De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

421 422 Gerhardus George Land, v. Buiksloot, o. 26, p. Delft (Luth.), m. Sara Anke. Johanna Catharina Deelwater, v. A'dam (Luth.), o. 20, m. Anna Maria Boolen. 8. 8. 1806. Pierre Daniël Huet, v. Vlissingen, p. A'dam (Waalsch), w. Francoise Ester L'Ange. Anna Maria Titsingh, v. A'dam, o. 36, ouders dood. 10. 10. 1806. Petrus Cornelus Verwey, v. Rotterdam, o. 29, p. Breda (Luth.), m. Catharina Louisa Keiler. Sophia Margaretha Kewel, v. A'dam, Luth., o. 24, ouders dood, va. Simon Carel, m. Johanna Sophia Capelaan. 24. 10. 1806. Otto Jacobus van Griethuysen, v. IJsselstein, o. 30, p. Voorburg, va. Jan. Maria Alyda Waller, v. A'dam, o. 25, va. Herman. 24. 10. 1806. Abraham Nicolaas van Pellecom, v. Arnhem, o. 22, p. Kortenhoef, va. Ds. Jacobus. Johanna Geertruy Zegerius, v. A'dam, o. 26, va. Everhardus. 6. 2. 1807. Simon Dirk de Keyser, v. A'dam, o. 25, p. Egmond Binnen, m. Aagje van Rooyen. ' Anna Wilhelmina Jongbloed, v. A'dam, w. Jan Rust van Soolingen. 25. 3. 1808. Gerhardus Johannes Post, v. A'dam, o. 26, p. Kalslagen, va. Willem. Elisabeth Wesser, v. A'dam, o. 33, m. Alida Bal. 22. 7. 1808. Henricus Cats, v. p. Lunteren. Maria van der Noorda, v. 6. 1. 1809. Albertus Bootman, v. Winsum, o. 31, p. Kamerik. Christina Elisabeth Diederiks, v. A'dam, o. 27, va. Hendrik. 24. 3. 1809. Albertus Brink, v. den Haag, o. 53, p. Leeuwarden, ouders dood, va. Reinier, m. Alida Piek. Maria Lambrechts, v. Adam, w. Jacobus Rijsdijk Takens. 9. 2. 1810. Isaac Theodorus de Haan Hugenholtz, v. p. Driebergen. Johanna Maria Visch, v. 10. 8. 1810. Willem Huibert van Griethuysen, v. p. Woudenberg. Catharina Elisabeth de Haan Hugenholtz, v. KORTE MEDEDEELINGEN. Wapenoogst te Harlingen. De Heer v. Epen vestigde in nr. 10/11 kol. 380 de aandacht op de wapendoeken van Schutter-officieren te Harlingen ten stadhuize. Als oud gemeente-secretaris van Harlingen zijn deze doeken mij zeer goed bekend en daarom veroorloof ik mij, in verband met de uit­ gesproken wensch, dat de beschrijving dier wapens een plaats vinde in de verzamelingen van het documentatie bureau een enkel woord ter waarschuwing. Primo zal blijken, dat van leden derzelfde familie de kleuren herhaaldelijk verschillen, de wapenfiguren ge­ woonlijk niet. Het geeft den indruk, dat wanneer de schilder kwam om de wapens van nieuwe officieren er bij te voegen, hij de verven gebruikte die hij toevallig bij zich had. De regel van kleur op metaal of omgekeerd en geen kleur op kleur, daar nam hij 't niet nauw mee. Secundo, er zijn veel â??gemaakte' wapens bij. Ik her­ inner mij o.a. het wapen van een houthandelaar, die in een der kwartieren een zeer goed gelijkende afbeelding van zijn houtzaagmolen had. Zoo zijn er meer. In de kosterij der Ned. Herv. Gemeente waren indertijd ook wapenborden der leden van het kerkbestuur. Een der diakenen van later tijd, verzekeringsagent, plaatste in zijn schild: de reclameplaat zijner verzekeringsmaat­ schappij. Een ander, ambtenaar, den gevel van 't gebouw waar hij werkzaam was! Op de Harlinger wapendoeken komt zeer zeker genea­ logisch en heraldisch materiaal voor, doch â?? het moet met een kritisch oog worden bekeken en verwerkt. Mr. A. S. M. Wapenoogs t te Harlingen. (XXXVII, 380). Een woord van dank en hulde aan den Heer D. G. van E(pen) voor zijne mededeeling betreffende de door hem in het Raadhuis te Harlingen gevonden wapendoeken. Zoo spoedig het mij mogelijk is, zal ik er gebruik van maken en ze ter plaatse overnemen, zoodat dan ook die wapens ter beschikking van de leden van ons Genootschap zullen zijn. Ik hoop, dat het voorbeeld van den Heer van Epen navolging moge vinden en andere leden moge aansporen om eveneens in het Maandblad vindplaatsen van wa­ penbronnen te publiceeren. Dit toch is de wijze, waarop de leden elkaar kunnen helpen en elkaar kunnen aanvullen, alles in het belang van ons Genootschap in het algemeen en van de leden in het bijzonder. R. T. MUSCHART. Wapenoogs t te Maasland. In de Herv. Kerk te Maas­ land hangt een geschilderd doek (de gerechtigheid) A° 1726 waaromheen de wapens der navolgende perso­ nen : G. M. Schweinitz, G. M. Overschie, S. v. der Kooy, A. van Rijn, W. Hooft, W. Vlaerdingerwout, C. van der Keft, I. Middelman, S. v. der Sleiden, J. Spaniersberg, P. Schim, H. K. Poot, G. van Assendelft, W. v. der Jagt en J. v. der Duyn. Onze Leeuw-heraldici aanbevolen! D. G. v. E. Baek. De vorige maand te Bremen zijnde, vond ik aldaar in de St. Martinikerk onder het orgel tegen de muur een grafzerk geplaatst, waarop ik het volgende las: â??Anno 1707 den 9 Febr. starb der Woledel und tapffre See Capitain Herr Juriam Baek in 63 sten Jahr seines Alters Ma.... en Selbiger zu Vijtrecht Anno 1644 den 2 Febr. gebohren dejsen corper in hiesiger Ruhestatt eine frohliche Auferstehung erwartet. Anno 1721 den 2 Oct. starb die viel.... er und tugendreiche frauw Capitain Baeken gebohrne Sauerhofs in ihren 65 Jahr wie sie .... etc. etc. Midden op de grafzerk de wapens Baek en Sauerhofs, waarvan het wapen Baek aldus: doorsneden: a. rechts een lelie overtopt met een ster,