De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

321 322 Voor de nagelatené Heren zonen en verdere fa­ milie van wijlen den Heer Burgemeester Gerhard Jurrien Schimmelpenninck van der Oye verzogt zijnde dezer stads roeden tot solemnisatie van zijn Edel­ heids begraf nis, tegens morgen middag staande te geschieden, hebben H. E. en A. dezelve geaccor deert, gelijk accorderen hiermede (Ridderschap van Zutphen, blz. 125). Sabbathi den 13 October. Namens den Heer Burgermr. Couleman versogt zijnde deser stads roeden tot solemnisatie der be­ graffenisse van zijn Ed. suster Joanna Couleman, als wesende de dogter van wijlen den Heer Raeds vriend Couleman, hebben H. E. en A. deselve geaccordeert en toegestaan. 1754. Dominica den 23 Junij. Op verzoek van den Heere Lantdrost van Reeckeren tot Enghuisen zijn aen zijn Edele geaccordeert dezer stads roeden tot solemnisatie den begraefnis van wijlen deszelfs zoon den Heer Renrik Adolf van Reeckeren tot Langen, tegens morgen staende te geschieden (Ridderschap van Zutphen, blz. 158). Sabbathi den 31 Augustus. De Heer Joachim Jurrien van Munnik tot Strik veen, als executeur testamentair van den boedel en naelaetenschap van wijlen Juffer Johanna Ca­ tharina Schimmelpenninck van der Oije tot Blan kenae, zijnde geweest een dogter van de Heer Derk Schimmelpenninck van der Oije, in leven Burgemeester dezer stad, verzogt hebbende dezer stads roeden tot solemnisaetie der begraefnis van gez. Juffr. J. C. Schimmelpenninck van der Oije tegens aenstaende Dingsdag zullende geschieden, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert. Veneris den 15 November. Door den Secretaris Schomaker naemens den Secre­ taris Couleman verzogt zijnde dezer stads roeden tot solemnisaetie der begraefnis van wijlen zijn Ed8 vaeder, den Heer Burgemeester Couleman, tegens aenstaende Maendag zullende geschieden, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert (Mr. Jan Couleman). (Slot volgt). Een geslacht van den Bosch, eertijds genaamd van Os, medegedeeld door W. J. J. 0. BIJLEVELD. Onlangs vond ik onder aanteekeningen van wijlen Mr. C. M. Dozy, archivaris van Leiden, eenige betreffende bovengenoemd geslacht. Voorzoover ik kan nagaan, zijn die nooit uitgegeven. Helaas ontbreekt elke aanwijzing, waar het origineel, vermoedelijk opgeteekend in een familieboek of bijbel, berust. De schrijver was dein 1618 geboren Arent van den Bosch. Onse hulpe en beginsel zij in de naem des Heeren die Hemel en Aerde gemaeckt heeft, Amen. Ter eere Gods ende tot gedachtenis onser nakomelingen geschreeven 1649. overleed 11 Mei 1588, volgens S. v. Griethuisen ') komt dese van-het oudadelijk stamhuis en heerlijkheid Oss in de Meyerye zijnde houtvesters van Braband geweest, soon van den Edlen Heere In 1543 is mijn grootvader Arnolt van den Bosch geboren te 's Bosch, dit blijckt uit zijn grafschrift. Hij I. Arnold van Oss, die naemaels hem zelve Van den Bosch liet noemen tot gedachtenis van de wonder baere verlossinge uit de handen van de vijanden der waerheijt door dewelcke hij (sijn huijs van haer besett zijnde) midden door is heen gegaen in vrouwen kleeding verlaetende huijs en goet om de bekentenis des H. Evangelie ende is na lange omswerven tot Embden in Oostvrieslant koomen woonen en sijne huijsvrouw Soetien volgde hem. Kinderen: 1. Bela of Sibilla, getrout aen een burgerszoon deser stadt en daarnae Jan Jansen, een dienaar van h. Vader, die den naem sijner huijsvrouw aannam en sich v. d. B. noemde. 2. Johanna of Jannéke, getr. aen TJbbo Auer, koopman h. t. stede. Kinderen. 3. Soetien, getr. aen Thomas Joesten, koopman h. t. stede. Kinderen. 4. Arnolt, volgt II. 5. Cathrina, tr. Sr. Reijnier Nijters, voornaem coopman h. t. stede, waarvan 8 kinderen: Grietie tr. Sr. JDirc Vormoers, raedsheer,^ra^tr. Clara Arentsdr.Orawers, Jan jongm. gest, Soetien tr. 1°. Jan Bitter, coopman tot Norden, 2°. Jhr. Renrick de Velare en had vele k., Dirc tr. Anna Koninghs, kinderen, Jacus trouwt, sterft sonder k., Cathrijnatv.MeinartKoningh, raeds heer tot Norden, kinderen, Sasanna tr. Elyas Larc kerts, coopman tot Embden. II. Arnolt (1543â??1588) bezocht jong zijnde Vranck rijck en Engelandt, maar keerde naar Emden terug, trouwt Rilla, eenige dochter van Dirck Builmaecker, coopman laecken verc. h. t. stede. Zij sterft 10 Sept. 1620, 7 kinderen, 3 jonggest.: 1. Geeseke tr. Roelof Willems van Meppen 23 Jan. 1587, waarvan Grietie, hij sterft 23 April 1590, zij hertr. 2 Aug. 1596 Evert Martens Faber, 6 kin­ deren, waarvan 2 in leven bleven: Roelof (f 13 Mrt. 1654) en Grietie (f 22 Aug. 1649). Faber sterft 1 Dec. 1623. Zij hertr. 1624 deurwaerder Hajo Haytes en zij st. 1625. 2. Arent bezocht Vrancrijck, Duitschland en Pruissen, st. ongetr. 1602, begr. in den Dom te Riga. 3. Dirck was geboren te Danzig 21 Sept. 1577 of 1578, tr. aldaer 1° Jarde of Geertruyt. Van zijne kinderen trouwen: Arent, tr. Dorothea, van zijne kinderen in leven Daniël, trouwt aldaar in 1652 en Regina. Bariholt tr. te Danzig Anna, van zijne kinderen als ick te Danzig in 1648 woonde niemand meer in leven. Rilla tr. Joost, nog drie k. in leven: Michael, Maria en Arent. l) Sibylle van Griethuysen's spreeckende schilderij afbeeldende een corte verclaringe over het 4' vers des eersten capittels uyt het Hoge liedt Salomons. Claude Fonteyne Leeuwarden 1646. Daar voorin, een opdracht aan Den Eer en Achtbaren Voórsienighen en de Constrycken Arnoldo van den Bosch schilder etc. ende Phaenix der Oost-Friessche poëten Gheluck ende Zahcheyt. Achterin, een klinckert aan de Schrijf­ ster door As v. den Bosch en een antwoord door haar getiteld: Bona Dies.