De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

INHOUD . 1919. Kolom. Bestuursberichten 1', 49, 97, 137, 201, 249, 305, 345, 393, De riddermatigheid van liet geslacht van Wijnbergen. Aanteekeningen uit een handschrift van Prof. Mr. A. Diakenborck (1684â??1718), medegedeeld door J. W. des Tombe . . 2. Gerard vai Swietea, de lijfarts van Maria Theresia, en zijn geslacht, door D. L. van' Swieten .... 5. Fragment-genealogie Battaerd, door M. G. Wildeman . . . .' 10. Huwelijksaanteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1G80â??1811) medegedeeld door-A. B. van der Vies ' 13, 68j 116, 218, 283, 324, 373, 420. Geslachtsregister van Hardenbergk, medegedeeld door Mr. Th. R. Valck Lucassen 20, 65. Iets over het geslacht Sterck, door J. M. Sterckâ??Proot 24. Baart de la Faille. Mededeelingen van D. G. v«n Epen, H Th. Baart de la FaiDe en de Redactie ... 2G. De riddermatigheid van liet geslacht van Wijnbergen, door Jhr. Mr' W. A. Beelaerts> van Blokland . . 54: Kleine bijdrage tot de kennis van de naaste voorouders en familie van Jacob Cats, door P.'D. de Vos .' 58. Aanteekeningen uit de oude registers van Retranchement (Zeeuwsen-Vlaanderen), door Ph. F. W. van Romondt CO, 112. Familiegegevens uit het huisarchief van de havezatbe Wegdam onder Markelo, medegedeeld door W. J. J. C. Bijleveld 73. Geslacht van Beuningen, door J. P. de Man 75. De pnrpeikleur in de Heraldiek, door E. T. Muschart 76, 121. Oorkonden betreffende het geslacht van Asbeck, door M. G. Wildeman 97. De beweerde afkomst van het geslacht Beeldsnijder, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland . . . 110. Rentmeesters en Geldwisselaars, door Mr. Dr. S. Muller Fzn 149 Het geslacht Teixeira in Nederland's Adelsboek, door Mr. Th. R. Valck Lucassen .- 138. Het notaiĂŻsgeslacht van Aller, door Dr. E. Wiersum 203. Een vergeten tak der Coeveiden's?, door W. J. J. C. Bijleveld 208 Aanteekeningen uit de trouwregisters voor den predikant te Oldenzaal, door W. Wijnaendts van Resandt 212. De gedichten van Joachim Oudaan nis genealogische bron, door Mr. P. C. Bloys' van Treslong Prins . . 214. Fragment genealogie van het Deventerscli geslacht Vos, door Ph. F.' W. van' Romondt 217. Het wapen der familie Wendelaar, doorMr. W. O. Wendelaar: idem, door Mr. F. E. Posthumus Meyjes, e.a. 225, 289, 330. Charles de la Ruelle (1554 â?? 1631), door A. Hoynck van Papendrecht â?˘ 227. 40e Algemeene Vergadering, van het Genootschap â?˘ 251. De afstamming'van liet thans Rotterdamsche geslacht Suermondt, door W. WTijnaendts van Resandt . . 260. Nederland's Adelsboek en de Heraldiek, door Mr. E. J' Thomassen k' Th'uessink van der Hoop .... 272. Naamlijst der te Zutphen â??met de stadsroeden' begraven personen, medegedeeld door Jhr. H. H. RĂłell 277, 314, 366. De titel â??Graaf van Oio' bestaat niet in Portugal, door M.-G: Wildeman, repliek'van Jhr. Dr. E. Teixeira- de Mattos met dupliek, van M. G. Wildeman en naschrift van de Redactie 291, 356. De eerste generaties van het Rotterdamsche regeeringsgeslacht van Zuylen van Nyevelt, door W. Wijnaendts van-Resandt â?˘ . . 307. De voorouders van â??Het Vrouwtje van Mechelen'', door Mr. J. P. W. A. Smit 312. Een.geslacht'van den Bosch, eertijds genaamd van Os, door'W. J. J. O. Bijlevelcl,.> .â?˘ 321. De stamvader van-het geslacht van Verschuer, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 347: De eerste generaties van. het geslacht van Asbeck, door H. H. K.Langenmayr 349. Hutschenruyter, een geslachti van- Nederlandsches musici, door A: HĂłynck van Papendrecht - 352. Een* belasting.op geslachtswapens?, door'Mr. Th: R. Valck Lucassen 362. Da'stamreeks van het Rotterdamsche geslacht SuermondtJ door W. Wijnaendts'van-Resandt. . . . . 394' Zutphensche geslachten. Bijdrage tot dĂ© genealogie'van* Essen,-door' Jhr. H. H: RöellJ 4011 De afstamming van liet geslacht'-vaff'Leyden-vin-Leeuwen,-.door'Jj-van» Leeuwen .â?˘ . .- 408. Aanteekeningen) uit de protocollen van'HeusdĂ«nseh'e Notarissen} door'Jh'r.' Mr.'. Fl â?˘ Beelaerts van'Blokland.- 412/ Heti verbreken!en. begraven vani een:wapen A°'1773,'.medegedèeld'döor- W-. Baron'Sn'ouckaert van Schauburg'415.'- Fragjaent-g mealogie'van het geslacht'de Bitter,' medegedeeld* door*' J:> dĂ« Groot''. â?˘ . ... . . 417.