De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

v- MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen, correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresverandering, op¬≠ merkingen in zake deverzending en aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. TH. K. VALCK LUCASSEN, Baamweg 14, 's-Gravenhage. De jaarlijksche contributie bedraagt ∆?7.50. Leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksche portefeuille ontvangen, betalen hiervoor ∆?2.50 per jaar. Brieven, aanvragen enz. betreffende het Ge¬≠ nootschap te richten tot den secretaris, Mr. E. J. THOMASSEN a THUESSINK VAN DER HOOP, Sweelimck- straat 8, 's-Gravenhage, en die betreffende de Biblio¬≠ theek tot den bibliothecaris W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBTJEG, Jan van Nassaustraat 96, 's-Gravenhage. De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd ILeerengracht 62 (hoek Princessegracht), 's-√∂ravenhage, is voor de Leden geopend iederen Maandag van 2‚??4 uur. De redactie van het Maandblad ‚?Ęwijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N¬Ľ. 2. XXXVII Jaargang. Februari 1919. BESTUURSBERICHTEN . Tot lid zijn benoemd: J. *M. 'baron VAN BOECOP Brummen. Oud Lt. Kol. Cav. MR. DR. L. CARSTEN 's-Gravenhage. Comm. Dep. V. Buitenl. Zaken. Laan v. Meerdervoort 56. MR. K. J. VAN ERPECUM 's-Gravenhage. Subst. Griff. Kantonger. v. Aerssenstr. 3. J. H. DE VREE VAN GELDER .... Maurik. Gemeente-secretaris. C. F. PA'HUD DE MORTANGES .... 's-Gravenhage. 2e Luit. Cav. Koninginnegr. 66. N. ,A. RAMBONNET Doornspijk. h. Putten. DR. J. F. M. STERCK Haarlem. Linnaeuslaan 10. H. C. J. C. VAN STOCK√?M Amersfoort. Ritm. Cav. Beilige Bergweg 31. Adreswijzigingen. J. M. BENTEYN 's-Gravenhage. Stadhouderslaan 3. S. FONTEIN ' 's-Gravenhage . Heerengracht 10a,. G. HAITSMA MULIER Utrecht. Maliebaan 129. MR. C. J. DE VRIESE Zuiphen. Coehoornsingel 58. W. WIJNAENDTS VAN RESANDT . . . De bteeg. h. ,,Nieuw Resande' Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden' op 20 Januari j. 1. van het lid van het Ge¬≠ nootschap Jhr. J. W. van Vredenburch, Hoogheemraad van Delfland. Documentatiebureau. Manuscript-Doys. Gedurende het jaar 1919 is door bemiddeling van het D.-B.- ten Rijksarchieve te 's Gravenhage gedepo ¬≠ neerd een aan het Gerechtshof te Leeuwarden toe behoorend, belangrijk genealogisch handschrift, getiteld ‚??Deductiones genealogicae variarum fam. nobilium'. . Dit handschrift werd in 1871 door den.heer MT U. H. Wielinga Huber aan het toenmalig provinciaal ge¬≠ rechtshof in Friesland gelegateerd (Vgl. de H. Hettema, Voorrede, bl. V). , Het bevat, behalve een uitvoerig gedocumenteerde genealogie van het geslacht Doys, een aantal genealo¬≠ gie√ęn, genealogische fragmenten, kwartierstaten enz. inzake de volgende families (alles 'met zeer veel in kleuren bijgeteekende familiewapens): Deel I: Doys, Swarte, Wevel, Mouwick, Krijt, Dorth, Brincke, Twickelo, Hac(k)fort, Doetinchem, Bondien, ‚?Ę Barmentloe, Vieracker, Thoeven, Fridach, Urrye, Ou dart, Merwede, Holthe, Heiden, Keppel, Splijthof, Zedde, Kaetken, Haersolte, Closson, Derlevoort,Duwers, Meyerinck, Wijhe, Culenborg (Boesinchem enz.), Freys, √?enesse, Mounier, Grevinck, Hellemis, Wanroy, Blanche, Diep holt, Middagten, Abcoude, Krickpatnck, v. Meerten,. Holcroft', Zuilen, Coninck, Leeuwen de Gouda, Laer, Schaffer, Clooster, Angeren, Buslo, Velthuizen, Bloemen daal, Vieringes, Hulsen, v. d. Waeter, Twenhuizen, Essinck, Reyners, Montfort (Luycken), Sli'cher, Mom, Voorthuysen, Essen, Capellen, Winsem, Wrede, Endien, Lintelo, fehn, Hoemen, Brienen, \ ijnbergen, Golistein, Boecop, Arnhem, Coeverden. Deel II. Gorayski, Radziw√Įll, Alberda, v. Bassen, Broersma, Olant, Rengers, Sickinghe, Mepsche, Lewe, Coenders, Ten Ham, Ubbena, Luersma, Ripperda, Onsta, Wenge, Schaffer, Ten Broek, Vriese, Delen, Ewsum, 1 amminga, Kater, Manniga, AUena, Beninga, Gamminga, Kniphuizen, Jever, Houwerda, Idsinga, de Koningen van Friesland en de graven van Oost-Friesland. De zich te 's-Gravenhage bevindende leden van het genootschap, die dit ‚??manuscript Doys' ‚?? door'wel-