De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

367 368 houden van alle aangeboden brieven, pakketten en andere stukken, waarop een afdruk of eene afbeelding van een geslachtswapen voorkomt (art. 28). Wij hebben den inhoud der brochure thans genoeg besproken. De heer Labrijn zegt, dat de voorgestelde be­ lasting in andere landen van Europa bestaat of reeds voor eeuwen bestond. Wij missen de gegevens om dit te beoordeelen. In ieder geval hopen wij, dat ons land ge­ spaard moge bli,ven voor een wet als deze, die o.i. niet alleen een gevaar zou opleveren voor de beoefening der heraldiek, maar ook voor de ongerepte instandhouding van menig belangrijk erf. tuk uit het verleden. Naamlijst der te Zutphen ??met de stadsroeden' begraven personen, medegedeeld door Jhr. H. H. R?ELL. (Vervolg van XXXVII, 321). 1754. Veneris den 6 December. Door den Secret8 Toe Water namens de gebroederen van wijlen den Heer Raedsvriend Huinink zijnde versogt deser stads roeden tot solennisatie der begraffenisse van welglten Heer Huinink op morgen sullende geschieden, hebben H. E. en A. deselve geaccordeert en toegestaan (Mr. Bernard Huinink). 1755. Jovis den 22 May. Door de Heer Raedsvriend Sloet namens den Heer Generaal Major en Commandeur deser stad van Lintelo versogt zijnde deser stads roeden tot solen­ nisatie van de begraffenisse van sijn Ed. soon Jonk­ heer Johan Everhard August van Lintelo tot de Marsch, op morgen sullende geschieden, hebben H. E. en A. deselve geaccordeert. (Ridderschap van Zutphen, blz. 181). Mercurii den 31 December. Den Secretaris Schomaker uit naem van zijn broeder, den Heere Raedsvrind Philip Carel Schomaker ver­ zocht hebbende dezer stads roeden tot solemnizatie der begraeffenis van wijlen zijn Ed. ehevrouw, tegens overmorgen staende te geschieden, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert. (lda Wardenier). 1756. Mercurii den 1 December. Door den Raedsvrind van Lathum namens den Heer Burgemeester van Heeckeren versogt zijnde deser stads roeden tot solemnisatie van de begraffenisse van desselfs ehevrouw, so op aanstaende Zaterdag staat te geschieden, hebben H. E. en A. zulks ge­ accordeert (Henrietta Johanna Elisabeth Agatha Wairave van Laer, gehuwd met Assueer van Heecke­ ren tot Boderlo, Ridderschap van .Zutphen, blz. 164). 1757. Sabbathi den 22 Januarij. De Heer Raedsvrind de Bruin namens den Secre­ taris loewater versogt hebbende dezer stads roeden tot solemnisatie van de begraffenisse van de ehe­ vrouw van opgemelten Secretaris Toewater, so op aanstaende Maendag staat te geschieden, hebben H. E. en A. dezelve g'accordeert (Iheodora Susanna van Lathum, gehuwd met Mr. Herman Albert Toewater). Sabbathi den 9 Julij. Namens de Heer Landrost van Reeckeren versogt zijnde dezer stads roeden tot solemnisatie van de begraffenis van deszelfs ehevrouwe, so op Maendag staet te geschieden, hebben H. E. en A. diezelve geaccordeert (Iransisalana Charlotta Juliana Agnes Aleida des H. R. Rijksgravin van Bechteren, gehuwd met Frans Jan van Heeckeren tot Enghuijsen enz., Ridderschap van Zutphen, blz. 158). Mercurii den 28 December. Door den Heer Raedsvrind J. C. van Hasselt namens den Capitein Mosburger versogt zijnde dezer stads roeden tot solemnisatie van de begraffenisse van deszelfs schoonmoeder, vrouw Anna Clara Wentholt, weduwe van wijlen den Secretaris Johan Hasébroék, so op aanstaende Saterdag staat te geschieden, hebben H. E. en A. dieselve g'accordeert. 1758. Sabbathi den 14 Januari. Den Secretaris Toe Water namens den Heer Raeds­ vriend Ver stege hebbende versogt deser stads roeden tot solennisatie der begraffenisse van sijne ehevrou Joanna Catharina Zaal, overmorgen sullende ge­ schieden, zijn dieselve geaccordeert en toegestaan (Joanna Catharina Zaal, gehuwd met Mr. Bernard Joost Ver stege). Veneris den 29 December. Op verzoek van den Heer Raedsvrind van Löben Seis naemens zijn zwaeger, den Heer Oud-Raeds vrind Op ten Noorth, zijn dezer stads roeden geac­ cordeert tot solemnisatie der begraeffenis van de ehevrouw van welgemelden Heer Op ten Noorth, tegens aenstaende Dingsdag te geschieden (Geer­ truid Margareiha Daendels, gehuwd met Mr. Joost Jan Op ten Noort, Wijndelts, het Geslacht Op ten Noort, blz. 87). 1759. Veneris den 10 Augustus. De heer Raedsvrind Sloet uit naam van den Heer Reylwig Derk van Lynden tot solemnisatie der begraffenisse van wijlen Ed8 ehevrouw tegens mor­ gen avond staende te geschieden, hebben H. E. en A. dezelve g'accordeert (Assuera Henrietta van Heeckeren, Ridderschap van Zutphen, bl. 167). Sabbathi den 18 Augusti. Namens den Heer Burgermr. B. van Hasselt wesende versogt deser stads roeden tot solennisatie der be­ graffenisse van sijn E. dogter Petronella Helena van Hasselt, so aenstaande Dingsdag staat te geschieden, hebben H. E. en A. deselve geaccordeert (Petronella Helena, dochter van Mr. Barthold van Hasselt). Sabbathi den 24 November. Door den Heer Raedsvrind De Bruyn naemens de vrouw weduwe van wijlen den Heer Raedsvrind van Lathum versogt zijnde dezer stads roeden tot solemnizatie van zijn Ed.8 begraeffenis, zoo tegens aenstaende Dingsdag, zullende wezen den 270n dezer lopende maend, staet te geschieden, hebben H. E. en A. dezelve geacoordeert (Mr. Frederik Bobbert van Lathum, gehuwd met Susanna van de Wall). 1760. Mercurii den 11 Junij. Door den secretaris Schomaker naemens de vrouwe weduwe van wijlen den Heer Raedsvrind Martinus de Leeu van Coolwijk verzocht zijnde dezer stads roeden tot solemnisatie van zijn Ed.' begraefnis,