De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

r 93 der Orde van Burgerlijke 1) verdiensten van Wurtembërg en 'de kleine (ovale) Doggersbankmedaille in zilver, hebbende als luitenant t/z ie kl. in den slag bij Doggersbank ge­ streden. Deze zal dus vermoedelijk de afgebeeld e zijn. In het (nog niet geopende ) nieuwe museum te Arnhem hangt een klein oliverfportret hem voorstellende, dat, naar de beschrijving van den Heer Muschart te oordeelen, wel het origineel kan zijn van de Rotterdamsche teekening. Aldaar zijn ook verschillende portretten in pastel en olieverf van Q. M. B. Ver Huell aanwezig, evenals de voornoemde schilderij behoorend tot het legaat-Alexander Ver Huell. Van een dier portretten, hetwelk Q. M. R. V. H. op hoogen leeftijd voorstelt, hangt eene verkleinde copie op Bronbeek, aldaar verkeerdelijk als de admiraal C. H. VerHuell beschreven, terwijl een portret van dezen laatste voor dat van Q. M. R. V. H. doorgaat, althans - voorleden zomer doorging. De schout-bij-nacht Q. M. R. V. H. was overigens geen zoon, doch een neef van den admiraal. Zijn vader was diens oudste broeder Mr. Euerhard Alexander V. H., die o.a. burgemeester van Doetinchem was. Hij zelf was de vader van den bekenden Alexander V. H. Betrekkingen van C. A. Ver Huell met Rotterdam zijn mij niet bekend. den Haag. A. STARING. Vree (de). (XXXVII, 47). Het wapen der familie de Vree is in rood een gouden lelie. Maurik. J. H. DE VREE VAN GELDER. Wape n (Onbekend) . Een alliantie-wapen uit de I9e eeuw vertoont R. een aanziend manshoofd uitkomend tusschen 2 toegewend e hamers, op blauw, L. Hagedoorn. Ht. uitkomende arm met zwaard. Aan welk geslacht behoorde het mannelijk wapen? Oinneken. STEENKAMP. Wape n (Onbekend) . Een zeer goed e copie van een portret in 16de-eeuwsch e kleederdracht vertoont een jonkvrouwelijk wapen: a. Gedeeld : In zwart drie zilveren ruiten geplaatst in de richting van een rechter-schuin balk, vergezeld boven van een 6 p. gouden ster en beneden van een gouden wassenaar, b. 1 en 4 in rood een gouden leeuw, 2 en 3 in rood 3 zwarte molenijzers (2 en 1), hartschild: in zilver drie jachthorens (2 en 1). Wie kan dit portret voorstellen? 's-Gr. M. G. W. Wapen s (Onbekende) . Op eene oude schouw bij boer Teeuwsen op Engbergen, die afkomstig heet te zijn van het kasteel te Netterden, bevinden zich de volgende wapens: I in zilver een geschaakte balk (3 rijen) van zilver en blauw, vergezeld in het hoofd van 3 leliën (?) naast elkaar, helm gekroond, helmt. een lelie, en II in zilver 3 kegels (?) van .., helmt. een 'uitkomende naar links geboge n mansfiguur zonder armen. Wie voerden dez e wapens ? 's-Gravenhage. G. A. VAN WOELDEREN. Wanneer de figuren in het hoofd van het eerste wapen inderdaad leliën zijn, dan vertoont dit wapen groote gelijkenis met dat van het geslacht Waldenburch, het- J) De heer M. G. W. spreekt hierboven van de orde van Militaire Verd. v. Wurt., waarvan het lint echter niet met dat op het portret overeenkomt. Was het lint der Burgerlijke Verd. v. W. misschien wèl zwart m°t twee gouden strepen? [BED.]. 94 welk' volgènsJ'Rietstap echter een in 4 rijen geschakeer den dwarsbalk voerde. WTij vermoeden, dat wij hier inderdaad met het wapen van Waldenburch of Woldenborgh te doen hebben. Van der Aa's Aardr. Woordenboek spreekt van â??Wolden burg ook wel het Huis te Netterden genoemd, oud heeren­ huis in het graafschap Bergh 1 uur Z. O. van's Heeren berg, in het dorp Netterden.' In de acten en bescheiden van de Leenkamer van Gelderland komt een volmacht voor betreffende Engel bert van Woldenborgh tot de Manhorst d. d. 13 Juli 1675 te Didam als gevolmachtigde zijner kinderen Ge­ rardus Lubbertus en Anna Maria Gertrud, waarbij hij verzocht beleening en brieven van investiture wegens het leengoed Megenboldinck ordin. Memelinck genoemd, gelegen in het kerspel van Hengeloe, buurschap Noordt wijck. Bij zijn handteekening staat zijn â??pitcier' gedrukt, dat als wapen vertoont: doorsneden: a. 3 lelies naast elkaar: b. geschakeerd. Hier dus geen dwarsbalk, maar een doorsneden veld. (Zie ook Register o/d Leen actenb. v. h. Vorstend. Gelre en Graafsch. Zutphen uitgeg. d. â??Gelre', VII, Kwart. v. Zutphen p. 299). Aan de hand van deze gegeven s zal het tweede wa­ pen wel thuis te brengen zijn. DOC.-BÃ?R. Wapen s (Onbekende) . Op een oud wapenbord komt' het volgende wapen voor: Gedeeld: 1 in rood en gouden schuinbalk, vergezeld rechts en links van 3 zoomswijs gerangschikte gouden sterren, II gevierendeeld: 1â??4 in zilver een blauwe leeuw, 2â??3 in goud 5 zwarte ringen (2â??1â??2), waar­ onder het jaartal'X May A° OIO 10 CCIII. Aan welk geslacht behoorde dit wapen? 's-Gravenhage. H. W. A. S. LOKE. Wij hebben hier te doen met een alliantie-wapen, waar­ van de rechterhelft (I) het wapen is van het geslacht Boddens en delinkerhelf t (II) dat van het geslacht Lakeman. Het zal zijn ontstaan te danken hebben aan het huwelijk van Mr. Thomas Adriaan Boddens, Burgemeester van Utrecht, geb. 1721, f aldaar 29 Maart 1796 met Jacoba Barbara Margaretha Victoria Lakeman (Zie Alg. Ned. Fam. bl. 1884 N. 138, p. 1). Hij hertr. 11 Maart 1760 met Lucia van Alphen en was de zoon van Jean Boddens en Maria Anna Vosch van Avezaat. Beide wapens vindt men in het Arm. Gen. v. Rietstap beschreven . DOC.-BUR. Wapen s (Onbekende) . Op damast tafelgoed via Van Plettenberg en Van Asbeck in mijn bezit bezit gekomen, komt het volgende wapen voor in den rand op twee der hoeken: Gevierendeeld 1 en 4 een toren, 2 en 3 een dubbele adelaar. De andere hoeken vertoonen een met een hoofdband versierden morenkop in medaillon (vrouwe­ lijk schild ?). Wie lost deze heraldische puzzle op ? 's-Gr. M. G. W. Indien in het eerstgenoemde gevierendeelde wapen onder een toren een burcht verstaan wordt, komt dat wapen overeen met dat van het bekende Amsterdamsche regeeringsgeslacht Burgh, waaromtrent vele bijzonder­ heden te vinden zijn in Elias, de Vroedschap van Amsterdam. Doe.â??BÃ?R. Wapen s gevraagd . Johan van Brempt tot Cloeraedt had volgens Fahne (Köln. Geschl.) tot moeder eene nvon