De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

401 402 van N. en Susanna Dirk Gijsbertsdr., f aldaar 1620. IV. Irans Suermondt, geb. in 1553, burger te Wage­ ningen, aldaar vermeld 1584??1626, tr. kort voor 1592 Ulandt Everts (van Stralen). V. Willem Suermondt, geb. in 1601, schepen van Wageningen, ouderling aldaar, gegoed te Wage­ ningen en te Opheusden, t Wageningen Oct. 1688, tr. omstreeks 1638 Maria Vermeer, f Wageningen 10 Dec. 1673. VI. Barthold Suermondt, geb. omstreeks 1645, woont 1670??-1708 te Ede, gegoed aldaar en te Opheus­ den en te Herveld, schepen van Wageningen 1717??30, burgemeester aldaar tusschen 1719 en 1730, f in 1730, tr. Ede in 1670 Lu,jtje Roest (ex matre van Ede), f tusschen 1709 en 1714. VII. Willem Suermondt, geb. Ede omstreeks 1672, woont aldaar tot 1722, buurmeester aldaar, daarna te Wageningen, hopman aldaar, f kort na 1744, tr. 1° Barneveld 2 Juni 1700 Anna Elisabeth van Dompseler, ged. aldaar 18 Sept. 1681, f voor 1713, dr. van Jan en Albertje van Dompseler, tr. 2° Lunteren 21 Mei 1713 Maria van den Eng, geb. Nijkerk, f voor 1722. Uit het eerste huwelijk o.a.: VIII. Evert Suermondt, geb. Wageningen 3 Apr. 1703, wordt poorter van Rotterdam 15 Mei 1730. (Zie verder Nederland's Patriciaat jg. II). Ten slotte acht ik het niet ondienstig nog op te merken, dat toen Evert Suermont zich in 1730 te Rot­ terdam vestigde, deze naam daar ter plaatse reeds vroeger was voorgekomen. 22 Nov. 1598 huwden te Rotterdam jonkheer Eusta chius Suyrmont, j.g. uit het land van Ravestein, met Martijntje Adriaens van der Leek, j.d. van Rotterdam, en 2 Sept. 1601 huwden er Jonkheer Willem Suyrmont, van Ravestein, wonende in de Princesstraat te Rotterdam, met Machtelt Coninck, j.d. van Utrecht, wonende in de Hoogstraat. Deze twee Suermondt's waren zee-officier en in dienst van de Admiraliteit van Rotterdam. Zij waren Katho­ liek en behoorden tot het Brabantsche geslacht Suermondt, waarvan een genealogie verscheen in Taxandria 1914, op blz. 37 en 38 daarvan vindt men deze Willem en Eustacius terug en staan zij dus in geen verband tot de Wageningsche Suermondt's. Zutphensche Geslachten. Bijdrage tot de genealogie van Essen, door JHR. H. H. R?ELL. Wapen: In goud twee elkander aanziende bokken in natuurlijke kleur, klimmende tegen een groenen wijnstok, alles ondersteund door een grasgrond. Helmteeken: de bok, rechtsgewend, uitkomende ten halven lijve. I. JanvanEssen, burger van Zutphen, ??optenMaendach nae Conceptionis Mariae Virginis' 1565, overl. vóór 26 Sept. 1598, gehuwd met Margrieta Stakebrandt, overl. vóór 26 Sept. 1598. Hij en zijn vrouw koopen 1568 de wahre N° 127. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Jan, die volgt II. 2. Willem, huwde 1° (o. te Zutphen 3 Juni 1604): Eefse Lanssinck. Hij huwde 2° (o. te Zutphen 16 Mrt. 1606, naar buiten geatt.): Maria van Lunen burch', dr. van Geert Hubertsz. van Lunenburch, van Arnhem. Uit dit huwelijk kinderen, van.wie nog niet alles bekend is. 3. Sophia, overl. 6 Dec. 1641, gehuwd met Peter van Albada, zn van Hetie van Athada, tot Pop pingawier en Tjets Jelles, geb. 1562, overl. 12 Dec. 1623. 4. Derricksken, gehuwd met Engelbertus Engelen. II. Jan van Essen, erft de wahre N° 127, rentmeester der St. Walburgskerk te Zutphen 28 Dec. 1604, onderrentmeester 1 Mrt. 1622??1 Mrt. 1624, beleend met die Lakeke in de buurtschap Vierakker 10 Juni 1637 als erfgenaam van zijn schoonmoeder, overl. te Doetinchem 3 Febr. 1659, huwde (o. te Zutphen 11 Mei 1600): Hendersken Kaldenbach, dr. van Adam Kaldenbach en Margrieta in de Wuest. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1. Margaretha, overl. 10 Jan. 1634, huwde te Zutphen 23 Sept. 1632 (o. aldaar 26 Aug., te Deventer 1 Sept.): Jan Strockel, zn. van Jan Egbertsz. Strockel en Mechteld Fransdr., ged. te Deventer 4 Nov. 1610, commies van 's Lands Magazijn aldaar, overl. 1661. Hij hertr. met Anna van Apeldoorn, wed. van Dirk van Bommel. 2. Agatha, geb. 1605, overl. 19 Oct. 1687, huwde 1° te Zutphen 15 Juni 1634 (o. 18 Mei): Dr. Joachim Weeninck, zn. van Berend Weeninck en Anneken Pothoff, geb. te Zutphen, ingeschr. als student te Leiden 2 Oct. 1626. Zij wordt beleend met de Rieverhorst in Vierakker 29 Febr. 1676 als erfge­ naam van haar zoon Hendrik Weeninck, en huwde 2° te Zutphen 25 Juni 1637 (o. 4 Juni): Coenraad van Munster, wed. van Geertruid van der Graeff, zn. van Johan van Munster en Willemina van Camphuijsen(?), geb te Winterswijk 1594, ingeschr. als student te Leiden 26 Mei 1615, procureur-fiscaal der stad Zutphen 22 Mei 1623, burger van Zutphen 6 Juni 1623, rentmeester der Geestelijke Goederen in 't rentambt Zutphen 9 Jan. 1629??22 April 1661, stadhouder van den Landdrost 21 Nov. 1643, overl. 28 April 1666. 3. Jan, ged. te Zutphen 10 Juli 1608, jong. overl. 4. Aleida, ged. te Zutphen 25 Juni 1611, overl. 26 Jan. 1677, huwde te Zutphen 7 Mei 1637 (o. 16 April): Theodorus Cremer, zn. van Jacques Hendriksz. Cremer en Elisabeth van Elsbroeek, geb. te Zutphen 1612, ingeschr. als student te Leiden 23 Febr. 1633, te Groningen 26 Aug. 1634, secretaris van Zutphen 25 Febr. 1637, overl. 19 Sept. 1662. 5. Agnes, ged. to Zutphen 23 Juni 1616, jong overl. 6. Jan, die volgt III. III. Jan van Essen, ged. te Zutphen 7 Mrt. 1619, student te Orleans, erft de wahre N° 127, land schrijver der Graafschap Zutphen 4 Jan. 1649 (herbenoemd 30 April 1675)??28 Oct. 1685, gecom­ mitteerde ter Weeskamer 1652, 53, 54, 55, rent­ meester der St. Walburgskerk 21 Febr. 1659 (in plaats van zijn vader) ?? 1 Mrt. 1695, provisor Bur-