De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

?F 217 Fragment-genealogie van het Deventersch geslacht Vos, door PH. F. W. VAN ROMONDT. Wapen: Kanteelig doorsneden van drie stukken, boven rood, beneden zilver. Helmteeken: een roode omgewende stappende vos. Mr. Derck Vos, zoon van en , t vóór 21 Febr. 1613, apotheker te Deventer, aldaar afwisselend raad, schepen, burgemeester enz. 1595??1607, tr. D. 17 Febr. 1574 Griete Hering (Herinck), dr. van Jan H. en Bij hun huwelijk waren getuigen: Magister Bernardus Herinck Canonicus en Albertus Helmich. Zij hadden zoover mij bekend negen kinderen: 1. Agneta Vos, ged. D , tr. aldaar 23 Jan. 1592 Jan Ferwer van D. Vermoedelijk hertrouwt hij Zwolle 8 Dec. 1594 Anna, dr. van Roelof limmermans. 2. Ldmbert Vos, ged. D , tr. Amsterdam 14 April 1600 Clemente van Hogendorp, dr. van Cornelis v. H. en Barbara de Maire (de Grave). Zij woonden vermoedelijk te Emden en hadden een zoon Albert Vos, die daar 1629 huwde. 3. Evert Vos, ged. D , f D. vóór 21 Oct. 1645, raad, burgemeester enz. aldaar 1622??'36, tr. D. 21 Febr. 1613 Margareiha Vriesen (Vresen), dr. van den Zwolschen secretaris Timan V. en (tr. Zwolle 22 Aug. 1591) Aefken Kremers. Uit dit huwelijk negen kinderen, zie hieronder. 4. Margareiha Vos, ged. D. 14 Febr. 1577, tr. D. 23 Aug. 1603 Johan van Romunde, ged. D. 6 Dec. 1574, zoon van Gerrit v. R. en Aeltgen Arensdochter. 5. Aeltgen Vos, ged. D , tr. 1°. Zwolle 20 Sept. 1607 Claas Schattink, zoon van Willem S. en , tr. 2°. Zwolle 30 Juli 1620 Johan ter Borch, majoor der stad Zwolle. Zie verder over hen Dr. M. E. Houck, het geslacht Ter Borch.) 6. Niesken Vos, ged. D , tr. 1°. Zwolle 30 Juni 1613 Herman van Ittersum, zoon van Hendrik v. I., pander van Sallant en (tr. Zwolle 18 Nov. 1582) Geertken Hermss, tr. 2°. Zwolle 13 Juni 1624 Daniël Vedderman, ged. D. 9 April 1599, zn. van Herman V. en Catharina Winolts. 7. Jan Vos, ged. D 8. Cornelis Vos, ged. D 9. Stijne Vos, ged. D Van deze drie laatsten is mij niets anders bekend dan dat zij 17 Jan. 1615 onmondig waren. Kinderen van Evert Vos en Margareiha Vriesen. 1. Berk Vos, ged. D. 30 Jan. 1614. 2. Eva Vos, ged. D. 5 Febr. 1615. 3. Mr. Cornelis Vos, ged. D. 18 Sept. 1618, f te Jan. 1684, te D. afwisselend tusschen 1653??'83 raad, schepen en burgemeester, tr. aldaar 13 Sept. 1670 Geertruid Leuninck (Loeninck), ged. D. 19 April 1631, begr. te 10 Juli 1710, dr. van Willem L. en Nelleken van Loenen. Dit huwelijk was kinderloos. / 4. Margr-eta Vos, ged. 14 Nov. 1619, f D. 19 April 1688 en aldaar begraven 23 April d.a.v., tr. D. 30 Oct. 1642 Berent Marienburgh, ged. D. 7 Febr. 1602, f ? ? ? ? 3 Jan. 1667, licentmeester, zoon van Joan M. en 218 (tr 24 Nov. 1599) Joanna Munster. Hij was te D. 17 Maart 1635 gehuwd met Harmken Lodewijks, dochter van den overleden Lodewijk Jansen. Uit het le huw. twee, uit het 2e huw. vijf kinderen. [Zie verder: ??Het geslacht Marienburgh' door Mr. H. Kronenberg. Verslagen en Mèdedeelingen der Ver eeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 25e stuk]. 5. Lucretia Vos, ged. D. 18 Mei 1623. 6. Niesken Vos, ged. D. 3 April 1625, f D. 21 Febr. 1699, begr. aldaar 25 Febr. d.a.v., tr. D. 2 Dec. 1651 Hendrik Marienburgh, ged. D. 5 Maart 1624, f D. 10 Mei 1691, begraven aldaar 15 Mei d. a. v. Van 1653??'60 gemeensman van D. voor de Noordenbergstraat, van 1661??'72 burgemeester aldaar, gecommitteerde ten landdage van Overijssel, van 1663??'87 ontvanger van Twenthe, zoon van Willem M. en (tr..... 6 April 1619) Geertruid Assinck. Uit dit huwelijk geen kinderen. 7. Jasper Vos, ged. D. 21 Oct. 1627. 8. Theodora Vos, ged. D. 13 Nov. 1630. 9. Willemken Vos, ged. D. 29 Jan. 1632. Dr. M. E. Houck en anderen, die mij aanteekeningen verschaften, hierbij dankzeggend, houd ik mij zeer aan­ bevolen voor aanvullingen. Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680??1811), medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. (Vervolg van XXXVII, 119). v = van, o = oud, p = predikant, w = weduwnaar of weduwe, va = vader, m = moeder, b = broeder, z = zuster. 14. 11. 1732. Ruardus Kloppenburg, v. Kortenhoef, p. Meerkerk-. Jacoba Simons, v. A'dam. 9. 1. 1733. Bernardus Fabritius, v. Elburg, o. 28, p. Beets, m. Christina Wamelink. Anthonia Valckenier, v. A'dam, o. 20, va. Willem. 30. 1. 1733. Jan Lens, v. p. Oudeschild. Johanna Maria de Haan, v. 27. 3. 1733. Jahannes Francois van Daverveld, v. p. Over-Langbroek. Anna Kok, v. 2. 4. 1733. Johannes Philippus Scheid, v. Neuwied, o., 28, p. Otterloo, va. Johan Herman. Anna Maria Dusart, v. A'dam., o. 19, va. Isaac. 2. 7. 1733. Jacobus Everwijn, v. . p. Holten. Geertruyd van Meekeren, v. 14. 5. 1734. Pierre Frederie Chandon, v. Frankfort, o. 26, p. Vlissingen, m. Marie Gautier. Marie Lamberg, v. A'dam, o. 22, va. Bernardus. 27. 5. 1734. Johannes Philippus Scheidius, v. p. Wageningen, w. Anna Maria Dusart.