De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

303 304 Het zoude ons niet verwonderen als de bedoelde Schout-bij-Nacht tot ditzelfde geslacht behoorde. Mogelijk moeten de ‚??schippershaken' de twee ge¬≠ kruiste (bisschopsstaven uit het wapen der stad Sta¬≠ voren voorstellen. - DOC.-BUR. Wapens. Het Zwolscheregeeringsgeslachti√ŹMeievoerde doorsneden: 1. een wereldbol, 2. een hart. Hoezijn.de kleuren ? (Het wapen schijnt voor te komen op het orgel in de Groote Kerk te Zwolle. Is het daar nog te zien?) Het wapen der Haarlemsche familie Barnaart zou zijn afgeleid van Oem van Wijngaarden, zijnde zilver bezaaid met groene blokken en een roode dwarsbalk met gouden leeuw. Barnaart plaatst dezen leeuw in het 2de en 3de kwartier en heeft als -lst8 en 4do kwartier geblokt van zilver en groen Kan iemand deze overeenkomst ver¬≠ klaren? In decollectie-Muschart vond ik e√©n wapen met balk en liggende blokjes (als Oem) waarbij stond: Barnaart! 's-Gr. ' , v. D. H. Wapens (Onbekende). (XXXVII, 93). Ter nadere toe¬≠ lichting van mijne vraag kan nog dienen, dat ik dezer dagen de veiling-catalogus Fred. Muller 24.4.1900 raad¬≠ plegende onder no. 24 vermeld vond: ‚??Portraits d'un seigneur de Cromhuysen et de sa femme'. Het mans¬≠ portret was reeds vermeld in Moes, Icon. Bat., bl. 209 zonder verdere aanduiding. De fraaie reproductie in catalogus vertoont pp het mansportret het ook door Rietstap in zijn Arm. Gen. aan eene fam. C. toegekend wapen. n.1., dat met den Frieschen adelaar en de hertenkoppen. Op het vrouwenportret komt een jonk¬≠ vrouwelijk schild voor gedeeld: 1. drie ruiten in de richting van''een'rechter schuinbalk, vergezeld vanboven van een '6 p. ster en van onderen van een wassenaar, 2. gepaald en tegeng√©paald van'3 stukken (zwart?.en goud?), de zwarte(?) palen beladen met een aanz. gouden leeuwenkop. 'H√©t onder 1. vermelde is geheel conform 1. van het wapen op het portret in mijn bezit. Wie kan mij be¬≠ trouwbare gegeven s Cromhuysen uit de 16do eeuw aanwijzen ? Langs dien weg ‚?Ę bestaat er eenige kans ook mijn portret te ideritifieeren. 's-Gr. . ' M. G. W. Wapens gevraagd. Wat zijn de wapens van: Standenmayer (afkomstig uit W√ľrtemberg), Arrison (11 Oct. 1801 huwde te Curacao Jasper Ellis de Veer'met Elisabeth A.), Deykers (. ... 1818 huwde te St. Eustatius Johannes de Veer met Anna Catharina Deykers), van Genderen, Marcial (St. Eustatius) en Martins de Claren- cieux (kort na 1800 in W.-Indi√ę). .Doesburg. M. R. H. CALMEYER. Van de hierboven gevraagde wapens zijn ons slechts, bekend vijf verschillende wapens van Genderen. Zonder nadere persoonsaanduidingen is het ons niet mogelijk vast te stellen, welk wapen van Genderen verlangd wordt.- DOC.-BUR. Wijt. Welk wapen voert de'familie Wijt (Rotterdam en Overijssel)? , ' 1 Utrecht. ¬Ľ J. v. LEEUWEN. Het eenige wapen Wijt, dat ons bekend is, is: in blauw 3 goud-geknopte en -gepunte zilveren rozen. Wij vonden dit in een oud wapenboek van 1569 getiteld ‚??Adelijk Wapenboek' in het Museum Meermanno Wes treenianum met de aanduiding ‚??Oude adel in Utrecht.' DOC.-BUR. Zutphensche geslachten. (XXXVI, 112). Worden gevraagd 'de geboorteplaatsen, doopdata eh namen der ouders van: Dr. Johan Andries Meelang (ondertr. te Zutphen 11 Aug. 1695 met Henrietta Sophia van Essen). Elisabeth Kaldenbach (geh. te Zutphen 13 Mrt. 1721 m√©t Dr. Coenraad van Essen). Johan Kaldenbach, bibliothecaris der Franek√©r Aca¬≠ demie (geh. te Gorssel 15 Juni 1684 m√©t Helena Catharina van Essen). Geertruid Krull (geh. op onbekenden datum, maar v√≥√≥r 27 Mrt. 1799 Mr. Berent Wildrik, directeur van het prov. Uitvoerend Bewind 24' Jan.‚??12 Juni 1798). Thomas van der Ley, vaandrig in 't reg. van Bur- mania (geh. te Zutphen 18 Jan.'1750 met Petronella Lucretia Wentholt). Sebastiaan Cornelis (van) Meyers (ondertr. te Zutphen 25 Dec. 1746 met Wilhelmina Gergrda Geertruid Wentholt). Jacob de Roock, cornet in 't reg.Hop (geh. te Zutphen 3 Jan. 1747 met 11 ilhelma Aleida van Hasselt). Eva Alexandrina Suffolk (ondertr. te Zutphen 30 Dec 1683 met Dr. Johan van Essen). Philip Otto Winkler (ondertr. te Zutphen 1 April 1787 met Judith Sophia Wentholt). Philip Zehender (ondertr. te Zutphen 13 Nov.- 1768 met Conrada Lucretia van Hasselt). Warnsveld. R√?ELL. INHOUD 1919, N' 6/8. Bestuursberichten. ‚?? 40'* Algemeene Vergadering van bet Genoot¬≠ schap. ‚?? Verslag van de Docuinentatie-Commissie. ‚?? De afstamming van het thans Rotterdamsche geslacht Suermondt, door W. Wijnaendts van Resandt. ‚?? Nederland's Adelsboek en de heraldiek, door Mr. E. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop. ‚?? Naamlijst der te Zutphen ‚??met de stadsroeden' begraven personen, medegedeeld door Jhr. H. H. Roell. ‚?? Huwelijksinteekemngen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680‚??1811) , medegedeeld door A. B. van der Vies. (Vervolg) ‚?? Het wapen der familie Wendelaar. (Antwoord aan Mr. W. C. Wendelaar). door Mr. F. E. Posthumus Mey']es. ‚?? De titel ‚??Graa f van Oio' bestaat niet in Portugal, door M. G. Wildeman. ‚??‚?Ę Korte mededeelingen Wie zoekt verder?, De oude doop-, trouw- en begraaf boeken. ‚?? Vragen en antwoorden: Aleman, Androuet du Cerceau, Bentinck, Bleeker, Borgh (van der), Borgo (del), Bosch (ten), Calmeyer, Chevalier, Dirkzwager, Ebben¬≠ hout, Fabius, Fritsius, Gijselaar (de), Habbeina, Heerdt (vanj, Hooge veen, Iterson (van), Jongheer (van), Loten, Moor (de)‚??van de Ca pelle, Nijhoff, Ponten, Putte (van de), Raalte (van), Roo (de), Schone¬≠ gevel, Strijp (van), Tricht (van), Paradijs, Labeen, van der Poel, Veer (de), Wapen (Onbekend), Wapen Gabels, Wapen van Ophuijsen, Wapen Stayorinus, Wapens, Wapens (Onbekende), Wapens gevraagd, Wijt: Zutphensche'geslachten D√® Ned. -Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SMITS.