna Pietronella Michaël van den Ouwelant, ged. Oosterhout 6-2-1819, f (dr. van Johannes Josephus en Dimphna van Ertryk). Hij tr. 2° Theresia Maria Adriana Boex, ged. Breda 31-10-1804 5), f ald. 13-6-1879 (dr. van Joannes Hubertus en Theresia Victoria Bogaerts). Uit het l9 huw. voor zoover bekend: 1° Battaerd, geb. Oosterhout 20-10-1839. 2°. Elisabet Johanne Eléonore Josephine Battaerd, geb. Amsterdam 14-6-1842. 3°. lerdinand Louis Joseph Battaerd, geb. Oosterhout 9-1-1846, f Geertruiden berg 21-7-1880, 2de luit. derlnf. i) Doopreg. Tiel (Rijksarchiefdepót Arnhem) 16 Juli 1741 Pe er zoon van Jan Batta en Johanna Catreya van den Abele e.1. s) Trouwboek Ned. Herv. Q-em. van St Jan, Maastricht. ?? Den 11 dito (Maart) 1768, Peter Batard, corporael in't 2ae battaljon van Oranje Gelderland, geboortig van Thiel, met Maria Elisabeth Peruset J. D. geboortig en wonende alhier. ??(.In margine staat:) Getrouwd den 27 Maart 1768 door Ds. Bachiene. 8) Doopb. der parochie van S. Mathias in de kerk van de H. Catharina, Maastricht.?? Januarius 1742, 15 Baptizata est Maria Elisabeth filia illegitima Ferdinandi Ludovici Perreset, timparnistae in Legione Generosissimi Domini Sturler, et Margaritae Vaes (ut declarat Maria Gertrudis Princen obstetrix) Suscep: Petrus Simons et Maria Elisabeth Vaes. ?? (Later is met andere hand bijgevoegd:) Nota quod parentes postea contraxerunt matrimonium coram acatholicis tantum quia mater est catholica et pater acatholicus. ?? 4) Doopb. Huibergen. ?? Die 14 Aprilis 1795 Baptizavi Joannum Jacobum Josephum Eduardum filium legitimum Ferdinandi Ludovici Battaerd Bredani capitanei Legionis Hollandonium dicta Oranii Gelder­ land et Marise Helense Matthieu Namurcensis susceperunt Franciscus Georgius Andrau loco Josephi Darthei et Antonita Neyzenloco Mariae Lansquet. 1867, le luit. id. 1870, laatst le luit. plaatselijk adjudant o. n. a. Hijtr. Maastricht li)-1 l-1872MariaHubertinaEmerentia Smits, geb. Maastricht 16-3-1850, dr. van Ludovicus en Maria Theodora Hubertina Strengnart. Illbis. Joannes Francistus Battaerd, geb. Breda 22-12 1771, f Leeuwarden 21-5-1832, als majoor bij de llde afd. Infanterie, tengevolge eener gedurende den Veld­ tocht van 1830 opgedane ongesteldheid. Hij tr Catharina de Waart, ged. Harlingen 9-12 -1766 , t Groningen 2-12-1852 (dr. van Hermanus en Foekje Jongma). Waaruit: 1. Carel Herman Ferdinand Alexander Battaerd, geb. Alkmaar 11-3-1800, f Leeuwarden 20-1-1884. Hij trad in dienst in 1811 als volontair bij het 1238te reg. de ligne, werd korporaal 1813, fourier bij het 126a reg. 1813, fourier in holl. dienst 1814, sergeant 1815, sergeant­ majoor 1815, adj-onderoff. 1817, 2de luit. 1820, le luit. 1829, van 1828??39 adj. van den Generaal v. Sytzema en van 1839??40 van gen.-maj. Knotzer, kapt. 1841, majoor 1853, gep. 1856. Ridder i. d. Orde van den Ned. Leeuw (1846) ridder in die der Eikenkroon (1849) ge­ rechtigd tot het dragen van het Eereteeken 1813??15 en der St. Helena-Medaille. Hij tr. Leeuwarden 16-3-1821 Susanna Barbara (Maria) baronesse Van Asbech zu Berge und Munsterhausen, geb. Leeuwarden 12-5-1798, f Leeuwarden 7-7-1873 (dr. van baron Valerius Vitus en Adriana Luppus). Dit huwelijk bleef kinderloos, doch het echtpaar nam alskind aan: CarelHerman Ferdinand Alexander Corbelyn, geb. Utrecht 30 Oct. 1847 (zn. van den kapitein der Mariniers Thomas Godart Corbelyn en Adriana Acker) wien bij Kon. Besluit van 10 Dec. 1870 werd toegestaan bij zijn geslachtsnaam dien van Battaerd te voegen en zich voortaan te noemen en teekenen Corbelyn Battaerd. Hij overleed Groenlo 15-6-1913 en was o.a. jaren lang penningmeester van het Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde ??Concordia res parvae crescunt' gevestigd te Amsterdam. ?? Eene korte, aan hem gewijde necrologie komt voor in het tijdschrift van genoemd genootschap Jrg. 1913, bl. 154. ?? Hij tr. Haarlem 30-4-1874 Johanna Elisa Augusta Huber, geb. Veenhuizeh 9-5-1853 (dr. van dr. Ulrich Jan en Maria Jacqueline Henriette van Ellinckhuysen). Dit huw. bleef kinderloos. 2. Petrus Johannes Iheodorus Augustus, die volgt IV. 3. Maria Elisabeth Faustine Hendrine Battaerd, geb. Amsterdam 1805, f Leeuwarden 1-1-1882, tr. Luik 3-9-1827 Cornelis Frans van de Lande, geb. ? f Termunterzijl 6-6-1836, ontvanger der rijksbelastingen ald., oud 41 jaar (zn. van Abraham en Johanna Brade). 4. Johannes Frangiscus Josephus Alardus Battaerd, ged.'s Hertogenbosch 25-10-1809, f Maastricht 15-1-1853, ridder M. W. O. 4de kl., 1° luit. bij den Staf der Artillerie. IV. Petrus Johannes Theodorus Augustus Battaerd, geb. 's-Gravenhage 5 en ald ged. 7-4-1802, f Breda 6) Doopreg. Breda 31 Octobris 1804. ?? Baptizata est Theresia Maria Adriana filia legitima Joannes Huberti Boex (ex Welde) et Theresiae Viotoris Bogaerts. Susceperunt Adrianus Eaem et Maria Theresia Boex.