De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

45 46 Mr. Hendrick van der- Mye, raad ord. in den hove van Holland en Gijsbrecht van der Mye, schepen,'verder: Jacob Willemsz. Vermy, schepen en burgemeester van den Haag 1552‚??1561. Tenslotte vermeldt v. Rh v. d. Kloot in zijn kwartierstaten eene Anna Jansdr. v. d. Mye, gehuwd met Jan Jacobsz. v. Hoogenhouck, burgemeester v. Delft, f 21 Febr. 1586. Utrecht. J. v. LEEUWEN. Swieten (van). Wie is zoo goed het onderstaande aan te vullen? Willem Woutersz. van Swieten, geb. te Zevenhuizen, tr. R'dam 21 Mei 1595 (Geref. Gemeente) Dieuwertje Adriaansdr. van- Akermonde, geb. te...., wonende in 't Westnieuwland, dr. van Adriaan en van.... Wat is het wapen van Akermonde? Willem Adriaansz. van Swieten, geb. R'dam .... 1629, ged..... 1629, tr. Vlaardingen 22 April 1659'Bastiaemje Quack, geb. te .... , dr. van .... en ... . Kan iemand mij bijzonderheden mededeelen omtrent Willem Adr. v. Sw. (liefst met vermelding van bronnen)? Wat is het wapen Quack? 's-Gravenhage. VAN SWIETEN. Ons zijn meerdere wapens Quack bekend. Daar het niet uit te maken is of een van deze op bovenstaande Bastiaentje Quack betrekking had, blijven zij hier onver¬≠ meld. _ DOG.-BUB. Ver Huell (Portret Quirijn Maurits Rudolphe). In het Archief te Rotterdam bevindt zich een in water¬≠ verf geschilderd portret voorstellende de buste van een heer en face. Hij heeft een nog vol rond jeugdig gezicht, alhoewel zijn haren volmaakt grijs zijn. Hij is gekleed in zwarten rok met witte das en hooge halsboord (vader¬≠ moorders). Op zijn linkerborst draagt hij het kruis van de Wurtembergsche Militaire Orde van Verdiensten, waarvan het lint, zijnde zwart met 2 gouden strepen, gedeeltelijk onder zijn rok zichtbaar is. Op de revers van den rok hangt aan een rozet in de Nederlandsche kleuren een ovaalvormige zilveren medaille, waarop een onklaar anker zichtbaar. Links naast h√®t portret is een wapenschildje aange¬≠ geven vertoonend√© als wapen: gevierendeeld: 1 en 4 in blauw 3 weerhaken, 2 en 3 in goud 3 zwarte ringen, die aan de onderzijde eindigen in punten (stiften). Onder dit wapen staat -vermeld: ‚??N. J. W. de Roode del. 1861 naar het origineel in olijverwP Het wapen is te bekend, om te twijfelen, wij hebben hier met eenen Ver Huell te doen, en ofschoon ik nog niet heb kunnen vinden, of de bekende admiraal of zijn zoon ridder van de Wurtembergsche Militaire Orde van Verdiensten was, is het vrij zeker, dat .dit portret den zoon voorstelt nl. den hier genoemden Q. M. S. Ver Huell, Kapitein ter Zee, die van 1843‚??1850 Directeur der Marine te Rotterdam was en 10/5 1860 overleed. Het is voor het archief alhier van belang te weten, waar zich ‚??het origineel in olijverw' bevindt. Kan iemand mij daaromtrent inlichten? 'Rotterdam. R. T. MUSCHART. .. Vlot. (XXXVI, 365).. Inderdaad is H. FWindentiek met den dokter, te Workum. Ik teekende in Friesland,.het volgende op: .Gehuwd te Hindeloopen 20 Augustus 1740: Willem Vlot te Workum en Dik Jappes van Hindeloopen. Dik, geboren in 1714 of 1715 was eene dochter van Jappe Yges grootschipper tot Hindeloopen en Aeg Sytjes, gehuwd aldaar 29 December 1713. Aeg stierf reeds in het jaar 1715. Van het echtpaar Vloi-Jappes werden te Workum de volgende kinderen gedoopt: 2 Juli 1741 Sarah. 30 Aug. 1744 Johannis. 22 Sept. 1748 Johannes. Op 1 Mei 1829 werd te Utrecht aangifte gedaan- van het overlijden van Agatha Henri√ętte Charlotte Maria Vlot, geboren te Hindeloopen, wed6 van Mr.. Jean Esage Gillot, dr. van wijlen Willem Vlot en Dickje Jopkes oud 82 jaar en 6 maanden. Zij is dus geboren in het jaar 1746, volgens familie-aanteekening 11 Oct. 1746. Zeer waarschijnlijk is zij geboren te Workum, waar hare ouders in een eigen huis woonden. Dat zij aldaar niet gedoopt is en eerst op 8 April 1768 als ‚??bejaarde dochter' te Deventer, is^wel eigenaardig. De naam van hare moeder is in de overlijdensacte. foutief. Van Dr. Henricus Vlot en Maria Elizabeth Leemperl werden te Workum de volgende kinderen gedoopt: 12 Mei 1735 Sara Sybilla. 4 Nov. 1736 Johannes G. 21 Sept. 1738 Mattheus. 26 Febr. 1741 Maria. 26 Sept. 1742 Willem. 1 Juni 1746 Gerrardus. 16 Jan. 1749 Margrieta. Familie-aanteekeningen zeggen, dat Willem Vlot, geb.. te Deventer 22 Januari 1713, een zoon was van Jan Vlot,f Jan. 1734, en Sara Tielemans, f April 1728. Evenals ons lid Th. a Th. v. d. Hoop houdt ook ondergeteekende zich aanbevolen voor verificatie en aanvulling. Breda. BINKHORST VAN OUDCARSPEL. Vree (de), Heinsius, Braams en van der Hagen. (XXXVI, 335). Naar aanleiding van deze¬Ľvraag zond de Heer van Bosveld Heinsius te Arnhem mij de vol¬≠ gende gegevens, welke ik aanvulde met enkele mij ten dienste staande aanteekeningen. I. Ds. Josias Heinsius, geb. te Golchester +, 1570, f te Delft 20 Juni 1617, tr. Sara van Caterbeek (Eindhoven). Hij was predikant te Katwijk aan Zee,' later (1606) te Delft, werd 6 Mei 1589 aan 'de Hoogeschool te Leiden ingeschreven. Zie ‚??Boekzaal der geleerde werelt' jrg. 1729, pg. 731. i d II. Ds. Johannes Heinsius, geb. te Katwijk aan'Zee, f te Gouda 21 Sept. 1652, tr. Cornelia van Nierop. Hij was predikant te Katwijk aan Zee, 1637‚??1642 te Delft, 1642‚??1647 te Vlaardingen,' daarna, te Gouda. Zie ‚??Boekzaal' jrg. 1731. III. Ds. Johannes Heinsius, geb. te Delft 1640, f te Loosduinen 1714, tr. JRoelandina la Porfe. Hij was predikant te Loosduinen van 1667‚??1714. inge¬≠ schreven te Leiden 18 Maart 1660 van Vlaardingen^ oud 20 jaar. IV. Mr. Cornelis Heinsius, geb. te-Loosduinen 10 April 1672, f te Kuyk 1737, tr. te Amsterdam-8 Mei