De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

243 Putte (van de). Wie kan en wil mij mededeeling doen omtrent de oudere generatiën van het geslacht (Fransen) van de Putte? den Haag. v. EPEN. Roo (de). Jacob de Roo, zoon van Jacob de Roo en Sara Becqu, overleden Amsterdam 3 Juli 1688, begr. in de Nieuwe Zijds Kapel terzijde van de preekstoel 7 Juli 1688, tr. als weduwnaar van Catharina Keunen te Amsterdam 20 Febr. 1685 in de Nieuwe Kerk door Ds. Damkers met Maria Hartman, dochter van Hart manus Hartman en Elizabeth Kemp, geb. Amsterdam 15 Aug. 1656, ged. 16 Aug. 1656 door Ds. Vinckins in de Nieuwe Kerk, overleden te Amsterdam 18 Sept. 1727, begr. 23 Sept. 1727. Uit dit huwelijk: 1. Elizabeth de Roo, geb. Amsterdam 17 Nov. 1685, ged. in de Oude Kerk door Ds. Roepius, overleden 6 November 1750 en begr. 11 November 1750. 2. Sara Maria de Roo, geb. Amsterdam 29 Dec. 1687, ged. in.de Oude Kerk door Ds. Rebaut, overleden 4 September 1749. Is deze laatste wellicht dezelfde als Sara Maria de Roo, die in April 1736 trouwt met Hendrik Kintzius, weduwnaar van Christina Johanna Backer? (Zie de genealogie Backer in de Heraldieke Bibliotheek). Ver­ dere aanvullingen zijn ook zeer welkom. Groningen. W. F. HARTMAN JR. Rijsselenburgh (van). Gevraagd wapen en geneal. biogr. gegevens betreffende dit geslacht, datindel7de en 18de eeuw te Arnhem was gevestigd. Utrecht. H. W. VAN TRICHT. Het wapen van dit Arnhemsche geslacht is in zilver een roode stadspoort getopt met 2 gebladerde groene takjes. Dit wapen werd o.a. gevoerd door: Jacob van Rijsselborch, ± 1636 getrouwd met Engeltje Engelen (zie de genealogie Engelen door Engelen van Pijlsweert). Jan Engel van Rijsselenburgh, 2.12. 1721 procureur te Arnhem. V. van Rijssellenburch,' 1691 Gardiaen van het St Eloygilde te Arnhem. DOC.-BUR. Sack (von). Johan Feith, zn. v. Berend en Wendele Daendels, geboren 1594 of 1595, huwde in April 1626 met Sibilla baronesse von Sack, weduwe Ysselstein. Hij overleed 24 Februari 1666, zij 7 Maart 1672, beiden werden in de kerk te Elburg begraven. Wie kan mij helpen aan de mij ontbrekende data en plaatsen, doch speciaal omtrent haar? Wie waren haar ouders, van­ waar is zij geboortig en wie was haar eerste echtgenoot? den Haag. : ? W. G. FEITH. Schröters . (XXXVII, 198). In mijn zegelverzameling bevindt zich een lak met een alliantiewapen Fruitier de Talma??Schröter. Het wapen Schröter vertoont ,een kever (Schröter = schallebijter, zekere loopkever). 's-Gravenhage. J. J. V?RTHEIM GZ. Stockum (van). In de 17de eeuw bloeide te Arnhem een geslacht van dezen naam. Gevraagd wordt het wapen benevens beroep en voorgeslacht van Hendrik van Stockum Hermansz., te Arnhem gehuwd in 1647 of kort erna met Christina Gijsberts. Utrecht. H. W. VAN TRICHT. Ons zijn 10 verschillende wapens van Stockum, Stock hem, Stockheim, Stockheym, enz. bekend. Hieronder bevindt zich één wapen, dat gevoerd werd door iemand, die in de 17de eeuw te Arnhem vermeld wordt en wel door A. Stockheym 31.3. 1626 aldaar. Zijn lakafdruk, voorkomende op zijn brief aan den Raad van State, vertoont: een keper vergezeld boven rechts en links van 3 blokjes (2??1), beneden van 4 blokjes (1??2??1). Helmteeken: een Moorenborstbeeld. Dit wapen komt ook voor op een lakafdruk in de collectie proefafdrukken van de Kon. fabriek van J. M. van Kempen en Zn. met den naam van Stockum (het helmteeken is echter daarbij een vlucht en de blokjes zijn ruiten). Hetzelfde wapen als A. Stockheym bovengenoemd, doch met een golvende keper, werd gevoerd door H. dem Hasselholt(z) gent. Stockheim, 11.10. 1624 com­ missaris van de Monstering te Brede voort. In Navorscher 1858, pag. 321 vinden wij Arnolt Wernradt van Hasselholt genaamd Stockheim, 1667 beleend met het huis te Hatert of Hatertschen Toren. DOC.-BUR. Tatum. (XXXVH, 197). Ons zijn de navolgende personen van den naam Tatum bekend. 1° Jan Hendrik Tatum A° .... te Hij voert als wapen: gevierendeeld: 1 en 4 in goud een gekuifde zwarte vogel op hooge pooten, de rechter­ poot tegen de borst opgetrokken, 2 en 3 in zwart een gouden hoefijzer met de kalkoenen omhoog. Hartschild: in blauw een gouden harp. Hejmteeken: de vogel uit 1. (Wapenboek Schulerus op de Bibliotheek der Technische Hoogeschool te Delft). 2° Elisabeth Anna Tatum, getrouwd met Nicolaas Hoogvliet, wonen 12.11.-1771 te Leiden. Haar lakafdruk, voorkomende in het protocol 2351 van Notaris I. E. Luzac op het archief te Leiden, is voor het grootste gedeelte doorgeloopen. Er/is nog slechts te zien links boven een hoefijzer mét de kalkoenen omlaag. Dit is dus zeer wel mogelijk/hetzelfde wapen als het hierboven be­ schrevene. , / Doe. BUR. Till (van). (XXXVII, x97). Pelgrim van Haersolte 1645, trouwde Wilhklmina van Till 1645, dochter van Herman^en Ottilie de Vries. Hunne kwartieren kwamen voor té7 Emmerik en waren die van Wilhelmina: l./fill. 2. Fries. 3. Lansing. 4. Cloodt. 5. Arnhem. 6. Keppel. 7. Hatert. 8. Nagell. /Wilhelmina's grootmoeder is dus eene Lansing, haar overgrootmoeder eene Arnhem. In Sloet's Bedbur vindt men Herman van Tyll is dood 1604, g/etrouwd met Margareta Ltnsing 1604. Een huwelijk / Till-Arnhem komt niet voor in mijne geni0. Arnhem, ook niet eene alliantie met Bronkhorst in de genic. yfan het desbetreffend geslacht. 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Veen. Hoe is het wapen der familie Veen, welke te Hoorn in de regeering zat ? Utrecht. J. v. LEEUWEN. Ons zijn de wapens van de beide volgende Hoornsche vroedschappen van den naam Veen bekend. 1. Cornelis Claesz. Veen, die volgens zijn zegel d.d. i ,23.5. 1J626 voert: een merk.