De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

MA AND BLA D VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw' Dit blad verschijnt .maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden.'Bij¬≠ dragen, correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgaven van adr√®svera'ndering , op¬≠ merkingen in zake de verzending en aanvragen om exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. TH. B. VALCK LUCASSEN,, Bqamweg 14, 's-Qravenhage. De jaarlijksche contributie bedraagt ∆?7.50. Leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksche portefeuille ontvangen, betalen hiervoor eene verhoogde con¬≠ tributie van ∆? 10.‚?? per jaar. Brieven, aanvragen enz. betreffende het Ge¬≠ nootschap te richten tot den secretaris, Mr. E. J. THOMASSEN a THUESSINK. VAN DER HOOP, Sweelimck straat 8, 's-Qravenhage, en die betreffende de Biblio¬≠ theek tot den bibliothecaris W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, Jan van Nassav¬£traat96, 's-Qravenhage. ‚?Ę De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd Heerengracht 68 (hoek Prineessegrachi), 's-Qravenhage, is voor de Leden geopend iederen Maandag van 2‚??4 uur. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 6/8. XXX VII Jaargang. Augustus 1919. BESTUURSBERICHTEN. Tot lid zijn benoemd: D. C. VON B√?LOW 's-Gravenhage. Secr. Duitsche Legatie. Lange Voorhout 8. A. H. 'DRIJFHOUT VAN HOOFF 's-Gravenhage. le Luit.-Adj. der Veld-Art. Denneweg 37a. H. C. DE JONGH Ammerzoden. Notaris. JOAN H. A. KRUIMEL Baam. ‚??Eikenhuize'. E. C. VAN RIJSSEL Utrecht. ‚?ĘArts. Frederik Rendrikstr. 51. MR. E. R. VAN EIBERGEN SANTHAGENS . 's-Gravenhage. Sweelinckplein 30. M. C. SIGAL JR Vlaardingen. Archivaris. Emmaplein 10. MR. C. TIELLEMAN Gorinchem. ‚?Ę Griffier Kantonger. Adreswijzigingen. S. FONTEIN 's-Gravenhage. Obrechtstraat 44. A- N. J. THOMASSEN a THUESSINK VAN DER HOOP Amersfoort. Vtrechtsche weg 117. J. R. baron VAN KEPPEL Apeldoorn. , - ‚?Ę : ‚??Driehuizen''. J. MEES G. HZN 's-Gravenhage. Heerengracht 10a. G. VAN MESDAG JR 's-Gravenhage. Joh. v. Oldenbarneveltlaan 77. JHR. J. H. R√?ELL Breda. Kasteelphin 13. Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 8 Juli j.1. van het lid van het Genoot¬≠ schap Jhr. O. J. B. van Beresteyn, te 's-Gravenhage. Excursie 1919. Op 14 en 15 September zal het Genootschap een excursie naar Maastricht houden, alwaar onder wel¬≠ willende leiding van den Rijksarchivaris, den heer A. J. A. Flament. de historische, oudheidkundige √©n kerke¬≠ lijke merkwaardigheden der stad zullen worden bezich¬≠ tigd. Ook zal een bezoek worden gebracht aan het in de nabijheid gelegen kasteel Borgharen. Deelnemers worden verzocht zich v√≥√≥r 1 September op te geven bij ondergeteekende, met bericht of voor logies al dan niet moet worden gezorgd. Een definitief program zal tijdig worden bekend gemaakt. W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, 96 Jan van Nassaustraat, 's-Gravenhage. Aanwinsten. De volgende handschriften ontvingen wij in dank van den Heer W. J. J. C. B ijle veld te Leiden: Genealogische aanteekeningen van het geslacht d'Im byze van Batenburg voorzien van eenige wapens in kleuren. Begin van een genealogie van Ingen van + 1868, waarin een fragment-stamboom van het geslacht Aver camp (Hattem). Genealogische aanteekeningen van het geslacht de Heuyter (Delft). Genealogie van de familie van den Bosch (R'dam, volgens Rietstap Haarlem) van 1872. Onvolledige kwartierstaat der 512 kwartieren van E. A. S. baronesse van Heeckeren van IVali√ęn, geb. 1831, echtgenoote van Jhr. I. F. Storm v. 's Gravesande. Van den Heer A. Hoynck van Papendrecht te Rotterdam ontvingen wij in dank: Verslag van het Museum van Oudheden te Botterdam over het jaar 1918. Rotterdam. Maart 1919. 8¬ę. Brandvrije bewaarplaats. Het is aan het Bestuur meermalen gebleken, dat per¬≠ sonen, die voornemens waren documenten van waarde