De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

301 302 Bertram van Eek van Pantaleon met Wilhelmina Glum­ mer (er staat de Glimmer). Uit het Geld. Lèenreg. kwart, v. Nijmegen blijkt verder, dat Bertram niet alleem met Wilhelmina Glummer in eerste huwelijk vereenigd móet zijn geweest, maar ook nog, dat zij eene dr was van den Raadsheer Johan Glummer bij Johanna de Bije en -eindelijk dat uit het gevonden huwelijk een zoon Jan Bertram van Eek van Pantaleon tot Palmesteijn ge­ sproten is. Deze is in 1670 onmondig en was 19 Juli 1692 dood. De rechterhelft van het ruitvormig wapenbord nader beschouwende, is het lste en 4do kwartier zeker Eek en zal het 2de en 3de kwartier vermoedelijk moeten voor­ stellen het wapen van Oud-Broeckhuyzen, terwijl het hartschild met zekerheid het wapen van Bertram's moeder Maria Jusiina von Quadt is. Het 2de en 3de kwartier vertoont een wapen door­ sneden, boven hermelijn, beneden bezaaid met her­ kruiste kruisjes met spitsen voet, dit nu is het zegel van die Broeckhuysen's welke Wickradt hebben bezeten. Had men het wapen van Oud-Broeckhuyzen willen aan­ geven, dan had men beter gedaan met het wapen van de Broeckhuysen's uit het Sticht van Utrecht te nemen, dat waren de oude bezitters van het goed en voerden een geschakeerd kruis. Het wapenbord moet vervaardigd zijn vóór 1658, want toen verkocht Bertram Oud-Broeckhuyzen aan Samuel de Marez. 's-Gravenhage. J. D. WAGNEE. Wapen (Onbekend). (XXXVII, 246). In een fragment­ genie, van Eek v. P. in Nav. XVII, 284 komt voor: Bertram v. E. v. P., geb. 10 Nov. 1633, bel. met de ridderhofstad Groenewoude gend. Woudenburg, st. te Weurth 7 Aug. 1680, ald. begr. Tr. 1656 Wilhelmina Glimmers, hertr. te Nijmegen 4 Aug. 1661 Elizabeth 'Leeuwens wed8 Johan de Glimmer, dr. van Jacob, bur­ gem1 van Nijrn., en Sibylle van der Linde, zij kocht wede zijnde de barony van Gendt en st. 21 Dec. 1686. In het Civ. & Crim. Signaet v. Z. Bommel worden Mei 1658 genoemd Johanna de Bije wede Johan Glum­ mer, wijlen haar zoon Johan Glummer, Raedt-Extra örd. van Geld. en haar schoonzoons : Johan de Leeuw en Andries Schade van Westrum, en in Febr. 1658 Joh' de Bije wed. Johan Glummer J. U. D. en Ord. Raedtt des Furstend. Gelre ende Grs. Zutphen. N.B. D. Wapen (Onbekend). (XXXVII, 246). De veronder­ stelling, dat?? Elisabeth Leeuwens zelf geen wapen had, is niet juist, want haar lakafdruk bevindt zich in de akten en bescheiden van de Geldersche Leenkamer op eene volmacht van 7.6. 1686 te Nijmegen gepasseerd, 'waar zij vermeld wórdt als Elisabeth Leeuwens wede Bertram van Eek van Panthaleon, vrouwe van Gendt. Naast haar handteekening vindt men haar zegel, ver toonende een leeuw, volkomen hetzelfde dus als het zegel van Jacob Leeuwens, in 1662 Burgemeester van Nijmegen, te vinden in de coll. schepenzegel s in het Museum te Nijmegen en als dat van Jacob Leeuwens, 1632 Burgemeester van Nijmegen, getrouwd met Elisa­ beth Jensons, te vinden in het archief Sloet o/h Rijks­ archief te 's-Gravenhage. Wat betreft het wapen Glimmers, de Glimmer, Glum­ mer etc is het volgende zeer opmerkelijk. In het 'Rijks-archief te 's-Gravenhage bevindt zich een zegel van Jan van Rijswijck Glimmersz. dd. 24.2.1452. Dit zegel vertoont 2 verticaal geplaatste afgewende visschen binnen een uitgeschulpte schild zoöm. Dit nu is het oorspronkelijke wapen van het uit de heeren van Altena gesproten geslacht van Rijswijck, waaraan eerst later de kruisjes werden toegevoegd en wel eerst 3 nl. voor Jan van Rijswijck, 1522 schepen van Woudrichem, zooals zijn zegel op het zelfde Rijks­ archief vertoont. In verband met bovengenoemde toevoeging ??Glim mersz' lijkt- mij de afstamming van Glimmers uit van Rijswijck, lettende op de overeenkomst der wapens zeer waarschijnlijk. Rotterdam. R. T. MUSCHART. Wapen (Onbekend). (XXXVII, 247). Het door den Heer ' Hartman gevraagde (vrouwelijke) wapen komt geheel overeen met dat van Johannes Pieters, 1798 Commissaris van den Grooten Excijns te Amsterdam, zijnde gedeeld: 1. doorsneden: a. In blauw een gouden glas op hoogen voet, b. in rood 3 zilveren rozen, 2. in zilver een haan van natuurlijke kleur met roode kam en lel. DOC.-BUR. . Wapen Gabels. Welk wapen voerde het geslacht Gabéls, waartoe o. a. behoorden : Seyne Gabels, dochter v. Peter G. en van Bertha bd. van Dorth, trouwde Zweder van Appelihorn tot den Poll (± 1550), zoon van Peter v. A. en Andrea Kreynck. Agnes Gabels, dochter van Johan G. en Jutta.... tr. ?+ 1570 Johan v. -Holthuysen Johansz. 's Gr. v. D. H. Wapen van Ophuijsen. (XXXVII, 245). Casper van Ophuijsen, 1689 lid van het St. Eloijgilde te Arnhem en Engel Engelen van Ophuisen, 17eeeuw, Stadstimmer­ man en lid van het St. Jozefsgilde te Arnhem, voerden 3 ruitvormige gespen met de tong naar. rechts gericht. Deze wapens zijn te vinden op de beide bekers dei bovengenoemde gilden in het Museum te Arnhem. .v , DOO.-B?'B. Wapen Stavorinus. Kan men mij ook helpen aan het wapen van Johan Splinter Stavorinus, 1780 Schout­ bij-Nacht, getrouwd met eene*Cloudoré?i '?? Velp. VAN OOHDT. ,- .Ons is bekend het wapen van S. Stavorinus, 27.1.1773 te Middelburg, Oud Kapitein ter Zee in dienst van de Oost-Ind. Comp. De lakafdruk op zijn brief van dien datum, - te vinden in de coll. Wassenaer op het Rijks­ archief te 's Hage, vertoont als wapen een zwarten dwarsbalk op een van zilver en rood doorsneden veld, vergezeld boven van 2 schuin gekruiste schippershaken, beneden van een zilveren ster (8). 0,p den helm geen helmteeken. Een losse lakafdruk Stavorinus, 1791 te Middelburg vertoont en daarmede overeenkomend wapen.