De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

323 324 Geeseke tr. en had een zoon Hans, in leven, zij hertr. Georg van Breslau, heeft nog in leven Chris tiaen, Maria en Dirck. Dirck tr. 2° Engel. Van zijne kinderen nog in leven Dirck, tr. te Livorno ! 654 een Fransche dochter en Maria trouwt in de Vesting Weyssel inunde. Dirck tr. 3° Elsabe: Van zijne kinderen nog in leven Roelof, tr. te Danzig eene weduwe in 1655 en Geert tot Amsterdam tr. Beletie in 1656 Maart. Geert is 5 Juli 1651 op zijn const van Embden op Amsterdam verreyst, tr. aldaer Belitie Ubelmans en hebben een soon Pieter, geb. 16 Juli 1657 en een soon Dirck, geb. 1668. Dirck is overleden 10 Maart 1656. 4. Roelof, volgt III. III. Roelof reisde in syn jeugd veel ende was geb. 22 Maart 1585, heeft het schilderen geleert en besocht Engeland, Holland, Vriesland, Overijssel, Holstein, Sassen, Meklenburg, Pruisen, Casubenen Denemarcken. Hij trouwde in de Gasthuiskerk van Embden 15 April 1610 Anneken, dr. van Goossen Hendricks Bruggeman. Zij was ged. in de Geref. Gem. en Kercke tot Twello in Gelderlant 27 Aug. 1609 op belijdenisse. Roelof is gest. 7 Mei 1653 en Anneke 1 Maart 1653, 5 kinderen: Arend geb. 25 Maart 1611 f na zes weeken. Elisabeth geb. 19 Sept. 1613 f 21 Sept. 1617. Arent geb. 15 Jan. 1615 f Febr. 1615. Hilla geb. 24 Dec. 1616 f Mei 1617. Arent geb. 8 Oct. 1618 volgt IV. IV. 8 Oct. 1618 ben ick Arent geb. en heb in 1634 by Martijn Faber het teyckenen geleert en in 1636 by Mr Andries Andriessen voluit geleerd. 28 Febr. 1639 op mijne const oefening naer Enge lant gereisd, op het laetst van April terug gereyst over .Rotterdam en Amsterdam en op verzoek van Reynier Berchhouwer naar Zwolle in dienst van ende by Everard Meurtmans geb. van Antwerp, waer gebleven 13 maenden en besocht vrienden van moeders zyde tot Deventer: Margarethe Lodincks wed. Bernard Berents met hare dochters Gerretie vrouw van Sr Nicolaes van Boekholt voornaem coopman tot Deventer, Elysabeth vrouw van D3 Eylardus Daems predikant tot Velp in Gelderlant en Aleyda wed6 van Nicolaes Niese secretaris van Zwolle en nu vrouw- van Joannes Wicherlinck burgemr. van Zwolle. Gerretie heeft Willemyne, Bernhart en Johanna getr. aen Elyas Helt in den Hage. Elysabeth heeft Bernard, Henrich, Antony, Marga­ retha en Daem. Aleyda van eerste huwelijk Bernard, is ontf. gen. geworden van Bergen op Zoom en Eva tr.in Deventer een soon van den ontf. Marienborch, van 2e huwlijk Wilhelm en Adolph. In eind 1640 vertrekt hij van Zwolle naar Amsterdam, â??hebbende'mij verdongen by Sr Thomas de Keysertot beter voortsettinge van mijn const kennisse voor den tijt van 12 maenden,, in het jaer van 41 en 42 heb my nog daer opgehouden voorts in volgend jaer naer Embden gereisd en gebleven tot April 1644, doen naer Hamborch gevaren en opgehouden tot 1645, doen naar Danzig gegaen en my van daer 27 Nov. 1648 te scheep begeven op Embden 14 Febr. 1651 ben ik voor d'eerste mael by Susanna geweest om mijn vryagie aen te stellen. Den 7 Maart heb ik vier goede mannen tot houlijks versoeck gesonden, den 28 Maert ben ick bruigom ge­ worden en den 31 is ons loovalbier gehouden in tegen­ woordigheid van mijn bruids oom Jacob Noll (f 25 Feb. 1657) haar broeder Boudewijn (f 29 April 1658), haar zwager Georg Hesling en haer suster Petercke ten huyse van gedachte haer swager in de Hoffstraet: Op den 15 May 1651 ben ick met mijn verloofde bruyt oopentlijk in den houlijcken staet besteedigt door Dom. Johannes Penon op een Donderdagh in de Gasthuyskercke ende was zij Susanna Nolling, wijlen Johan NolVs jongste, dochter ende is ons bruiloft gehouden in .het groote huis naest hopman Comphort Webbe in de Bruggestraet. 1669 benoemd tot commissaris of ontf. deser stadstolle 16 Dec. 1670 ouderlingh in de fransche gemeente. Kinderen : Anneke, geb. 28 Feb. 1652, f. 28 Juli 1652, Joan, geb. 11 Sept. 1653, Roelof, geb. 16 Feb. 1655, Thamar, geb. 16 Juli 1657, f 12 Sept. 1657, Anna, deb. 7 Jan. 1659, Arent, geb. 11 Jan. 1662, f 14 Aug. 1662, Thamar, geb. 30 Dec. 1664, f Mrt. 1665, . Thamar, geb. 29 Mrt. 1666, Arnold, geb. 24 Aug. 1668. Susanna Nollings onse moeder f 3 Sept. 1668, anno 1672 den 1 Juny is ons lief vader ontslapen oud 54 jaar. Dit stamboek is door my Jan van den Bosch gecontinueert 1672 den 1 July, later door Arnold sijn broeder. Arnold leerde voor bakker, doch ver­ wisselde, Jan was boekbinder, ging 1673 naar Amster­ dam en toen naar Indië, maar stierf ter Kaap. Roelof was chirurgijn diende de Staten van Holland 5 jaar ter zee en 18 jaar te land, tr. 1° een brouwersd1 van Maseyk, 2° eene dochter van W. Mariens schipper en coopman tot Emden en coopmansweduwe cn hadde van haer Susanna en Frouwe Maria Anna tr. 1685 Jacop Poppen Hagius zoon van een coopman tot Win­ schoten. A° 1669 den 1 Augusty is een seemonster ter Dollart gefanghen 7 voet 2 duim lank. A° 1666 21â??24 Juni hebben der Staten oorlogh schepen verscheyden schepen op de rivier vant ouden en het eylant Ohapseyde inghenomen met het fort Ohernesse. A° 1647 is de nye kercke verveerdight op Noort Valderen, van haer grontslag tot de laeste spycker toe kostet in alles f94320 4 stv. 6£ witte, in 1642 daer toe besloten, in 1643 fondament angefanghen door meestér Jan Beerens Bulder. Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680â??1811), medegedeeld door A. B. VAN DEE VIES. (Vervolg van XXXVII, 289). v = van, o â?? oud, p = predikant, w = weduwnaar