De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

i 319 320 1744. Jovis den 26 Maert. Uifc naem van de Vrouw van Goltstein dezer stads roeden tot solemnisatie de begrafenisse van haeren eheheer den Heer Burgemr. E. J. B. van Goltstein verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve ge­ accordeert en toegestaen {Evert Jan Benjamin van ? Goltstein, Ridderschap van Zutphen, blz. 120). Jovis den 8 Octob. H. E. en A. hebben de roeijen geaccordeert aen d' Heer Burgemr. Verstege tot solemnisatie der begraeffenis van zijn overledene dogter (Judith, of Gerharda Hadewich, dochter van Dr. Goswin Verstege). 1745. Mercurii den 14 Apr. Uit naem van den Heer Raedsvriend Couleman dezer stads roeden op morgen tot solemnisatie der begrafenisse van deszelfs ehevrouw verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert en toe­ gestaen (Paulina Golts, gehuwd met Mr. Jan Couleman). Martis den 20 Apr. De Heer Raedsvriend J. C. van Hasselt uit naem van den Heer Raedsvriend Seis verzogt hebbende dezer stads roeden, om de begrafenis van deszelfs vader de Heer Maurits Seis te cele­ breren, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert en toegestaen. 1746. Sabbathi den 22 Jan. Tot solemnisatie van de begraffenis van wijlen de Hc. Raadsvriend Hasebroek hebben H. E. en A. de roeden geaccordeert (Dr. Herman Haesebroeck Senior). Sabbathi den 23 Apr. Door den Secretaris Op Gelder uit naem van de vrouw weduwe van wijlen den Heer Secretaris Wentholt dezer stadts roeden tot solemnisatie der begraefenisse van voorn, haeren eheman tegens aenstaende Maendag verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert en toegestaen (Dr. Jan Ludolf ten Behm Wentholt, gehuwd met Hendrica Beiniera van Essen). Jovis den 7 Julij. Op versoek naemens den Heer van den Boedel- hoff gedaen, hebben H. E. en A. de roeden tot solemnisatie der begraffenisse van desselfs moeije, wijlen juffer Anna Theodora van der Capellen, op morgen te doen, geaccordeert (Ridderschap van Zutphen, blz. 122). 1747. Sabbathi den 22 Julij. de Heer Raedsvriend Sloet deser stads roeden tot solemnisatie der begraffenisse van wijlen Freulin van Lintelo tegens aanstaande Woensedag versogt hebbende, is sulks bij H. E. en A. geaccordeert en toegestaan (waarschijnlijk Johanna Elisabeth van Lintelo, Ridderschap van Zutphen, blz. 151). 1748. Veneris den 5 Julij. Op versoek van de nagelaten kinderen van wijlen doHeerOud-Burgemeester6rosemj'w Verstegeaehhen H. ?. en A. tot solemnisatie der begraffenisse van opgemelten Heer Oud-Burgemeester deser stadts roeden geaccordeert. Mercurii den 17 Julij. De nagelaten vrienden van de wedw van wijlen de Heer Burgemeester Barthold Wentholt . tot solemnisatie van de begraffenisse van voornoemde wedw van wijlen voornoemden Heer de roeden versogt sijnde, hebben H. E. en A. sulks geac­ cordeert (Martha d'Orville, wed. Dr. Barthold Wentholt). Sabbathi den 31 Aug. H. E. en A. hebben tot solemnisatie der begraffe­ nisse vant lijck van d'overledene vrouw Douairière van Goltstein de roeden geaccordeert (Charlotta Agnes van Essen, gehuwd met Evert Jan Benjamin van Goltstein, Ridderschap van Zutphen, blz. 120). 1749. Sabathi 3 Maij. Namens de Heeren Gebroederen van Heeckeren deser stads roeden tot solemnisatie der begraffenisse van haren Heer vader, den Oud-Lantdrost van Heeckeren versogt zijnde, hebben H. E. en A. dieselve ge­ accordeert en toegestaan (Jacob Derk van Heeckeren tot Enghuysen enz., Ridderschap van Zutphen, blz. 145). Jovis den 25 September. H.E.enA.hebbenopverzoekvandenHeerRaadsvrint B. van Hasselt aan zijn Ed. g'accordeert de roeden tot solemnisatie der begrafnis van deszelfs alnu overledene dogter (Helena Maria, dochter van Mr. Barthold van Hasselt). 1750. Jovis den 16 April. De Heer Raadsvrind van Loben Seis deser stads roeden versogt hebbende ter solemnisatie van de begraffenisse van desselfs soon,- hebben H. E. en A. sulks geaccordeert (Paul Peter, zoon van Mr. Ernst van Löben Seis). Jovis den 30 Julij. Namens d'erfgenamen-van wijlen den Heer Jan Adriaan Sloet tot Westerholt, beschreven in de Ridderschap der Provintie Overijssel, tegens aan­ staande Zaturdag verzogt zijnde dezer stads roeden tot solemnisatie van zijn Ed8 bégraafnis, hebben H. E. en A. dezelve mits dezen g'accordeert (Wapenheraut 1913, blz. 59). Lunae den 26 October. Tot solemnisatie van de begraafnisse van wijlen Vrouw Maria Johanna van Heeckeren, voormaals weduwe van wijlen den Heer Alexander van der Capellen tot den Boedelhof, Scholtus binnen en ? buijten Zutphen, dezer stads roeden verzogt zijnde, hebben H. E. en A. die geaccordeert (in tweede huwelijk getrouwd met Mr. Joost Sölner, Ridder­ schap yan Zutphen, blz. 138 en 146). Veneris den 13 Novemb. De erfgenamen van wijlen Juffer Johanna Henrica Bauwerts deser stads roeden tot solemnisatie van de begraffenis van opgemelte Juffer J. H. Bauwerds versogt hebbende, hebben H. E. en A. sulks ge­ accordeert. 1751. Sabbathi den 13 November. Op verzoek van den Heer Lantdrost van Heeckeren tot Enghuisen zijn tot solemnisatie van de begraf­ nis van zijn-Ed8 dogter, tegens over.morgen zullende geschieden, dezer stads roeden geaccordeert (Adri­ ana Stephania van Heeckeren, Ridderschap van Zutphen, blz. 158). 1753. Martis den 19 Junij.