De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

343 344 Werniflk. Gevraagd wapen en geneal. gegevens om­ trent het geslacht Wernink of Wamenck, zetelend te Gildehaus in de 1° helft der 18de eeuw. Speciaal ouders en echtgenoote van Berent Wernink, wiens dochter Metije, geboren 1726 of 1727, huwde met Joannes ter Haar, koopman te Amsterdam. Utrecht. H. W. VAN TRICHT. Het eenige wapen Waminck, ons bekend, is dat van Dr. Herman W., 17.12. 1714 te Doesburg, leenman van het Huis Keppel, vertoonende een merk. DOC.-BUR. , Westerhout . Van deze buitenplaats nabij Beverwijk geeft de heer J. E. Elias in ??De Vroedschap van Am­ sterdam' de geschiedenis tot 1781. 20Aprill781 verkoopt de wed6, van Mr. G. N. Hasselaer het buiten. Vermoe­ delijk in 1781, zeker in 1786 is Pieter de Veer, kap. ter zee, geh. met H. van de Keere, wed6. A. Scharff, eigenaar. Hoe is de geschiedenis van Westerhout na 20. 4. 1781 ? Bestaat er een afbeelding van? Doesburg. M. R. H. CALMEYER. Wolff (de). Wolter de Wolff, geb. 1572, f 1616, begr. Wilp, tr. Agnes van Keppel, f 1601, dr. van Hendrik en Gerarda van Oldeneel. Beinier de Wolff, f 1635, tr. (1°) Elisabeth van Heerdt, t 1634, dr. van Bernt en Anna van Coeverden. Wolter de Wolff, f 1637, tr. Fenna Elisabeth van Munster, dr. van Christoffel en Maria de Percy. Beinier Christoffel de Wolff, tr. (1°) na April 1649 Agnes Margareta van Hardenberg, Johans dr. en Catha­ rina van Munster. Nadere opgaven aangaande bovenstaande echtparen worden gaarne ingewacht door 's-Gr. v. E. Woudenber g (van). Gevraagd gegevens omtrent het geslacht van Woudenberg, dat in de l6 helft der 18do eeuw te Leersum zetelde en waarvan zich een lid te 's Graveland vestigde: Hendrik van Woudenberg, -tr. + 1775 Gijsberte Geurtse (van Dijk), herkomstig van??, uit welk huwelijk te 's Graveland geboren Ds. Hubertus van Woudenberg, predikant te Culemborg, Kampen, 's Gravenhage, gehuwd met Debora Cathrina Schutstal, van Amsterdam. Uit dit laatste huwelijk sproten de familiën Schutstal van Woudenberg en van Woudenberg Hamstra. Wapen van Woudenberg: een berg, aan de voet be­ laden met een rij boomen. Kleuren niet aangegeven. Utrecht. H. W. VAN TRICHT. Yserlooy (van). Gevraagd ouders en wapens .van Jacobus van Yserlooy (geb. Willemstad) en zijn vrouw Adriana Denisse (geb. Steenbergen), te Steenbergen ± 1780. Utrecht. H. W. VAN TRICHT. Ons zijn drie wapens Yserloo (Iserloo, Iserloe) bekend. Daar wij echter iedere aansluiting aan .de gegeven s van den vrager missen, blijven zij hier onvermeld. DOC.-BUR. Zutphensche geslachten. (XXXVI, 112). Worden ge­ vraagd de doopdatum en de namen der ouders van Jan Valckenier (geh. te Zutphen 6 Jan. 1772 met Her manna Wilhelmina de Bruyn). Hij wordt grootburger van Zutphen 8 Sept. 1783, en heet in de betreffende acte geboortig van Uelsen, maar wordt als student te Harderwijk ingeschreven 16 Juni 1766 als Elburgo Gelrus en 2 Mei 1768 als Brummelia-Gelrus. In beide laatstgenoemde plaatsen is hij echter omstreeks 1748 niet gedoopt. Warnsveld. R?ELL. Zutphensche Geslachten. (XXXVII, 304). De Boock. Jacob de Boock, zoon van Peter de Boock, burgem. v. Zaltbommel en Anna Schoock, geb. te Zaltbommel 11, ged. 13 Juni 1720, f Vianen 17 Oct. 1784, begr. Zz. der kerk no. 399, huwt Zutphen (Waalsehe Kerk) 3 Jan. 1747 Wilhelmina (Wilhelma?) Aleidavan Hasselt, dr. van Barthold van Hasselt, burgem. van Zutphen en Maria Theodora van Essen, geb. ?, ged. Zutphen (Fr. k.) 1 Sept. 1724, f te ? 1 Dec. 1789 (Mei ?). Uit dit huwelijk 9 kk. Hij komt voor als Cornet i/h. Regt. van Hop, als luit. kol. der Cavalerie i/h. Regt. van Regteren, idem van zijne moeders zwager Jacob Elsevier. Voor de in bewerking zijnde genie, de Boock (Bommel's Patriciaat) zal ondergeteekende gaarne gegevens ontvangen. iï.-B. D. Zutphensche geslachten. (XXXVII, 304). Van de fa­ milie van Essen verschijnt binnenkort een geslachtslijst, waarmee een bekend genealoog bezig is. Mr. Johan van Essen, die te Zutfen ondertrouwde 30 Dec. 1683 met Eva Al. Suffolk, was een zoon van Mr. Jan van Essen en Margaretha ten Broeck, en geboren te Zutfen in 1644, overleden te 's-Gravenhage in 1724. Domburg. H. DE BRAUW. Zutphensche geslachten. (XXXVI, 304). Johan Kal­ denbach (tr. H. C.' van Essen) was een zoon van Gerhard K. en lda Verhel. INHOUD 1919, N° 9. DOC.-BUR. Bestuursberichten. ?? De eerste generaties van het Rotterdamsche regeeringsgeslacht van Zuylen van Nyevelt, door W. Wijnaendts van Resandt. ?? De voorouders van het ??Vrouwtj e van Mechelen', door Dr. J. P. W. A. Smit. ?? Naamlijst der te Zutphen ??met de stadsroeden' begraven personen, medegedeeld door Jhr. H. H. Röell. (Vervolg). ?? Een geslacht van den Bosch, eertijds genaamd van Os, medege­ deeld door W. J. J. C. Bijleveld. ?? Huwelijksinteekeningen van Pre­ dikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680??1811) , mede­ gedeeld door A. B. van der Vies. (Vervolg). ?? Korte mededeelingen: Fewen, Het wapen der familie Wendelaar, Suermondt. ?? Vragen en antwoorden: Androuet du Cerceau, Aschat, Brande (van der), Brouwer, te Epe, Bunschoten (Onbekende wapens te), Crull??Krull, Ebbenhout, Fronten-, Gabels (Wapen), Glimmer, Glummer, Haagsma, Hamming, Haringa, Jager (de), Kelderman, Keppel uit Herwijnen, Meyer Cluwen, Milet de St. Aubin??van Bungen, Moleschot, Muysken, Ophuysen(van), Péronnea u van Leyden, Polder (van de)?? de Cordua, Sart (du), Schenk??Zwanenburg, Schonegevel, Sluys (van der), Soete(n) (de), Strijp (van), Suringar, Swartwolt, Veer (de), Vellner (Vellenaar), Verdam, Wapen (Onbekend), Wapen gevraagd, Wapens (Onbekende), Wernink, Wes terhout, Wolff (de), Woudenberg (van), Yserlooy (van), Zutphensche geslachten. DE NED. BOEK- EN STEENDRUKKERIJ, V/H Ta. t. 'SMITS.