De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

M AAN DBLAD VAN. HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden: Bij¬≠ dragen, correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresverandering, √≥p merkingen in zake de verzending en aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen gelieve men te riohten tot den redacteur, Mr. TH.'S. VALCK LUCASSEN, Raamweg' 14, 's:Gravenhage. , De j aarlij ksohe contributie bedraagt ∆?7.50. Leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, betalen hiervoor eene verhoogde con¬≠ tributie van ∆? 10.‚?? per jaar. ‚?Ę Brieven, aanvragen enz. -betreffende h√©t Ge¬≠ nootschap te- richten-tot den secretaris, Mr. E. J. THOMASSEN a THUESSINK VAN DER HOOP, Sweelinck straat 8, 's-Gravenhage,-en die betreffende de Biblio¬≠ theek tot den bibliothecaris W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBUBG, Jan van Nassaustraat96,.'s-Gravenhag'e'. De Bibliotheek' van het Genootschap, gevestigd Heerengracht 62 (hoek Princessegrachi), 's-Gravenhage, is 4 voor de Leden geopend iederen Maandag van 2‚??4 uur. ........ - ‚?Ę - De redactie van het Maandblad 'wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de ‚?Ęstrekking √∂f den inhoud der onderteekende stukken. - N'. 9. XXXVII8 Jaargang. September 1919.' BESTUURSBERICHTEN. Maandelijksche Bijeenkomsten. De Maandelijksche Bijeenkomsten zullen, te beginnen met Maandag 6 October a.s., wederom worden gehouden op den eersten Maandag van iedere maand in Caf√© Rest, ‚??de Kroon', Spui 10, 's-Gravenhage, des n'm. ten 44- ure. Tot lid zijn benoemd: H. H. VAN DAM '. . . G. B. CH. VAN DER'FEEN A. J. BicKEit CAARTEN 's-Gravenhage. ‚?Ę Bankastraat 44. Mr. A. V. M. BONNIKE ...... Arnhem. t Eusebius Buitensingel 44b. N. J. TEN BOSCH . . . ‚?Ę . .... . Utrecht. Bemuurde W√©erd W. z. 4. L. L. PH. CALKOEN . . . .' . . . Groningen. Kapt. 12a Reg. Inf. Damsterdiep Z. z. 15. W. A. FRIESWIJK Harderwijk. , Luit.-Kol. Veld-Art. Stationslaan. PAUL LEENDERTZ Nijmegen. ‚??Boogwijck'', Groesbeeksche weg. D. G. MONTENBERG Groesbeek. DR. P. M. VAN WULFFTEN PALTHE . . 's-Gravenhage. Jan v. Nassaustr. 78. G. REBEL 's-Gravenhage. Duinroosweg 7. H. M. J. E. A. SCHOENMAECKERS. . . Maastricht. ‚?Ę Huize ‚??Withuishof'. H. P'. SCHOONENBEEK 's-Gravenhage. Arts. Riouutstraat 5. DR. H. DE VRIES Fribourg (Zw.) JRue 'St. Pierr'e 19. G. S. H. WENDELAAR. . . ‚?Ę'. . . .: Bergendal. Adreswijzigingen. H√ľise ‚??d√® WyeherV M, R. H. CALMEYER ....... Doesburg. H. VAN WlCKEVOORT √?ROMMELIN VAN Meipoortstr. 351. BERKENRODE , Heemstede. h. Berkenrode. . . . . Botterdam. Oude Binnenweg 129. . . . . Botterdam.'' Weipad '18, Tuindorp Vreewijk. JHR. MR. W. G. FEITH , 's-Grayenhage. . Jul. v. Stolbergl. 141. S. FONTEIN .' . ., . . . ‚?Ę's-Gr'av√®nhage. . Willemstrdat 73. JHR. G. A.' A. JUST DE LA PAISI√?RES . 's-Grave'hKag√©. Beukplein'7. J. P, DE .MAN . . . . . .' . . . Harderwijk. *' Smeepoortstr. 17. JHR.- MR. Y. A. Six . . ' 's-Grav,enhag√©. Louise d√® Colignystr.' 57. MR. H. WALLEK ........ Utrecht. . .' Bi√Įtstraat 186. Het Bestuur geeft met leedwezen 'kennis van-het overlijden op 22 Aug. j.1. van het lid van het Genoot¬≠ schap den Heer J. E. Honco√≥p, in leven Of√Į. v.'Gez. le kl. bij de Kon. Ned. Marine, te Doorn. Mededeeling der Redactie. Ter besparing van veel moeite en tijd acht de Redactie het noodzakelijk haren medewerkers' op'het hart te druk¬≠ ken hunne copie toch vooral steeds in goed'leesbaar schrift in te zenden, liefst op vellen, welke slechts aan √©√©ne zijde zijn beschreven! . In gevallen van onduidelijk schrift, welke helaas geen zeldzaamheid zijn, behoudt de Redactie zich het recht voor aan de opneming van bijdragen de voor¬≠ waarde* te verbinden, 'dat d√©ze haar getypt worden toegezonden. '' ' ' ', ' Zij' richt tevens tot de medewerkers aan de steeds wassende rubriek ‚??Vragen en Antwoorden' het dringend verzoek hunne bijdragen zoo beknopt mogelijkt√© d√≥en' zijn. 'De' inzenders 'der vragen dienen d√©ze slechts van de onmisbare toelichting te voorzien, terwijl d√® inzenders der antwoorden zich zooveel mogelijk tot d√™ strikte beantwoording der gestelde vragen gelieven t√ę