De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

317 318 1734. Mercurij den 14 April. Door de Hr. Raadtsvriendt Barihold van Hasselt naemens de vrouw wede van wijlen de Heer Raadts­ vriendt van Munster deser stadts roeden, tot solem­ nisatie van de begraffniss van desselffs soontje, zijnde versocht, hebben H. E. en A. deselve aen Haer Ed. geaccordeert (Johan, zn. van Coenraad van Munster en Eva Alexandrina van Essen). 1735. Jovis den 5 Maij. de Heer Burgemr. Tengnagel deser stadts roeden hebbende versocht tot solemnisatie van de be graffeniss van desselffs suster, hebben H. E. sulks geaccordeert. (Ida Stephanea, dochter van Alard Gansneb gend. Tengnagel tot den Camp en Beatrix Schimmelpenninck van den Oye, van Doorninck, Gesl. Aant. blz. 209).- 1736. Sabbathi den 5 Maij. Op versoek naemens' den Heer van Heekeren tot den Brandtsenburgh gedaen, zijn aen Sijn Ed. deser stadts roeden tot solemnisatie van de begraffniss van desselfs ehevrouw geaccordeert (Johanna Sophia von den Bussche, geh. met Walraven Robbert van Heeckeren tot Brandsenburg en Barlham, Ridder­ schap van Zutphen, blz. 163). 1737. Mercurij den 3 April. H. E. en A. hebben aen de Hr. N. H. Olmius op desselffs versoek tot solennisatie van de begraffniss van desselffs overledene huijsvrouw, naegelatene wed.e van wijlen de Heer Conrad van Munster, in leven geweest Burgemr alhier, deser stadts roeden geaccordeert (Eva Alexandrina van Essen, eerst gehuwd met Coenraad van Munster, daarna met Nicolaas Herman Olmius). 1739. Mercurij den 28 Januarij. Op voorstel van de Secretaris Johan Otho van Hasselt, versoekende namens zijn neef de Heer Raedsvrind Johan Conraed van Hasselt deser stadts roeden tot solemnisatie der begraevenisse van wijlen Johan van Hasselt, eerste Raed en Stadthouder der Lhenen des Furstendoms Gelre en Graefschap Zut­ phen, vader van welglte Raedsvr., hebben H. E. en A. het voorscr versoek geaccordeert (Ned. Patri­ ciaat. H, blz. 212). Martis den 3 Maert. Namens den Heere Tengnagel tot Bonkenhave dezer stads roeden tot solemnisatie der begraefenisse van deszelfs oom, wijlen den Heer Burgemeester Jan Jacob Gansneb gnt Tengnagel verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert en toe gestaen (Alard Jan Gansneb gend. Tengnagel tot Bonkenhave en zijn oom Jan Jacob Gansneb gend. Tengnagel, van Doorninck, Gesl. Aant. blz. 275). 1740. Martis den 3 Maij. Uit naem van Dr. Arnold Wentholt dezer stads roeden tot solemnisatie der begraffenisse van zijne overledene ehevrouw verzogt zijnde, hebben H. E. en A. hetzelve, geaccordeert en toegestaen (Swanida Mechteld Geertruid van Munster). Lunae den 9 Maij. Van wegens de Freulin Schimmelpennink dezer stads roeden tot solemnisatie der begraffenisse van haere zuster op heden verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert en toegestaen (moge­ lijk Willemina en Maria Mechteld, dochters van Casijn -Schimmelpenninck en Christina Maria van der Hoevelick). 1741. Veneris den 22 Septemb. Op versoek van den Heer van den Boedelhoff'hebben H. E. èn A. de roeden tot solemnisatie van de be­ graffniss van den Heer Colonel van Keppel geac ­ cordeert (Luther Hendrik Walraven van Keppel, Ridderschap van Zutphen, blz. 122). Sabbathi den 7 Octob. H. E. en A. hebben aen Juffer Johanna Catharina Schimmelpennink van der Oije op Haer Ed. versoek de roeden tot solemnisatie van de begraffniss van desselffs moeder geaccordeert (Johanna Geertruid van Ingen, wed. Derk Schimmelpenninck van der Oije tot den Blanckena). Sabathi den 9 Decemb. Op versoek van de vrouw wed.8 vanRijsen hebben H. ?. en A., in suppositie dat wijlen haer eheman een Oost Vries edelman is geweest tot solemnisatie van haer soons begraeffenisse, alnu binnen dese stadt overleden, deser stadts roeden geaccordeert. (Susanna Helena de Nove, wed. Benjamin van Honstede tot Rijsum?) 1742. Mercurij den 18 April. Uit naem van de Freulin Anna Theodora van der Capellen dezer stads roeden tot solemnisatie van de begrafenisse van desselfs zuster Freulin Elsebeen Margarita van der Capellen verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert en toegestaen (Ridderschap van Zutphen, blz. 122). Martis den 24 April. H. E. en A. hebben aen de Heer Raadtsvriend Verstege op desselffs versoek tot solemnisatie van de begraffniss van desselffs overledene vrouw deser stadts roeden geaccordeert (Maria Geertruid Schluiter, gehuwd met Dr. Goswin Verstege). Mercurij den 8 Aug. H. E. en A. hebben op versoek namens de wed. van Derck Joost Wentholt, als soon van een ge wesen Regent dezer stadt, tot solemnisatie van ? desselffs begraffniss de roeden geaccordeert (Derk Joost Wentholt, gehuwd met Johanna Hadewich Rauwers). 1743. Veneris den 29 Maert. Uit naem van de Freulin Anna Theodora van der Capellen dezer stadts roeden op morgen tot solemnisatie der begraefenisse van haere overledene zuster verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert en toegestaen (Catharina Agnis van der Capellen, Ridderschap van Zutphen, blz. 122). Mercurii den 28 Augusti. H. E. en A. hebben de roeden geaccordeert aen d' Hr. Raedsvr. B. van Hasselt tot solemnisatie van de begraeffenis van sijrie overledene moeder (Aleida van Diemen, gehuwd met Dr. Willem van Hasselt, Ned. Patriciaat, II, blz. 201). Jovis den 5 Sept. H. E. en A. hebben aen den Heer van Enghuijsen op desselffs versoek tot solemnisatie van de be-J graffniss vant lijck van sijn Ed. soon op morgen de roeden geaccordeert (Evert Frans Joachim Assueer van Heeckeren, Ridderschap van Zutphen, blz. 158).