De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

311 312 gevonden acten ‚?? ondanks de bewering in het Adels archief ‚?? zeer talrijk. Ik wil de belangrijkste in chronologische volgorde mededeelen. Blijkens het Burgerboek van Zwolle wordt Gerrit Nijvelt burger dier stad 'in 1554 (geen vermelding van plaats van herkomst). Blijkens het Transportregister van Zwolle verkoopt op 9 Februari 1559 Herman Gijsen aan Gerrit Iredericx van Nyvelt1), speldemaker. en Lutgert diens vrouw, zijn huis en wehre aan de Visch markt genaamd den Draeck en verkoopen de koopers te gelijkertijd aan Herman Gijsen het huis in de Dieser straat aan de Steenen Brugge (dat dan denkelijk van Lutgert afkomstig zal zijn geweest). Het huis de Groene Draeck was dus in 1559 in het bezit der familie gekomen en was dit na 3 opeenvolgende generaties nog in 1604. 17 April 1577. Gerrit Nijvelt en Lutgert zijn vrouw verkoopen aan Henrick Raemaicker, aan Gerrit diens zoon en Griete diens vrouw, een rente van 1 gl. 'sjaars uit hun hof in Bruggemans Hoerne. 11 Jan. 1585 de reeds vermelde acte, waarbij zij de Draeck verkoopen aan hun zoon en schoondochter. 29 Maart 1585 verkoopen Gerrit Nijvelt en Lutgert, zijn vrouw, hun hof in Bruggemans Hoerne en 13 Jan. 1586 verkoopen zij aan Herman van Haersolte en diens vrouw hun hof in Bueckemaet. Blijkens de Gerichtsboeken van Zwolle zat hij in 1585 in financieele moeilijkheden en wegens schuld gevangen op een der poorten, vandaar bovengenoemde verkoopen van land, 10 Juli 1587 koopt hij echter met zijn vrouw weder een huis in de Sassenstraat. Al deze acten ‚?? er zijn er nog meer ‚?? toonen wel aan, dat de bewering, dat Gerrit Nijvelt in het Zwolsche archief niet voorkomt, onwaar is. Hij overleed in 1587 of 1588, 28 April 1592 werd zijn weduwe Lutgert begraven in het graf van Laurens Coch, denzelfden dien ik hiervoor noemde als vermoede lijken schoonzoon door zijn huwelijk met Aleyd Nijvelt. Uit het vorenstaande blijkt dus dat Gerrit Nijvelt in 1554 te Zwolle kwam, in 1557 als gehuwd voorkomt en in 1587 nog leefde en dus omstreeks 1520 geboren moet zijn. Voorts dat zijn vader Frederik heette. Stamt hij door bastaardij uit de Utrechtsche van Zuylen's, dan kan de in den aanvang genoemde Frederik van Zuylen van Nyvelt, heer van Aartsbergen eD Ber coude, die leefde 1482‚??1634, zijn vader wel zijn geweest, tenzij er in dien tijd andere Frederik's in dit geslacht voorkomen. Het onderzoek is dan in die richting voort te zetten. T√©n slotte geef ik de genealogie der eerste generaties, waarvan de personen thans historisch vaststaan. I. Frederik van Nijvelt. II. Gerrit (van) Nijvelt, geb. omstreeks 1520, wordt 1544 burger van Zwolle, speldenmaker aldaar, eigenaar van het huis de Groene Draeck aldaar sedert 1559, t 1587, tr. voor 1659 Lutgert N., begr. Zwolle 28 Apr. 1592. Uit dit huwelijk: 1. Maria Nijvelt, f 1618, tr. Zwolle 1 Jan. 15d4t Frans Jansen van Rog, blauwverver, bij wien: Lutgert, ') De naam van Nijvelt is in margine der acte bijgeschreven. ged. 31 Oct. 1598, Abraham, ged. Aug. 1600 en Isaak, leeft nog 1618. 2. Willem, volgt III. 3. Evert Gerrits, huwt te Zwolle in 1615 en heeft in 1618 twee kinderen. 4. Aeltgen Nijvelt, f na 1618, vermoedelijk gehuwd met Laurens Cock. , III. Willem Nijvelt, geb. omstreeks 1556, eigenaar van de helft van den Groenen Draeck, f in 1586, tr. ¬Ī 1577 Aleydt N. IV. Gijsbert Nijvelt, geb. Zwolle 1578, eigenaar van het huis den Groenen Draeck aldaar, f tusschen 1621‚??: 1631, tr. Zwolle 5 Juli 1603 Barbara de Greve, geb. Cleve, dr. van Herman de Greve. enz. De voorouders van het ‚??Vrouwtje van Meenden', door Dr. J. P. W. A. SMIT. Eenige jaren geleden publiceerde de Heer Gommers in zijne Beschrijving van Rijsbergen o. a. genealogische gegevens over een bastaardtak der Nassau's, welke daar ter plaatse goederen bezeten heeft1). Onlangs kwamen mij nieuwe bijzonderheden in handen, die niet alleen de onjuistheid van genoemde studie in vele punten aantoonen, maar mij ook in staat stellen eene verbeterde stamlijst te publiceeren. Zij is van meer locaal belang, omdat uit deze familie niet alleen eenige overheidsper¬≠ sonen zijn voortgekomen, maar ook het bekende ‚??Vrouw¬≠ tje van Mechelen.' Evenwel moet ik beginnen met den Heer J. van der Hammen de prioriteit af te staan van eene niet onbe¬≠ langrijke vondst, dat namelijk niet Engelbert II of Jan V van, Nassau, beiden heeren van Breda, vader van dezen tak geweest zijn, zooals algemeen werd aange¬≠ nomen, maar integendeel hun vader Jan IV, graaf van Nassau en van Breda 2). Deze Jan IV van Nassau heeft bij eene juffrouw (van) Loemel3) een onechten zoon gehad, eveneens Jan genaamd, welke, later kastelein van Heusden, den 4den No¬≠ vember 1470 huwelijksvoorwaarden maakte met Adriana van Haestrecht, dochter van Pauwels van Haestrecht, heer van Tilburg en Goirle, en Catharina van Naelt ivijck, en v√≥√≥r 16 Juni 1512 overleden is. 4) Uit het huwelijk van beiden zijn, naar men aanneemt, twee dochters en een zoon Maria, Cymburg en Pauwels ge- *) J. W. A. Gommers, Beschrijving van Eijsbergen, 1909, fol. 283 seq. 2) J. van der Hammen, Huwelijksvoorwaarden tusschen Jan bastaard van Nassau en Adriana van Haestrecht, in Taxandria XXIV pag. 13 seq. Ten overvloede kan men daaraan toevoegen twee acten, waaruit blijkt, dat Jan, bastaard van Nassau, van zijn broeder Engelbert, graaf van Nassau, het kasteel en de heerlijkheden van Corroy en Frasne koopt (29 April 1485'* en weder aan den zelfden terugverkoopt (v√≥√≥r 22 Maart 1491) (1492' n. st.). Archief v. h. Souverein Leenhof v. Bra¬≠ bant te Brussel reg. 125 fol. 350 en reg. 346 fol. 186. Wie de Maria en de Adriana van Nassau zijn, door genoemden heer Van der Hammen besproken, kan ook ik niet uitmaken. s) De naam der moeder blijkt uit de kwartieren van hare klein¬≠ dochter Maria, die door Gommers wel gegeven, maar verkeerd ge interpreteerd worden. ' *) Alsdan draagt zijne weduwe aan haren zoon Pauwels, schout van Breda, 7 bunder land onder Princenhage over, die blijkbaar reeds vroeger uit het domein waren uitgescheiden, en bovendien het goed Hylaer.' Heg. v. Schepenvestbrieven der schepenbank van Breda over het jaar 1512 fol. 118.