De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

315 316 Blanckena hebben H. E. en A. deselve geaccor­ deert deser stadts roeijen tot solemnisatie van opgmlte Hr. Derck Schimmelpenninck van der Oije sijn begraffenisse (Derk Schimmelpenninck van der Oye tot. den Blanckena, gehuwd met Johanna Geertruid van Ingen). 1723. Marcurij den 25 Aug. Op versoeck van d'Heer limen Bourbeulingen sijnde een Riddermaetige van de provintie van Overijssel, dogh binnen dese stadt sijn domicilium houdende, hebben H. E. en A. sijn Ed. deser stadts roeijen geaccordeert tot solemnisatie van de be­ graffenisse van desselffs doghter (denkelijk Louise Ghristine Sloet, dochter van Ijmon Sloet tot Pecke dam, later tot Borgbeuningen, en Louisa Christina van haer, Wapenheraut 1913, blz. 438). 1724. Sabbathi den 2 Septemb. Op versoeck van d'Heer Raadtsfrundt Garr. Jurr. Schimmelpenninck van der Oey hebben H. E. en A. aen sijn Ed. deser stadt roeijen tot solemni­ satie van desselffs vrouw moeders begraffenisse geaccordeert (Assuera Kreijnck, gehuwd met Assueer Schimmelpenninck van der Oije tot Holt huysen, Ridderschap van Zutphen, blz. 125). 1725. Veneris den 23 Meert. Op versoeck van de kinderen en erffgenamen van wijlen Jan Opten Noorth, secretaris van haer Ed. Mog. d'Heeren Gedeputeerden deser Graeffschap, hebben H. E. en A. deselve tot solemnisatie van des voorn, secretaris begraffenisse deser stadts roeijen geaccordeert (Dr. Johan Op ten Noort, Wyn delts, het Geslacht Op ten Noort, blz. 78). 1726. Sabathi den 23 Maert. Secretaris Hasebroeck als last hebbende van d'Heren van de Magistraet om het lichaem van den over­ leden Joncker Keije te laten begraven, versoekende in sijne qual*. dat den voorn. Joncker Keye met deser stadts roeijen mogte worden begraven, waerop gedelibeert zijnde hebben fï. E. en A. het voorn, versoeck geaccordeert. (Thomas Keije). 1727. Veneris den 12 September. Juffer ten Broeck, Roedolpha geut alhier overleden sijnde en tot de solemnisatie derselver begraevenis deser stadts roeden versogt sijnde, so hebben H. E. en A., inhererende vorige resolutien bovenglte versoeck afgeslagen (haar vader Johan ten Broeck maakte geen deel uit van de regeering der stad, en werd blijkbaar. evenmin geacht tot den adel te behooren). 1728. Dominica den 2 Maij. Door den Roeidrager ter Meulen uit name van den Heer Raedsheer van der Bell dezer stads roeden verzogt zijnde, om op morgenavond daer mede de begrafenisse van deszelfs zuster Juffer Geertruid van der Heil te celebreren, hebben H. E. en A: dezelve ten fine als verzogt geaccordeert en toegestaen, gelijk geschiet mits dezen. (Ridder­ schap van Veluwe, blz. 304). Veneris den 3 Septemb. Voor den Heer van 't Overlaer dezer stads roeden om op morgen de begraffenisse van zijne over­ ledene ehevrouw te celebreren verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert en toegestaen (Margriet Schimmelpenninck van der Oye, geh. met Herman Frederik de Rode van Heeckeren tot Over­ laer, Ridderschap van Zutphen, blz. 156). Sabbathi den 18 Decemb. Uit name van vrouwe de weduwe van den Hr. Secretaris Hasebroek dezer stads roeden tot het celebreren van deszelfs begraefenis tegens aen staende Maendag zijnde verzogt,, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert en toegestaen (Dr. Johan Haesebroeck, geh. met Anna Clara Wentholt). 1729. Mercurij den 27 Julij. Namens de Vrouwe douairière van Heekeren tot Netelhorst dezer stads roeden om de begrafenis van haeren zoon op morgenavond te celebreren verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve ten fine als verzogt geconcedeert en toegestaen (Robert Jan Walraven van Heeckeren tot Nettelhorst, Rid­ derschap van Zutphen, blz. 157). 1730. Mercurij den 6 Septemb. Uit name van den Heer van Heekeren tot Cam pherbeek dezer stads roeden verzogt zijnde, om op morgen de begraefenis van deszelfs schoonvader, de Heer Raedsvriend Valck te celebreren, hebben H. E. en A. dezelve ten fine voorss. geaccordeert en toegestaen (Dr. Adriaan Balthasar Valck). Mercurij den 13 Septemb. H. E. en A. hebben op versoeck van Oapiteijn Moelart aan denselven geaccordeert deser stadts roeden tot solemnisatie van de begraefnis van deszelfs vrouw, zijnde een doghter van d'Heer Raedshr. Hel en dewelke een Vrijdagavont hier staet begraven te worden (Lumme Stephanea van der Heil, geh. met Jan Ludolf Mulert tot Baken­ hagen, van Doorninck, Gesl. Aant., blz. 192). 1732. Mercurij den 2 Jan. Van wegen den Hr. Major van Keppel dezer stads roeden verzogt zijnde om de begraeffenis van zijne overledene ehevrouw te celebreren, hebben H. �. en A. dezelve geaccordeert en toegestaen (Agatha van der Capellen, geh. met Luther Hendrik Wal­ raven van Keppel. Ridderschap van Zutphen, blz. 122). 1733. Mercurij den 14 Jan. Tot solemnisatie van de begraffnis van Juffr. Reinera Anna ten Broek, voor eenige dagen alhier overleden, deser stadts roeden versocht zijnde, hebben H. E. en A. met inhaesie van voorige reso­ lutien 't glte versoek affgeslagen (haar vader Johan ten Broeck maakte geen deel uit van de regeering der stad, en werd blijkbaar evenmin geacht tot den adel te behooren). Veneris den 19 Junij. Aen de Heer Raadtsvriendt Verstege tot solem­ nisatie van de begraffniss van deszelffs dochter de roeden geaccordeert (Judith, of Gerharda Hadewich, dochter van Dr. Goswin Verstege). Veneris den 18 Decemb. Dezer stads roeden verzogt zijnde om dezen avond de begraefenisse van de weduwe van wijlen den Heer Raedsvriend van Essen te celebreren, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert en toe­ gestaen (Eva Alexandrina Suffolk, wed. Dr. Johan van Essen).