De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

2. Jacob Claesz. Veen, die volgens zijn zegel d.d. 9.6. 1664 voert: 5 liggende blokjes (3â??2). . .. , Beide zegels hangen aan schepenbrieven in-het, archief te Hoorn.. In het familie-archief van Akerlaken bevindt zich een geslachtsregister van deze familie, waarin o.a. in teekening het wapen voorkomt van Lijsbet Veen, de vrouw van Willem van Neck, Schepen van Hoorn, welke Lijsbet gezegd wordt geweest te zijn de dochter van Jacob Veen, 1664 Schepen van Hoorn en Catharina van Someren. Haar wapen volgens die teekening is: gedeeld: 1. in zilver een geplante boom van natuurlijke kleur, vergezeld rechts en links van den stam en boven de kruin van een gouden ster (8), 2. in goud een zilveren dwarsbalk beladen met 5 liggende zwarte blokjes (2â??1â??2). i Dit wapen wijkt dus eenigszins at van het hierboven sub 2 beschrevene. Men vergelijke hierbij de beide door Rietstap in zijn Armorial Général bij van Veen (Hoorn) opgegeven wapens. DOC.-BÃ?K. Veer (de). Gevraagd aanvulling van het onderstaande. Claes Qysbertz. de Veer (XXXVII, 91) had behalve den genoemden Oysbert Claesz. uit zijn le huwelijk met Margareiha Loten de volgende kinderen: a. Sara, geb. Amsterdam 6 Juni 1604, f aldaar 5 October 1667, tr. ald. 6 Juli 1624 Ds. Arent van der Meersch, leeraar der Doopsgezinden en korenkooper, geb. ? , f Amsterdam 25 September 1667. (Zn. van Ds. Arent en Mayke Boutens). Uit dit huwelijk het geslacht: van Limborch van der Meersch. b. Abraham. (Vermeld 8 Dec. 1612, verder niets bekend). c. Suzanna. (Idem). Over het geslacht van den Brande, waarover door mij (XXXVII, 91) inlichtingen zijn gevraagd, kwam ik te weten, dat dit, althans een geslacht van dien naam, te Middelburg in de regeering heeft gezeten. Kan één der leden aldaar mij ook wapen enz. mededeelen? Doesburg. M. R. H. CALMEYER. Voor het wapen van het Zeeuwsche geslacht van den Brande verwijzen wij naar het Arm. Genl. van , Rietstap. Dat Hendrina van den Brande hiertoe behoorde , is ons niet gebleken. DOC.-BUR. Wapen van Ophuysen. Welk wapen voerde het Geldersche geslacht van Ophuysen (in de 17e eeuw te Zalt-Bommel)? 's-Gravenhage. OARL KÃ?EFLER. Wapenafdrukken gevraagd. Ik zoek voor mijn ver­ zameling afdrukken der wapens van de volgende ge- 1 slachten. Wie mij een (of enkele) exemplaren zou willen toezenden, zal mij ten zeerste verplichten. Portokosten worden gaarne vergoed. Kol, Vlaer, Reitz, Kloeck, Mr. Jac. Smits (Adv. Utr. 1760), Loogen, van Hoey, Smith (heer v. Engelen), ' v. O vervelt, Sweerts de Landas, Bartolotti v. d. Heuvell, v. Barnevelt (heer v. Noordeloos), Bruyningh, Pieter­ ig maat, Pichot, Ringeling, Thuret, Kerckhoven (A'dam), v. Grotthaus tot Ledenberg, Martijn Krieger (Nijmegen 1765) en zijn vrouw Oom. Adr. v. Casteel, Michiel v. 1 d. Meuten en Elis. o. Taarlingh, geh. Curacao 1751, Herman Winkler en Jannetje Reyningh, ± 1770, Jacob Meyer en zijn vrouw Francina- Lampree (Cochin 1786), 246 Coenradus Smits en zijn vrouw Aletta van Aken (Utrecht 1733, doopsgez.) , Georgius Hammius (Nots. Culemb. 1700)',- van -Cingelshoeck, Vlietenthoorn, van loll, van Nijerop, de Bije, van Aerkel, v. lill,.v. Egeren, de Joncheere, van der Borgh, van Heerdt', van Friese. Buus Ballotstraat 55, utrecht. H. W. VAN TRICHT. Wapen (Onbekend). In het Rijksarchief te Haarlem hangt in de kamer van den Adjunct-Archivaris een ruit­ vormig wapenbord, waarop in kleuren het navolgende wapen: gedeeld: 1. gevierendeeld: I en IV een zilveren schuinbalk over een van rood en groen gedeeld veld, II en III doorsneden: a effen hermelijn, b een blauw veld bezaaid met gouden herkruiste kruisjes met spitsen voet, op deze gevierendeelde helft een hartschild zijnde in rood 2 beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalken, 2. gevierendeeld: I en IV, in een met gouden kruisjes bezaaid rood veld 2 verticaal geplaatste afgewende blauwe visschen, II en III. in goud een beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalk vergezeld van 3 zwarte bijen met zilveren vleugels. Het le en 4e kwartier van de rechterhelft doet al dadelijk veronderstellen, dat wij hier te doen hebben met een lid van het geslacht van Eek van Panthaleon. Inderdaad vond ik in de Akten en Bescheiden van de Geldersche Leenkamer het wapen van Bertram van Eek van Panthaleon, heer van Groenewoude en Oostbroeck huijsen, 7/5 1659 erfhofmeester van Gelre, dat volmaakt overeenkomt met de rechterhelft van het boven om schreven ruitvormig schild. De vraag is nu, wie voerde het wapen, door de linker­ helft aangegeven, dus het gevierendeelde met de visschen in 1 en 4 en de dwarsbalken in 2 en 3. Ook hieromtrent zal dezelfde bron de oplossing geven. Een stuk van 1660 toch vermeldt, dat Barthram van Eek van Panthaleon, heer van Groenewoude in handen stelt van den Stadhouder der Geldersche leenen het 15e ge­ deelte van â??de erfhotmeesterije met alle appendentien en dependentiën van dien, gesitueert onder den Schepen­ dom van Gent in Over Betuwe', en verzoekt daarmede te verlijden Johanna de Bije weduwe Johan Glummers tot Palmesteijn, Raad van het Vorstendom Gelre. In dezelfde Akten en Bescheiden vind ik verder dezen Johan Glummer 13/9 1655 vermeld als Burgemeester van Zalt-Bommel en Raad van Gelderland en zijne weduwe Johanna de Bije 4/7 1660 wonende te Arnhem. Verder nog, dat Johan de Bije tot Waijesteijn, ridder, dijkgraaf in Bommelerweert, 4/2 1654 machtig maakt om voor hem voor de Leenkamer te verschijnen Johan Glummer, gecommitteerde ter vergadering van de Hoog Mogenden, en bovendien, dat Bertram van Eek van Panthaleon, heer ven Groenewoude, ook namens zijn broer en zusters 11/12 1657'requestreert als erfgenaam van wijlen zijne ouders Gerardt van Eek van Panthaleon, heer van Groenewoude, en Maria Justina Quadt, dochter tot Wijckraedt. Het wapen Glummer nu is in rood 2 verticaal ge­ plaatste afgewende zilveren visschen, vergezeld van 9 herkruiste gouden kruisjes met spitsen voet, het wapen de Bye in goud een beurtelings gekanteelde zwarte dwars­ balk, vergezeld van 3 bijen van natuurlijke kleur (komt ook voor met 4 bijen boven en 3 bijen beneden de balk en evenzoo met 3 bijen boven en beneden de balk). Mijn vraag is nu: hoe is het familieverband tusschen