De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

369 370 zoo aenstaende Vrijdag staet te geschieden, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert (Mr. Martinus de Leeuw van Coolwijk, gehuwd met Johanna van Egum). Veneris den 19 September. Door den secretaris Schomaker naemens den secre­ taris Couleman verzocht zijnde dezer stads roeden tot solennizatie der begraeffenis van deszelfs over­ ledene zuster, als wezende een dochter van een gewezen Regent dezer stad, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert (Lamberta Petronella, dochter van Mr. Jan Couleman). Sabbathi den 27 December. Door den secretaris Couleman versogt zijnde deser stads roeden tot solemnisatie van de begraffenisse van wijlen desselfs moeije Juffer Helena Couleman, hebben H. E. en A. sulks g'accordeert. 1761. Jovis den 5 Maert. Door den Secretaris Schomaker naemens de erf genaemen van Juffer Isabella Geertruid Schimmel­ penninck van der Oije verzogt zijnde dezer stads roeden tot solemnizatie van H. Ed8. begraef nis tegens aenstaende Zaeterdag, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert (Isabella Geertruid, dochter van Ger hard Jurrien Schimmelpenninck van der Oye). Veneris den 3 December. Namens de gebroederen Abraham en Herman de Leeu van Coolwijk J. U. Dres. versogt zijnde deser stads roeden tot solennisatie der begraffenisse van haar.moeder, de weduwe van wijlen den Heer Raadsvriend de Leeu van Coolwijk, op Maandag sullende geschieden, is sulks bij H. E. en A. geaccor­ deert (Johanna van Egum, gehuwd met Mr. Mar­ tinus de Leeuw van Coolwijk). 1762. Sabbathi 10 April. Den Heer Burgermr. B. van Hasselt hebbende laten versoeken deser stads roeden tot solennisatie der begraffenisse van sijn ehevrou, so aenstaande Don­ derdag staat te geschieden, zijn deselve aen sijn Ed. geaccordeert (Maria Theodora van Essen, gehuwd met Mr. Barthold van Hasselt, Ned. Patriciaat, II, blz. .201). Jovis den 30 September. Den secretaris Schomaker naemens de weduwe van wijlen den secretaris Couleman verzocht hebbende dezer stads roeden tot solemnizatie van zijn Ed'. be graetnis, op morgen staende te geschieden, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert (Gerhard Jan Couleman, gehuwd met Hadewich van Santbergen). Mercurii den 10 November. Door de Heer Raadsvriend Sloet namens de vrou Douariere van Heeckeren geboren van Wijhe versogt zijnde dezer stads roeden tot solennisatie der begraffenisse van haren eheheer Ludolph Hendrik Borghard Sïlvius van Heeckeren tot de Kemnade, zo tegens aanstaande Saturdag avont, sullende wesen den 13 deses, staat te geschieden, hebben H. E en A. deselve geaccordeert (Ludolph Hendrik Borchard Sylvius van Heeckeren tot de Kemnade, gehuwd met Wilhelmina Frederica van Wyhe. Ridderschap van Zutphen, blz. 167). Mercurii den 22 December. Namens de Heer Evert Ludolph van Heeckeren tot Walien versogt zijnde deser stads roeden tot solen­ nisatie der begraffenisse van sijn ehevrou, so morgen staat te geschieden, hebben H. E. en A deselve geaccordeert (Agnes Adriana Lubbertina van Heec­ keren,- Ridderschap van Zutphen, blz. 167). 1763. Mercurii den 31 Augustus. De Heer W. H. van Broekhuisen hebbende laten versoeken deser stads roeden tot solemnisatie der begraffenis van zijne ehevrouw, op morgen staande te geschieden, hebben H. E. en A, deselve geac­ cordeert (Scheltina Anna Ida Lauta van Aysma, gehuwd met Wilt Hendrik van Broeckhuijsen, Rid­ derschap van Veluwe, blz. 424). 1767, -Veneris den 4 September. V Op verzoek van den Heere Raadsvrind van Hasselt, namens de nagelatene kinderen en ervgenamen van wijlen den Heere Burgemeester Barthold van Hasselt, zijn aan dezelve geaccordeert dezer stads roeden tot solemnizatie van zijn Eds begravenis, op morgen zullende geschieden (Ned. Patriciaat, II, blz. 201). Veneris den 16 October. Door de Secretaris Schomaker naemens deszelfs schoonzuster, de vrouwe weduwe van de Heer Raadsvrind Schomaker dezer stads roeden tot solem­ nisatie der begraffenis van welglten haeren ehemah, tegens aanstaande Maandagh verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert (Mr. Wolter Statius Schomaker, gehuwd met Geertruid Anna Helena van Dam). Sabbathi den 19 December. Namens den Heer van Heeckeren van Enghuijsen, Raad en Rekenmeester deser provintie versogt zijnde deser stads roeden tot solemnisatie der be­ graffenisse van sijn Ed. suster Wilhelmina van Heeckeren tot Enghuijsen, zijn deselve geaccordeert en toegestaan (Wilhelmina Carolina Christina van Heeckeren, Ridderschap van Zutphen, blz. 158). 1768. Veneris den 11 Maart. Tot solennisatie der begraffenisse van wijlen den Heer Burgermeester «7. A. J. Sloet namens desselfs vrouwe weduwe versogt zijnde deser stad roeden, hebben H. E. en A. deselve geaccordeert (Jan Adriaan Joost Sloet tot Diepenbroeck en Oye, gehuwd met Wilhelmina Agnes Elbertina van Heeckeren tot Nettelhorst, Wapenheraut 1913, blz. 62). Mercurii den 10 Augustus. Door den Heere Raadsvriend De Bruijn namens den secretaris Toewater verzocht zijnde de roeden tot solemnizatie der begravenis van zijn schoonmoeder, de vrouwe weduwe van wijlen den Heere Raads­ vriend van Lathum, tegens overmorgen, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert (Susanna van de Wall, wed. Mr. Frederik Eobbert van Lathum). Mercurii den 14 September. Door den Heere Burgemeester van Ebben Seis namens zijne schoonzuster, de vrouwe weduwe van wijlen den Heere Oudraadsvriend Joost Jan Opten Noort, verzocht zijnde dezer stads roeden tot solen­ nizatie van zijn Ed.8 begravenis tegens morgen nademiddag, zijn dezelve geaccordeert (Mr. Joost Jan Opten Noort, gehuwd met Sina Jordens, Wijn delts, het Geslacht Op ten Noort,.blz. 86).