De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

371 372 1769. Sabbathi den 21 Januarij. Door de Heer Raadsvrind Sloet naemens d'erfge naemenvan wijlen de HeerLt.Colloneli>aw/7eecfterera tot de Clouse dezer stads roeden tot solemnisatie der begraevenis van welglten Heer van Heeckeren verzogt zijnde, hebben H. E. en A. dezelve geac­ cordeert (Frederik Walraven Reinhard Borchard Adolfvan Heeckeren tot de Cloese, Ridderschap van Zutphen, blz. 158). 1772. Sabbathi den 7 Maart. Door den sekretaris Schomaker in den naam der Heeren zoonen van wijlen vrouwe Reinira Char lotta van Goltstein, Douariere van wijlen den Heere Alhard Philips van der Borch, Heere van Verwoolde, beschreven in de Ridderschap van dit Graavschap en Raad en eersten Rekenmeester dezer Provincie, verzocht zijnde dezer stads roeden tot solennizatie der begravenis van wijlen de welgedachte haare vrouwe moeder, tegens overmorgen alhier staande te geschieden, hebben H. E. en A. dezelve ge­ accordeert (Ridderschap van Zutphen, blz. 171). Sabbathi den 31 October. Op verzoek van den Heere Raadsvriend van Santbergen namens de vrouwe weduwe van wijlen den Heere Raadsvriend Haesebroeck verzocht zijnde dezer stads roeden tot solennizatie van de begravenis van deszelfs lijk, tegens aanstaande Dingsdag zul­ lende geschieden, hebben H. E. en A. die geac­ cordeert (Mr. Gerhard Haesebroeck, gehuwd met Catharina Veldman). Mercurii den 9 December. Naemens den Heer Burgemr. van Löben Seis ver­ zogt zijnde dezer stads roeden tot solennizatie van deszelfs ehevrouw, op morgen zullende ge­ schieden , hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert (Petronella Cunira Op ten Noort, gehuwd met Mr. Ernst van Löben Seis, Wijndelts, het Geslacht Op ten Noort, blz. 92). 1774. Sabbathi den 15 Januarij. Naemens de broeder en zuster van wijlen de Heer Raadsvrind Huininck verzogt zijnde dezer stads roeden tot solemnisatie van zijn Ed8 begravenisse, op aanstaande Dingsdag zullende geschieden, heb­ ben H. E. en A. dezelve geaccordeert (Mr. Abraham Huinink). 1775. Mercurii den 9 Augustus. Op het verzoek van den Heere Burgemeester van Löben Seis namens den Heere Raadsvriend De Bruijn, worden aan denzelven geaccordeert dezer stads roeden tot solemnizatie van de begravenis van wijlen zijn zoon, Mr. Jan Hendrik de Bruijn, kom­ mies ter posterij dezer stad. Dominica den 26 November. Tot solemnisatie der begravenis van wijlen den Raadsvrind Gerhard Jan van Sandbergen en des­ selfs ehevrouw, op naastkomende Vrijdag tegelijk sullende geschieden, hebben H. E. en A. op ver­ zoek namens derselver kinderen, heden door den Heer Presiderende gedaan, deser stads roeden ge­ accordeert (Gerhard Jan van Santbergen en Maria van Dompseler). 1776. Veneris den 27 September. Tot solemnisatie der begravenis van wijlen de vrouw van Dorth tot Velde, op morgen sullende geschieden, hebben H. E. en A., op versoek namens den Heer van Dorth tot Velde door den secretaris Plegher in den Raade gedaan, deser stads roeden geaccordeert (Jacoba Schimmelpenninck van der Oye, gehuwd met Johan Adolph Hendrik Sigismund van Dorth tot Velde, Ridderschap van Zutphen, blz. 174). Sabbathi den 26 October. Naemens de vrouw weduwe van den Heer Burgemr. Sloet verzogt zijnde dezer stads roeden tot solem­ nisatie der begravenis van haere overledene dogter, tegens aanstaande 'Woensdag, hebben H. E. en A. dezelve geaccordeert (Agnes Reiniera Arnoldina Willemina, dochter van Jan Adriaan Joost Sloet tot Diepenbroeck en Oye, Wapenheraut 1913, blz. 62). 1779. Veneris den 16 April. Op het verzoek van den sekretaris Schomaker namens de beide nagelatene zonen van wijlen de weduwe van den sekretaris Johan Otho van Hasselt, worden tot solennizatie van de begravenis van dezelve, als zijnde geweest eene dochter van wijlen den Heere Raadsvriend Koenraad van Munster, tegens aanstaanden Maandags nademiddag zullende geschieden, dezer stads roeden hiermede geaccor­ deert (Iheodora Margaretha van Munster, gehuwd met Dr. Johan Otto van Hasselt). 1780. Veneris den 11 Februarij. Op verzoek van den Heere Burgemeester Verstege worden hiermede geaccordeert dezer stads roeden tot solemnizatie der begravenis op morgen van wijlen zijne zuster, vrouwe Catharina Agata Verstege, weduwe van den Heere Nikolaas Herman Olmius, Burgemeester der stad Lochem, als zijnde geweest eene dochter van een overleden Regent dezer stad. Sabbathi den 16 September. Door den sekretaris Schomaker in den naam van de vrouwe weduwe van den Heere Burgemeester De Bruijn verzocht zijnde dezer stads roeden tot solennizatie van zijn Ed8. begraavnis, tegens aanstaanden Maandag, worden dezelve hiermede geaccordeert (Mr. Isaac de Bruyn, gehuwd met Bernhardina Aleida Lulofs). 1785. Lunae den 9 Meij. Namens de erfgenamen van wijlen de vrouw Douariere van der Capellen tot den Boedelhof ver­ zocht zijnde dezer stads roeden tot solennisatie van haar Ed8. begravenis, worden dezelve hier­ mede geaccordeerd (Anna Margaretha Elisabeth van Lynden d' Aspremont, gehuwd met Federik Robbert Evert van der Capellen tot den Boedelhof, enz., Ridderschap van Zutphen, blz. 169). Ter plaatse invoegen: 1625. Sabbati 20 Augusti. Op 't versueck der weduwen Leydeckers then re guarde dat haar zal. respective vader end broeder Mr. Alphardt van TUI end Henrick van Hl des Raadts alhier gewest, sijn haer vergunnet die roeden upte begraevenisse van haeren soone.