De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

247 van Eek van Panthaleon e n Glummer? o m hiermede te kunnen vaststellen voor wi e het bord vervaardigd werd. Rotterdam. R . T. MUSCHART. . Ons is slechts he t volgende verband tusschen va n Eek van* Panthaleon en Glummer bekend. Bertram van Eek van Panthaleon, hierboven'genoemd, huwde 13 Aug . 1661 Elisabeth Leeuivens, weduwe Glummer. Wi j achten het niet onmogelijk, da t Elisabeth Leeuwens zelf geen wapen gehad heeft en da t me n daarvoor he t wapen van haren eersten ma n in de plaats stelde. Wij worden in dit vermoeden gesterkt door he t feit, da t op. het graf van haren kleinzoon Bertram van Eek van Panthaleon, die 25 Sept. 172 1 te Erlecom me t zijne 16 kwartieren begraven werd, de kwartieren va n Elisabeth Leeuwens werden overgeslagen! (Zi e J. D. Wagner in Ned. Leeuw 1915 . k . 28) . . . DOC.-BUR. Wapen (Onbekend). Alliantiewapen: Mannelijk: In zilver een zwarte dwarsbalk vergezeld van 3 groene lischplanten, 2 boven en 1 onder (Lisman). Vrouwelijk: Gedeeld: I Doorsneden: a: in ? een roe¬≠ mer, b. in ? 3 vierbladige rozen 2 en 1. II in ? een pauw (?). Van wi e is dit vrouwelijk wapen? Ka n het zijn van Adolphina Juliana Meyer, gehuwd me t Mr . Johannes Aegidius Lisman? Groningen. W . F, HARTMAN JR . Wapens gevraagd. Wi e kan mij, behalve de XXXVII, 97 en 13 3 gevraagde wapens, no g die mededeelen van de volgende geslachten: Vos (Gijsbert Vo s is in 176 3 koloniaal secretaris te Curacao, t 13 Febr. 1767), Ellis (Jannetje Martha E., dochter va n Ds. Johan en Catharina Lamont, huwt 9 Sept. 178 1 te Curacao Johannes de Veer), Schotborgh (Aletta S. huwt 9' April 179 7 te Curacao Abraham de Veer. Zi j wa s dr. van Gerhardus van Hameln S. en Catharina Brugman). Boesburg. M . R. H. CALMEYER. Jasper Ellis, 16.12. 174 7 op .St Eustatius, voerde 3 horizontaal geplaatste kronkelende alen boven elkaar (kleuren onbekend). Volgens lakafdruk op een brief-in het archief de r firma Pr Merkman te Haarlem. H. Forbes Schotborgh, Curacao, en . Claas ‚?Ę Schotborgh (zoon va n Claas en Maria de Graaff), f v√≥√≥r 24 Maart 1735, voerden in blauw ee n zilveren burcht. (Zi e afb . in Kwartierst. Bredius, staat IV) . H√©t za l de n Heer Calmeyer wellicht belang inboe¬≠ zemen, da t wij in de coll. testamenten va n Suriname (Alg. Rijks-arch. 's-Gravenhage) aantroffen: Justus Friederich Kallmeyer, 11.11. 178 7 in Suriname. Zijne moeder woonde te Halberstadt. Hij voerde blijkens een lakafdruk op zijn testament ee n verlaagde dwars¬≠ balk vergezeld boven va n een op de balk rustend omgewend springend paard, beneden va n . 3 sterren naast elkaar. DOO.-BUR. Wapens gevraagd. Op ee n schulp trof ik de vol¬≠ gende wapens aan : A. Ee n dwarsbalk vergezeld boven va n 2 sterren (8) en beneden va n een wassenaar. Helmt. de ster. B. Ee n pilaar vergezeld rechts va n een tegen de pilaar klimmende griffioen, links va n een verticaal geplaatsten posthoorn, de pilaar en de griffioen rustende op een terras. Aan welke geslachten behoorden deze wapens? 's-Gr. W . S. v. S. .' Wi j kennen slechts 2 wapens, di e in hoofdzaak me t het hierboven onder A. beschrevene overeenkomen, t.w, de wapens Coorte e n , Craffort, i n het eerstgenoemde zijn de sterren echter 6-puntig, in het laatstgenoemde 5-puntig. (Zi e Arm.. G√©n . va n Rietstap). '‚?Ę‚?Ę ‚?Ę. Ten - aanzien van. het su b B. aangegeven, wapen ver¬≠ melden ,wij, dat in de 'Wapenboeken va n C. A. Rethaan Macar√© he t wapen voorkomt va n Michiel van Goch, pensionaris, schepen en raad va n Vlissingen, daarna rekenmeester va n Zeeland en ambassadeur in Engeland, geh. me t ... . Wood (f Vlissingen 12.4.1654 en in de St. Jacobskerk aldaar begraven), dat hiervan het spiegel¬≠ beeld vertoont behalve da t het in plaats va n een post¬≠ hoorn ee n schelpje zien geeft Het. viel on s op , da t ook he t wapen Coorte in de¬≠ zelfde wapenboeken voorkomt, pl . + 162 5 en ook in Zeeland! DOC.-BUR. ‚??Wedergeboorte ' in de 18d e eeuw. Zo u iemand mij, 'de beteekenis kunnen meedeelen va n het navolgende? Op ee n 18de-eeuwsche familiekroniek vind ik de volgende aanteekeningen, waarvan he t gecursiveerde deel ee n bijschrift in margine aanduidt, dat ' later weer is doorgeschrapt: - ‚??Den 1 April 171 7 Is geboren Gerrardus va n der Meer en Is gedoopt in de kloosterkerk ih den haeg En is weder gebooren Int Jaar 175. in de maant Januarie'. En va n diens dochter: ‚??1744 De n ! April Is geboren Elisabeth va n der Meer En Js'gedoopt in de grote Kerk in de n haeg En is weder geboore ... . 1764 den 10 (?) Oktober.'''' De eerste wa s bij ‚??wedergeboorte' gehuwd, de tweede niet, doch we l als lidmaat aangenomen (2 jaar tevoren). Beiden overleden eerst ¬ęveel later. Utrecht. H . W. VA N TRICHT. Weijnands, Ka n iemand mi j wellicht mededeelingen doen omtrent he t voorgeslacht en wapen van Margrieta Angenies Weynands, gehuwd omstreeks 177 0 (waar¬≠ schijnlijk te Tiel) me t Willem van Krieken (zi e mijn vraag betreffende da t geslacht) ?. Zij komt niet voor in het stamboek va n het geslacht Wijnaendts va n Resandt. 's-Gravenhage. J . J. V√?RTHEIM Gz . INHOUD 1919, N¬į 5. Bestuursberichten. ‚?? He t notarisgeslacht va n Aller, door Dr . E. Wiersum. ‚?? Ee n vergeten ta k de r Coeverden's? door W . J. J. C. Bijleveld. ‚?? Aanteekeningen ui t de trouwregisters voor de n predikant te Oldenzaal (berustende te n gemeentehuize aldaar), doorW. Wijnaendts van Resandt. ‚?? D e gedichten va n Joachim Oudaan al s genealogitche bron,medegedeeld door Mr . P. C. Bloys van Treslong Prins. ‚?? Fragment¬≠ genealogie va n he t Deventersch geslacht Vos , door Ph . F. W . va n Romondt. ‚?? Huwelijksinteekeningen va n Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680‚??1811) , medegedeeld door A. B. va n de r Vies (Vervolg). ‚?? He t wapen de r familie Wendelaar, door Mr.'W. C. Wendelaar. ‚?? Charles de la Ruelle (1554‚??1631) , door A. Hoynck va n Papendrecht. ‚?? Korte mededeelingen: Blijdenstein, Wapen Cantzlaar: Lambrechtsen, Kakel aar', Geslacht Cau . ‚?? Vragen en antwoorden: Aleman, Battaerd, Bellen (von), Bentinck,Bleeker‚??Zoutman, B√∂gel (Nering), Boonacker, Borgo (del), Bosch (ten), Breijll, Busch (ten), Cotton, Cuperus‚??Hoogkamer, Dussen (va n der), Eederi (van), Egeren (van): Fabius, Gallis, Gansneb gend. Tengnagel, Gijselaar (de) , Haas (de) , Habbema, Ha√?e, Hamming, Hogerscheijt‚??van Swieten, Hoogewerff, Jan Jacobszn. te Monster (1422), jut‚??Willems, Kemp (de)‚?? van Kreel, Krieger‚??van Casteel,'Krieken (van), Loten, Nievenheim (von)‚??von Daell,-Mjhoff, Ponten, Poppenhuizen (van), Pr √© (du) , Putte (va n de) , Ro o (de) , Rijsselenburgh (van), Sack (von), Schr√∂ters , Stockum (van), Tatum,* Till (van), Veen,'Veer (de) , Wapen va n Ophuys√©n , Wapenafdrukken gevraagd, Wapens (Onbekende), Wapens gevraagd, ‚??Wedergeboorte?'.in. - de 18? ¬Ľ 'eeuw, Weijnands..