De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

279 280 Die wede Joncker Sweertsen geaccordieret die Roe­ den tot die begraeffenisse van haer man (waar­ schijnlijk : Boldewijn de Stveertsen, gehuwd met Margaretha Schimmelpenninck). 1652. Mercurij den 15 Decemb. Opt' versoeck van Heere Schultis Willem van Lin teloe ther Eese is sijn Ed. die roeden totte begraeff nisse van desselfs Moeder geaccordieret (Arnolda van Hoemen, gehuwd met Evert van Lintelo tot de Marsch en Ehze, Ridderschap van Zutphen, blz. 61). 1653. Jovis den 14 April. Die kijnderen van wed. van wijlen den Heere Golt steen tot Doorn die roeden geaccordeert (Geertruid van der Capellen, gehuwd met Reinier van Golt stein tot Doorn, Ridderschap van Zutphen, blz. 120). 1655. Lunae den_15 Januarij. Die wed. en erfgenamen van wijlen den H.e Scholtis Eek worden die versochte roeden geaccordeert (Hen­ drik van Eek tot Medler, Ridderschap van Zutphen, blz. 94). 1656. Mercurij den 16 Januarij. Den Rentmr Melchior Wijnhoff op sijn versoeck toegestaen deser stadts roeden tot die begraeffenisse van sijn overledene huijsfrouwe Helena Cloutiers saeliger. Martis den 22 Julij. Jor van Keppel in de Voorst woonachtich vergunt die Roeden tot begraeffenisse van desselfs dochter (de â??Genealogische Tabellen' laten haar onvermeld). Veneris den 19 Septemb. d'JoDckeren Veer geaccordiert en toegestaen die Roeden tot begraeffenisse van derselver suster. 1657. Martis den 27 Januarij. Op het voordraegen van Thomas Giesen uijtten naem en van wegens die erffgn zaell. Juffer van Winshems die Roeden tot haerer begraeffnisse ge­ accordieret. (Geertruid Middeldorp, gehuwd met Lubbert van Winshem?). Lunae den 9 Februarij. Op het voordraegen en versoeck van Johan Pauwen uijtten naeme en van wegen die Jorn Veer, sijn die roeden tot die begraffenisse van haer Edn moeije Juffer van Steen geaccordiert ende toegestaen. Martis den 10 Novemb. Opt versoeck van de naergelaetene kijnderen van wijlen Joffer Ruijters is haer Ed. die rooden geac­ cordeert. (Magdalena Stroijff van Lauwensiein wed. Johan Ruijter, eerder wed. Derk van Bhemen). 1658. Mercurij den 25 Augusti. Op het voordraegen van den caemerdienaer Ihomas Gijsen wegens d'erfïge11. vansaell. J0VFran gois Leijendecker, sijn tot desselffs begraeffenisse deser stadts roeden toegestaen. (Wapenheraut, 1918, blz. 511). Lunae den 18 Octob. Sijnde door den caemerdienaer Thomas Gijsen wegens die wed0 en kinderen van wijlen den Hr Br Herman Schimmelpenninck van der Oije ver socht die Roeden tot desselffs begraeffenisse, voorts mede dat ordre mochte worden gestelt, dat vier Gecommittierten uijt Haer Eerss. midden nae older gewoonte het lijck ter sijden mochten geleijden, is het eerste versoeck toegestaen, efi over het tweede goetgevonden te doen schrijven aen d'Heeren Gecommittierden wegens dese stadt op den Landt dach tot Nijmegen, om sich soo mogelijck metten eersten herwaerts te transportieien e3 soodaen e uijtvaert bij te wonen (Ridderschap van Zutphen, .blz. 47). 1659. Mercurij den 19 Jan. Tot waerneminge van laeste eere, om t' lichaem van wijlen den Heere Raatsheer Linteloe tot d' Eze, Scholtis tot Lochum en Gedeputeerde deser Graef schap an de rustplaetse te helpen geleijden, is ver socht en gecommitteert die Heeren Raatsvrunden Kreijnck en Luchter en (Willem van Lintelo tot de Ehse, Ridderschap van Zutphen, blz. 92). 1660. Martis den 21 Februarij. Tot die begraffenisse van Jor Adriaen van Wijn­ bergen deser stadts roeden versocht sijnde, sijn die selve geaccordiert (waarschijnlijk een zoon van Johan van Wijnbergen en Willemina van der Heil, Ferwerda II) 1661. Mercurij den 11 Decemb. Opt versoeck van de vrunden van za Joffer Johanna Gertruijt Scheels sijn dieselve tot begraffenisse van selve Joff. Scheels die roeden geaccordeert (dochter van Sweder Schele to Welvelde en Reinira van Coeverden, van Doorninck, Geslachtkundige Aan­ teekeningen, blz. 18). 1662. Mercurij den 9 Aprill. Vijtten naem van kerekmr Leonard Kaldenbach die roeden tot die begraeffnisse van desselfs over­ ledene huisvrouwe versocht sijnde, is denselven sijn versoeck geaccordiert (Anna Schalcks). Sabbathi den 8 Novemb. Sijn op versoeck van kinderen van wijlen den kerekmf Kaldenbach die roeden geaccordiert tot desselfs begraeffenisse (Leonard Kaldenbach). 1664. Martis den 16 Augusti. Op de ingecomene brieven van Graefï van Flodroff van den 13 deser wegens het overlijden van sijn Heer vader ende daerbij gedaene versoeck tot de laeste eere om door Gecommitteerde uijt haer Ed. middelen den 18 daeraenvolgende desselfs lichaem naer de rustplaetse te mogen worden ge leijdet, sijn daertoe versocht en gecommitteert die Heeren Burgmr Winshem en Raatsvrunt Ruiter (Adriaan Balthasar Graaf van Ilodorp tot Leuth en Well, Ridderschap van Zutphen, blz. 103). Martis den 20 Septemb. Tot die aenstaende begraeffenisse van Hr. Overste Lieut. Sijll sijn op versoeck van desselffs wed.9 deser stadts roeden geaccordiert (waarschijnlijk Peter van Zijll, die te Zutphen 24 Mrt. 1639 on­ dertrouwde met Fenne van der Marck). 1665. Martis den 21 Febr. Tot de begraffenisse vant lichaem van Vrouwe wed. Ontfri wijlens den Heere Burgemr Herman Schim melpenh. van Oije sijn die roeden geaccordeert (Stephanea van Brienen, Ridderschap van Zut­ phen, blz. 47). 1666. Mercurij den 16 Maij. Op het voordraegen van den roeden draeger Quirijn Hermssen wegens d' Hr. Ritmr Welevelt, sijn die Roeden geaccordiert tot die begraeffenisse van sijn