De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

281 282 Ed. huysfrouwe, wijlen vrouw Arnoldina van Lin teloe. (Joost van Welvelde tot Lemferdinck, Wa­ penheraut, 1916, blz. 7). Martis den 5 Junij. Op het voordraegen van caemerdienaer Quirijn Hermssen sijn tot die begraeffenisse van Hr Pri mier Reeckenmr Schimmelpenninck die Roeden toe gestaen. (Alexander Schimmelpenninch van der Oye, Ridderschap vaa Veluwe, blz. 219). Veneris den 21 Septemb. An de Vrouw Amptmanse Schimmelpenn. zallr. haer erfgenamen geaccordeert die roeden tot haere begraifenisse (Wilhelma van der Heil, weduwe Johan Schimmelpenninch). Alsmede an d'erfgenaeme van de wed9 Slinde waters tot derself s begraffenisse (denkelijk: Willem­ hen Leijdechers, wed. Arent Slindewater). 1667. Martis den 21 Maij. Aen die kinderen van die wed. Keijen sijn die roeden tot des moeders begravenisse geaccordeert. (Johanna van Rijswijch, wed. Willem Keije). Veneris den 28 Junij. Die Heere Raetsvrient Kreijnch geaccordeert die roeden tot die begravenisse van sijn overleden dochterken (waarschijnlijk Eva Johanna) Veneris den 4 Octob. Wegens d'erffgen. van wijlen Juffer Agnes van der Capellen versocht sijnde, om nae die begraeffe­ nisse den rouw te moogen beschencken, is nae deliberatie verstaen het versoeck t' ontseggen (niet tegenstaende die voor desen hierover genoomene resolutie alleene schijnt reflexie te neemen op die jonghstledene pestentijdt) en bij het tegenwoordich gebruijck te verblijven (Agnes van der Capellen tot Rijsselt, ongehuwd overleden, Ridderschap van Zutphen, blz. 60). 1668. Dominica den 2 Augusti. Sijn tot de begraeffenisse van wijlen de vrou van Hoevel ter requisitie van desselffs erfïgn de roeden geaccordeert en toegestaen (mogelijk Mechteld van Zijll, wed. Gerhard van Hoevel tot Nijenhuü ?). Martis den 29 Decemb. Tottet ter aerden bestaden vant doode lichaem van za. Joffer Leijdechers sijn die roeijen geaccor­ deert (Anna Leijdecher). 1669. Veneris den 30 Aprilis. De erfïgn van wijlen vrouw Gertruiji van Linteloo wed6 Golsteins versoeckende de Roeden tot de begraeffenisse van welglte vrouw sijn deselve ge­ accordeert ende toegestaen (Geertruid van Lintelo, eerst gehuwd met Gerrit Jan van der Capellen tot den Dam, daarna met Joachim van Goltstein, Ridderschap van Zutphen, blz. 61 en 98). Mercurij den 1 Septemb. Tot die begraeffenisse van Jor Derch van der Leeuw worden deser stadts roeden toegestaen. 1670. Sabbathi den 1 Octob. Wegens die kinderen en erfgen van wijlen d'Heer Raedtsfrundt A. Schimmelpenninch van der Oije tot die begraeffenisse van desselffs doode lichaem deser stadts Roeden, alsoock eenige Heeren uijt het middel van den Ed. Raedt, om nevens het lijck nae older gewoonte te gaen, versocht sijnde, is het e9ne en t'ander toegestaen (Alexander'Schim­ melpenninch van der Oije tot Engelenburg en Keil, Ridderschap van Zutphen, blz. 323). 1671.Lunae den 20 Martij. * De Heere Raetsvrunt Valck hebbende deser stadts Roeden laeten versoecken tot de begraeffenisse van het doode lichaem van desselffs dochter, sijn deselve sijn Ed. toegestaen (Willemina, of Maria, dochter van Dr. Adriaan Valch). Martis den 6 Junij. De Lieutenant Willem Keije versoeckende de Roeden tot de begraffenisse van sijn suster Judith Anna, sijn hem deselve toegestaen. Sabbathi den 23 Decemb. Johan Ramoers Junior als volmf van broederen ende erffgen van wijlen de Ritmr en Majoor Welevelt, versochte consent om den overledenen des avonts te mogen begraven en doen sincken, is hetselve geaccordeert, mits datelijck betaelende de boete daertoe staende, alsmede op het behangen van het sterffhuijs gestelt (Joost van Welvelde tot Lemferdinck, Wapenheraut, 1916, blz. 7). Sabbathi den 7 Octob. Tot die begraeffenisse van het doode lichaem van Heer Raedtsfrundt Wijnhoff saeliger, sijn op versoeck van desselffs wed6 deser stadts roeden naer gewoonte geaccordiert (Melchior Wijnhoff, gehuwd met Cornelia van Hollant gen. Velsen). 1676. Sabbathi den 5 Februarij. D' Heer Raetsfrunt Alexander Schimmelpenninck van der Oije tot den Engelenborch, door de bode Gerrit Vierhuijs versoeckende deser stadts Roeden bij het begraeven van sijn Ed. suster Juffer Anna Schimmelpenninck van der Oije, sijn deselve geaccor­ deert ende toegestaen (Ferwerda, II). Mercurij den 12 Decemb. De Heer Arnoldt van Eek, Burgmr. der stadt Arnhem, versoeckende deser stadts Roeden voor desselfs schoonvader, den overleden kerkmr. Johan ten Bhem, sijn deselve sijn Ed. toegestaen. 1681. Mercurij den 15 Junij. Juffer Slingsbye alhier in de stadt overleden sijn de Roeden deser stadt toegestaen (denkelijk dochter van Joris Slingsby, sergeant, en Anna Batty). 1682. Martis den 18 April 1682. Sijn de Vrou Douagire van Linteloe tot de Marsch op haer Ed. versoeck de roeden toegestaen tot de begraffenisse van haer Ed. olste sone, wijlen de Heer Assuer Joachim Linteloe tot de Marsch (Ridder­ schap van Zutphen, blz. 135). 1684. Mercurij den 23 Jan. ?De Heer Oudt-Burgermr. van de Wall alhier over­ leden sijnde, is* aen deselve, op versoeck van desselfs soon deser stadts roeden toegestaen (Diederik van den Wall tot Velhorst). 1695. Sabbathi den 31 Aug. 1695. D' Heeren van Enghuisen en Barlham de Roeijen deser stadt versocht hebbende, om daermede t'lijck van d' Hr. Oollonell Heeckeren te begraeven, is haer WelEd. sulx toegestaan (Gerrit van Heeckeren, ge­ sneuveld voor Namen 21' Augustus 1695, Heraldieke Bibliotheek, 1882, blz. 64). 1713. Veneris den 3 Novemb.