De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

391 392 het schilderij van de veiling Fred. Muller 24.4.1900 n°. 24 (verkeerdelijk met een van Cromhuysen als pen­ dant verkocht), öf met haar moeder Johanna Mechel­ mans, gehuwd met Cornelis de C, Raad Secr.van Karei V. Zulks blijkt uit Herald. Bibl. 1876 341/2, waar fragmenten T. zijn gegeven en de afstamming van Maria de G: Jan Mechelmans 1475 (voert gevierend. 1 & 4 in ro. een zi. windhond, 2 & 3 in go. 3 zw. molenijzers) huwt Catharina Hendriksdr. van Staken burch (in zi. 3 ro. burchten), waaruit Paulus Mechel­ mans huwt Elisabeth Klaesdr. Hose (in zi. 3 zw. horens met ro. snoeren), waaruit Johanna Mechelmans (voert Mechelmans met surtout van Hose) huwt Cornelis. de Coelkies, waaruit Maria gest. 1592 Riga. De combinatie geeft het gevraagde wapen. De naam en het wapen schijnen ook voor te komen op portretten der families Timmerman en Mathias ten huize ??de Griffioen' te Middelburg (1876). Ten slotte een vraag: is het schild wel een jonk­ vrouwelijk wapen? N.B. D. Wapens (Onbekende). Op welk echtpaar hadden onderstaande wapens betrekking, geaccoleerd voorko­ mende op oud glas in lood: Rechts: in goud een groene dwarsbalk beladen met drie gouden klaverbladen, vergezeld in het hoofd van een zilveren ossekop en in de punt van een zilveren wassenaar. Links: gevierendeeld: 1 en 4 in zilver zeven zwarte versmalde dwarsbalken, over alles heen een gouden keper, 2 en 3 in blauw een zilveren jachthoorn, ge­ bonden, beslagen en gemond van goud, hartschild: in zilver een roode leeuw. Gekroonde helm. Helmteeken: een gouden klaverblad tusschen twee gouden olifantstrompen. Dekkleeden: zil­ ver en blauw. Spreuk: Pro veritate et libertate. Anno 1671. 's-Gravenhage. W. F. LOUDON. Wolff (de). (XXXVH, 343). Wolter de Wolff, geb.? , f 1601, begr. te Wilp. Ux: Agnes van Keppel, dr. van Hendrik tot Dingshof, Heer van de Oije en de Pol en Gerardina van Oldeneel toe Haer en Engvorden. Zij Vrouwe tpt Oije huwde 2° 1607 Hendrik van Marwe. Zij weduwe vóór 11 Mei 1612. Zij leeft nog als wed. van Marwe 28 Dec. 1615, overl. waarsch. 1616. 11 Mei 1612. Gerrit van Vieracker en Wenneme ther Bruggen, echtelieden, geven volmacht in hun zaak tegen Agnes van Keppel wed. van Henrich van Merve en Emerentia van Keppel, huisvrouw van Derrick van den Hardenbergh. 28 Dec. 1615. Burgemeester Gerrit van Vieracker geeft volmacht in zijn zaak contra Agnes van Keppel, wed. van Merve en Emerentia van Keppel, huisvrouw van Derrick van Hardenberch. Agnes en Emerentia waren zusters. Gerrit van Vieracker was gehuwd met Wiviana ter Bruggen en Hendrik van Keppel huwde 2° H. V. 26 Jan. 1588 met Judith ter Bruggen, zuster van Wiviana. Agnes van Keppel was toen (in 1588) reeds gehuwd met Wolter Wolffs én bij hunne huwl. voorw. was be­ paald, dat zij en haar zuster de Oije zouden krijgen. Waarschijnlijk huwde zij in 1586 omdat zij toen de Oije bij het Huis te Wilp gelegen van haar vader ontving. Wolter de Wolf van Westenrade (of Wulffs van Wester roode) was zoon van Reynier en Jacoba Vaeck. Hij was in de Riddp. van Veluwe 1591 en f 1601. Uit dit huwelijk eene dochter Gerharda Wolffs, die de derde vrouw wordt van Gerrit van Heerdt, richter van 't Nybroek en later hertrouwt met Wibbold Gansneb gen. lengnagel. Wolter de Wolff moet eerder geboren zijn dan 1572, daar hij anders slechts 14 jaar zou geweest zijn toen hij trouwde. Misschien is 1572 het geboortejaar van zijne vrouw. Apeldoorn. J. R. VAN KEPPEL. Wolff (de). (XXXVII, 343). Reinier de Wolff van Voirde, wonende te Hengelo (zoon van Wolter en van Agnes van Keppel) overleden in 1635, huwde 1° 21 Dec. 1614 Elisabeth van Heerdt (dochter van Berndt en van Anna van Coe­ verden), overleden 1624, niet 1634, 2° vóór 1630 Geertruid Gevecoten (dochter van Rave en van Magdalena van Buló) die kinder loos stierf, na hertrouwd te zijn met Daem van Heerdt tot Scherpenhoff, zoon van Johan en van Catharina Gelmers. In Ned. Heraut wordt onder n° 255 vermeld het volgende grafschrift Hengeloo (Gelderland).Gewoon schild. Munster Obiit 17 July A. D. MDCO. Met 4 kwartieren. Rechts: 1. Munster. 2 len Toorne, Links 3. Wolff. 4. Clant. Dit grafschrift heeft betrekking op een klein­ zoon van Reinier de Wolff en Elisabeth van Heerdt, maar voor van Toorne en Clant moet worden gelezen: Stenderingh en van Heerdt. Assen. J. A. R. KYMMELL. INHOUD 1919, N» 10/11. Bestuursberichten. ?? De stamvader van het geslacht van Verschuer, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. ?? De eerste generaties van het geslacht van Asbeck, door H. H. K. Langenmayr. ?? Hut schenruyter, een geslacht van Nederlandsche musici, door A. Hoynck van Papendrecht. ?? De titel ??graaf van Oio'' bestaat niet in Portugal. Antwoord van Jhr. Dr. E. Teixeira de Mattos aan M. G. Wildeman, met naschriften van M. G. Wildeman en de Redactie. ?? Een be­ lasting op geslachtswapens?, door Mr. Th. R. Valck Lucassen. ?? Naamlijst der te Zutphen ??met de stadsroeden' begraven peronen, medegedeeld door Jhr. H. H Röell. (Slot). ?? Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers to Amsterdam (1680??1811), medegedeeld door A. B. van der Vies. (Vervolg). ?? Korte mede­ deelingen: Het Nederlandsche Archiefwezen, Wapenoogst. ?? Vragen en antwoorden: Bleeker-Zoutman, Bosch (van den), Both, Brande (van der), Brouwer, te Epe, Commerstein-Reael?, Crull-Krull, Dussen (van der), Eek van Panthaleon (van), Egmond (van), Fewen, ??Fouine', Grasveld (van), Hagen-Ploos van Amstel, Heel (van), Heelsum (van), Heuckelom (van), Hof (van der), Horn(e) (de), Houken-Peulaar, Kemp (de) - van Heukelom-Kloppenburg, Kuiper: Latenstein, Laverge, Leeuwens, Liegnitz (von), Loten, Mees,-Naasthoven (van), Poppen­ huizen (van), Prill (de', Reede (van), Royen (van): Rijssel (van), Schuak, Sevenaer (van) - Pergens, Sigal, Thijssen, Veer (de), Veer (de) - van der Keere(n), Verbolt - le Maire, Verplaatse, Wapens (Onbekende), Wolff (de). De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorn. H. L. SMITS.