De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

419 420 a. Johanna Margaretha Vreelandt geboren op Batavia 11 May 1675 is getrouwt tot Uytrecht met de Hr. Corn. Vermeer, is thans weduwe aldaar in Leven hebbende 2 Kinderen. b. Gei ard Vreelandt geboren op Batavia den 2 Juni *) 1680 is getrouwt tot Uytrecht met Juffr. Petronella van Romond en is ook thans in Leven woond tot Alkmaar hebbende 4 Kinderen. c. Susanna Libertina van Schinne geboren in 't uyt zylen van de straat van Sunda is gedoopt aan de Caap de Goede Hoop den is getrouwt tot Uytrecht met de Hr. Mr. Johan Timmers en is tot Rotterdam op den 13 Dec. 1732 gestorven omtrent 48 jaren oud na­ latende 2 Kinderen. III. Ida de Bitter geboren in Indien en aldaar getrouwt met N. N. Buschoff2), is gestorven sonder Geboorten. IV. Hermanus de Bitter 3) is geboren op Batavia den 29 Maart 1660 en is getrouwt tot Amsterdam met Juffr. Geertruyd Cloppers heeft nagelaten drie Kinderen. Dochters: a. Elisabeth de Bitter geboren tot Amsterdam den 9 Juli 1684 is ongehuwt woonagtig te Amsterdam, der­ halve in Leven. b. Aletta Margaretha de Bitter geb. tot Amst. 1 May 1686 is getrouwt met de Hr. Fredrik Sloterdyk in Friesland en is voor of in den Jare 1719 gestorven nalatende 4 Kinderen. c. Geertruyd de Bitter geb. te Amsterd. 5 Aug. 1687 en aldaar getrout met de Hr. Daniël Parvè *) is thans wed0, aldaar en in Leven hebbende 3 Kinderen. V. Rijkloff de Bitter is geboren op Batavia en aldaar getrouwt met Juffr. Elisabeth Pit, welke laatstgemelde tot haar tweede man gehad heeft N. N. van der Hoff, en welke eerstgenoemde nagelaten heeft eene Dogter: Geertruyd Elisabeth de Bitter, geboren op Batavia en getrouwt aldaer met d' Heer Willem Six Gouverneur op Malacca naderhand Raad Extra Ord8. van Neerlands Indien, is wed9 sonder Kinder op den 7 Febr. 1733 gestorven. Aanteekeningen. Luidens de Personalia in 's Lands archief te Batavia werd Rijklof de Bitier op 1 Aug. 1695 als koopman tot dessave van JafFnapatnam verkoren, 4 Juni 1696 tot opperkoopman bevorderd, terwijl hem op 2 Oct. 1697 werd toegestaan naar Batavia te komen. Dezelfde Utrechtsche bundel als de hierbedoelde leert nog, dat een zuster van Willem Six, Agatha Cornelia Six, op 17 Maart 1740 (notaris van Doorslag) mutueel testeert met haren echtgenoot Bernardus Muijkens Hen rici, canonik ten Dom. In dat testament wordt vermeld de voorzoon van haren overleden broeder Willem Six, Raad Extra Ord8, geheeten Willem Six, destijds clercq op Weeskamer te Batavia. Omtrent de hooger vermelde personen vindt men nog tal van bijzonderheden in de gepubliceerde Dagh Regis­ ters, gehouden in 't Casteel Batavia. Deze maand klopt niet met den doop op 2 Mei (N. L. XXXVI, k. 187.) s) Zie voor dezen naam Van Troostenburg de Bruyn, Biogr. Woor denb. van O. I. predikanten, blz. 76. 8) Werd als Jur. Cand. op 28 Febr. 1683 te Harderwijk als student ingeschreven. *) Vgl. Ned. Patriciaat 1911, p. 398, waar als haar geboortedag 4 Augustus wordt opgegeven. Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. (Vervolg van XXXVII, 379). v = van, o = oud, p = predikant, w = weduwnaar of weduwe, va = vader, m - moeder, b = broeder, z �= zuster. 16. 5. 1800. Allard Pierson, v. p. Amstelveen, w. Maria Catharina van der Steen. Johanna Elisabeth Gregorie, v. 20. 3. 1801. Abraham ten Bosch, v. p. Baambrugge. Margaretha Elisabeth Fabius, v. 11. 9. 1801. Hendrik Fortuyn, v. Arnhem, o. 27, p. Berkenwoude, m. Jannetje van Oever. Anna Jacoba Racer, v. Oldenzaal, o. 31, va. Jan Willem. 27. 11. 1801. Jan Wilbrink, v. Halle, o. 29, p. Windesheim, va. Rut gerus Hendricus. Everdina van Ketwich, v. Zwolle, o. 35, ouders dood. 30. 4. 1802. Jan Daniël Ruys, v. p. Nederhorst den Berg, va. Johannes. Maria Elisabeth Krusemann, v. A'dam, o. 21, va. Coenraad. 30. 4. 1802. Diedericus Rutgerus TJckerman, v. A'dam (Luth.), o. 29, ouders dood. Anna Clara Poggenbeek, v. A'dam (Luth.), o. 30, m. Metken Catharina Remmer. 18. 2. 1803. Johannes Jacobus Metelerkamp, v. p. Lopik, beroepen Wassenaar. Philippa Johanna Petronella Boers, v. 16. 12. 1803. Gerrit Noordenhout, v. p. A'dam (Luth.), w. Anna Starre. Anna Elisabeth Schalk, v. A'dam (Luth.), w. Jan Gode- vridus Welsman. 13. 1. 1804. Paulus Mattheus Késler, v. Doesburg, p. Bergen, w. Willemina Justina Janssens. Maria Magdalena Scheurleer, v. A'dam, w. Anthonie Johanna van der Bell. 16. 3. 1804. Jan Ohristiaan Fabius, v. p. Lisse. Aagje van Voorthuysen, v. 19. 10. 1804. Lucas Bode, v. p. Amstelveen, w. Amarantha Arnoldina van der Oudermeulen. Suzanna Elisabeth Poncelet, v. 1. 2. 1805. Ewaldus Kist, v. Woerden, p. Dordrecht, w. Cornelis Bos. Johanna Christina Noteman, v. Adam, o. 28, ouders dood. 19. 4. 1805. Johannes Petrus Verff, v. A'dam, o. 26, p. Wijk bij Heusden, va. Martinus. Geertruyda Kuyper, v. A'dam, o. 34, ouders dood. 26. 4. 1805.