De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

47 48 1696 Abigaël Braams (dr. van Daniël), f te Kuyk Aug. 1754. Hij was Landschrijver en Griffier van het Land van Cuyk, tevens Ontvanger der Ver­ ponding. Ingeschreven te Leiden 19 Mei 1695 van den Haag, oud 23 jaar. V. Suzanna Dina Heinsius, geb. te Kuyk in het jaar 1705, f te Sambeek 7 Juni 1788, tr. te Kuyk 16 Mei 1733 Boberi Beinier de Vree, luitenant, later kapitein, f 40ctober 1754, zn. van Beinier, luitenant­ kolonel in Statendienst, Heer van Ottestein en Adriana van der Hagen. Wie kan mij nadere genealogische gegevens mede deelen omtrent de geslachten Braams, de Vree en van der Hagen? Welke wapens voerden deze geslachten? Breda. BINKHORST VAN OUDCARSPEL Het wapen de Vree is in rood een zilveren lelie (zie Rietstap, Arm. Genl.) Zie voor geneal. gegevens Alg. Ned. Fam. bl. 1902, p. 70 het art. â??Jonker Otto van Limburch'. Wij kennen meerdere wapens Braams (Zeeland) en van der Hagen, bij gebrek aan aanwijzingen tot welke geslachten van die namen bovengenoemde personen be­ hoord hebben, laten wij deze echter onvermeld. Van belang is wellicht hetgeen medegedeeld wordt in Wapen­ heraut 1897, p. 90, nl. dat in de Groote Kerk te Vere begraven liggen Maarten Konink, schepen dier stad, ob. April 1623 en zijne huisvrouw Abigel Braems, ob. 5 Mei 1656. DOO.-BUR. Wapen (Onbekend). In mijn bezit is een antiek wijn­ glas, waarop een wapen gegraveerd staat, bestaande uit drie schoppen met lange stelen, naast elkaar. Weet iemand misschien of dit het wapen van eene bestaande familie is? 's-Gravenhage. J. A. BIERENS DE HAAN. De navolgende Noord Nederlandsche geslachten voeren 3 schoppen zonder bijfiguren : Ereketens (zwart op zilver met de bladen naar boven), de Graaft (zwart op goud met.de bladen naar beneden, Graver (goud op blauw met de bladen naar beneden), Groef (als Erckelens), de Groeft van Erckelens (idem), Keettelaer (zwart op zilver), Rnuijfe (bruine steel met blauw blad op zil ver, met de bladen naar boven). DOC.-BDR. Wapen (Onbekend). In mijn bezit bevindt zich een lak, dat mij onbekend is, als volgt: Ged. I. Een man in 16e eeuwsche boerenkleeding, die een zak (?) openhoudt, welke aan zijn rechterzijde naast hem op den grond staat, II een ontvlamd hart, onder hetwelk 2 gebladerde takken, schuingekruist (in den vorm van een molenijzer). Helmt. een harp, de snaren schuin-links. Utrecht. J. v. LEEUWEN. Wapenspreuken. Van welke Nederlandsche geslachten zijn de volgende wapenspreuken: Bid en begin, Lumine Candor, Scopum attingam, Prudenter. Ginneken. STEENKAMP. Willinck. Wie is zoo goed het ontbrekende aan te te vullen? Lambert Arnoud Willinck, geb 1739 Amsterdam, , overl 1825 Hengelo, huwde ten le . . . . 1768 te . : . . Maria van Foreest, geb overl dochter van . . . ., ten 2e te . . . . den .... met Anna Gerharda Slicher, geb overl dochter van . . . . Budolf Jan Willinck, ged. 21 Juli 1756 Zutphen, overl . . . . , gehuwd 24 Nov. 1793 Zutphen met Charlotte Germaine Frangoise Morin de Villeneuve, geb.... . , overl. . . . , dochter van .... Anna Judith Willinck, ged. 21 Dec. 1759 Zutphen, overl , gehuwd 21 Juli 1783 Zutphen met Willem Jan van Thielen '), geb overl zoon van Schiedam. J. WILLINCK. Wit (de)-Griffioen. (XXXVI, 367). Aldaar zijn een paar drukfouten ingeslopen. JSiuyst op regel 7, 9 en 1 2 v. o. moet zijn uyst. Mr Budolph Adriaan de W. op regel 13 v. o. moet zijn Mr Ludolph Adriaan de \ ith, zooals men. reeds zal opgemaakt hébben uit zijn initialen, verderop vermeld. Utrecht. J. v. LEEUWEN. Zutphensche geslachten. (XXXVI, 112, 295 en 368). Het wapen Kaldenbach, met de beerenklauwen, ontdekte ik dezer dagen toevallig in een Utrechtsch wapenboek met 't jaartal 1620. Bauwers komt ook voor in de kwar­ tieren Menthen-Moleschott op blz. 223 Alg. Ned. Fam. blad 1903. Utrecht. J. v. LEEUWEN. Zwijndrecht (van). In het Gulden Boek van Schie­ dam staat dit wapen afgebeeld zooals het ook door Rietstap beschreven is en ook door de familie gevoerd wordt t. w.: Gedeeld, rechts: in goud een zwarte pot haak of schoorsteenhaal, links: doorsneden: boven : in zilver een omgewende roode leeuw, onder: in blauw 2 & 1 liggende gouden bijen. De pothaak is de oorspronkelijke wapenfiguur, ook vroeger wel voorkomende als drie pothaken, 2 &1, de leeuw en de bijen zijn echter later toegevoegd. Welk geslacht voerde dit laatste wapen? Haarlem. L. CALKOEN. !) Deze Willem Jan van Thielen is waarschijnlijk identiek met Wil­ helm Johann van Thielen, vermeld in Nederl Leeuw 1905, kol. 228. Deze heet t. a. p. een zoon van Wilhelm Johann v. Th., ritmeester in Holl. dienst, en van diens 2de vrouw Maria Elisabeth von dtm Sabel. INHOUD 1919, N° 1. D.-B. Bestuursberichten. â?? De riddermatigheid van het geslacht van Wijnbergen. Aanteekeningen uit een handschrift van Prof. Mr. A. Drakenborch (1684â??1748), medegedeeld door J. W. des Tombe. â?? Gerard van Swieten, de lijfarts van_ Maria Theresia en zijn geslacht, door D. L. van Swieten. â?? Fragment-genealogie Battaerd, door M. G. Wildeman. â?? Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680â??1811), medegedeeld door A. B. van der Vies. â?? Geslachtsregister van Hardenbergh, medege­ deeld door Mr. Th. R. Valck Lucassen. â?? Iets over het geslacht Sterck, door J. M. Sterckâ??Proot. â?? Baart de la Faille, mededeelin gen van D. G. van Epen, H. Th. Baart de la Faille en de Eedactie. â?? Korte mededeelingen: Een onbetrouwbare Wapenkaart, Huwe­ lijksvoorwaarden tnsschen Hugo Dammasz. d'Hoy en Maria Gerrits Taets van Cordenoort, i. d. 28 Maart 1627, Wapens Benthem, Zaam­ slag, Ten Oever, De Brueys, Van Wijnbergen. â?? Vragen en ant­ woorden: Andel (van), Assendelft (van), Bils (de), Borssele (van)â?? van Vliet, Brandt (van), Bronckhorst(van), Bronkhorstâ??Westendorp, Buttingha (van), Calkoen, Costerus gezegd de Vael, Diepenbroeok (van), Doornick, (van), Engels, Habbeke (van), Haccou, Hagenâ?? Cruidenier, Heer Oudelands Ambacht, Horst (ter), Laurman, Leeuw van Coolwijk (de), Loo (van), Meer (van der), Nap, Nijgh, Paven stadt, Peenen (van), Perkâ??van Putten, Ploos, Ã?oosendaelâ??van Luytelaer, Satoor de Bootas, Slotsboâ??Beek, Smids (Wapen van Ludolf), Sneltjes: Steling, Swartwolt, Swieten (van), Ver Huell (Por­ tret van Quirijn Maurits Rudolphe), Vlot, Vree (de), Heinsius, Braams en van der Hagen, Wapens (Onbekende), Wapenspreuken, Willinck, Wit (de)â??Griffioen,. Zutphensche geslachten, Zwijndrecht (van).