De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

65 66 Thiel, comijs in het Eetrenchement Sn Jufv: Anna Maria Ruysch j. d. va n Utrecht. Getuij: Nicolaus Duyts va n Voorhout ën Joanna vander Sluys, goede bekende en d'Hr. Godefridus vander Schuere, commandeur alhier, vande Bruyts wege. Ondertrout alhier den 22e Februarius door D. J. Eduardu. (in margine) Sijn getrout de n 15 Maertius. Den 17 9ber. III. Jacob Mertens]. m . van de Hoffstede en Meijntje Ramond wed . va n Claes Abrami, woonende aen den See-dijck. Getuijgen: Adriaen van Damme, Paulus Vierinick, Grietjen de Pree, Neeltjen Jani. Alhier ge ­ trouwt de n 9 Decemb: 1674 . 1677. De n 20 Maert. III. D. Abraham Loosveldtj. m . van Middelburgh, Dienaer de s 'Woorts alhier, Juff*. Adriana Duijst van Voorhout, j. d. va n Haerlem tot Sluijs woon achtich. To t Sluijs ondertrout. Testes D. Montano. (in margine) To t Sluys getrout de n 14 April 1677 . 1678. De n 28 Mey . De Hr Joh: Bodde, Luit* onder het Regiment va n de H r Coll. Burmania, j. m. van Meppel ende Jufv. Maria Catarina Boumans, j. d. van Sluijs, alhier woonachtich. Testes: De Hr Paulus va n Oldenburgh, Margareta va n Cloon. (in margine) Alhier getrout de n 16 Junii 1678 . Den 23 Julii. III. Roelof Roelofsen van Montfoort j.m. van Driel, Janneke Hoogelande wed8 va n Kempe de Putter beyde alhier woonachtich. Testes: M r Johannes Leunissen.. T.que ë n Willem va n Assel, Cornelia Verhage en Janneke Gornelis. (in margine) Alhier ge ­ trout de n 17 Augusti 1678 . 1682. III. De n 24 Aprill 1682 . Syn by ons als wettelijck ondertrout. D. Heer Adrian Parduijn, Capiteyn ên Commandeur . juffrow Jo De getuijgen tot Sluijs ên de Heer Zo n in t' Retran. j. m. va n Dordrecht me t D hanna van Neclce (? ) j. d. va n Vlissingen. syn D : Heer Willem Zuijdtlant, comm. mevrouwe Maria va n Necke (?) wed . v. Comm. to t Ysendyck. Quod testor Hugo Willem Bon . Fittz eccls. (Wordt vervolgd) Geslachtsregister va n Hardenbergh, medegedeel d doo r MR. TH. R. VALCK LUCASSEN. (Vervolg va n XXXVII, 24. ) B. 8. Everhar dus, predicant geweest te Hattum, getrouwt me t Hester Belleman, de n 28 Nov. 1643 , sijnde de suster va n onse grootmoeder hierna breder, en hebben gehadt drie kinderen. B. 8. 1. Sara, geb . 1644 , ob. Oct . 1656 , onge trouwt. B. 8. 2. Lucretia, geb . 20 Maart 1647 . B. 8. 3. Samuel Quintinus. Everhardus, o b , Hester Delleman, ob B. 8. 2. Lucretia i s getrouwt geweest me t Pieter Sabé, Borgermr. to t Campen en hebben drie kinderen gehadt. B. 8. 2. 1. Lucretia, ge b o b B. 8. 2. 2. Quintinus, ge b B. 8. 2. 3. Rogier, geb.... Lucretia van Hardenberg ob . te Enk huijsen 1672 , en Pieter Sabé hertrouwt met jufr. Aleijda Assing, en hebben eene >, soo n Rosier Sabbé, Borgermeester te Cam­ pen, sessie gehadt hebbende in de Gents. Rekenkamer, en in de jare 1 Maij 174 4 tot 1 Meij 174 6 in de Raadt va n State, Pieter Sabé overleden synde, is Alijda Assing hertrouwt me t de Heer de Ridder, Borgermr. te Campen, en nu bijde over­ leden te Campen. B. 8. 2. 2. Quintinus Sabé is Majoor geweest onder het Regiment Cavallerie va n Hessen Cassel, is getrouwt geweest me t Eva Tolling, sijnde ee n zusters Dogter va n dheer Buijs, secretaris va n Hollandt, hebben eene soon Pieter Everhardus Sabé, geb. Nov . 1710 , J. U. D. en gemeensman te Swol, getrouwt te Swol de n 7 Julij 1736 me t juffr. Elia Elisabeth Pott, geb' . 2 Deo . 1704 , en hebben de volgende kinderen, ee n doot en Everhardina Sina, geb. 25 Febr. 1740 . Quintinus Sabé ob.. . 1720. Eva lolling ob. 7 Dec . 1717 . B. 8. 3. Samuel Quintinus van Hardenberg i s geweest Borgermeester te Hattum, ge ­ trouwt me t Qeertruij Coopsen, hebben gehadt de volgende kinderen: B. 8. 3. 1. Sara, ob.... B. 8. 3. 2. Lucretia, o b B. 8. 3. 3. Hester, ob.... B. 8. 3. 4. Everhardus, ob.... B. 8. 3. 5. Quintinus. B. 8. 3. 6. Agatha Arnoldina. Samuel Quintinus obiit te Hattum. Oeertruyt Coopsen ob . 12 Maart 1738 . B. 8. 8. 5. Quintinus van Hardenbergh i s Cap . Luyt. onder Haarsolte Infanterije, ongetrouwt. B. 8. 3. 6. Agatha Arnoldina, t e Hattum getrouwt met Dirk Brouwer Borgermeester te Hat­ tum en Schout va n Epe , heeft in in de Gents. Rekenkamer geseten, wiens kinderen sijn ee n soon Samuel Quintijn, geb. 28 Aug. 1733 , een Dogter Oerharda Jacoba, geb . den 12 Jan . 1736 . B. 9. Arnoldina van Hardenberg, getrouwt te Meppelt de n 13 Nov . 165 9 me t Pieter Arent van der Weide, e n is gestorven omtrent ee n jaar na de trouw, en Ar­ noldina al s wed6 sonder kinderen mede gestorven de n 22 April 1677 . B. 10 . Arent of Arnoldus van Hardenberg, onser grootvader, Borgermeester va n Campen en oo k Majoor va n de stadt,. heeft a° 1671 in de Admiraliteijt va n het Noor derquartier geseten, getrouwt 165 5 te