De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

95 96 Sande zu Mützenhagen,' dochter van Gerdt v. S. tot'M. en Sophia von Roidt tot Hardingen. Zijn neef Hendrik van Ã?rempt lot Hardestein was omstreeks dienzelfden tijd (1500) gehuwd met Margriet van Hagedorn, dochter van Gerhard v. H. en van Segewitt von dem Stein (Steen). Gevraagd: de wapens von Sande en v. d. Stein, alsmede der beide genoemd e takken v. Brempt. 's-Gr. TH. a TH. V. D. H. Wichers (Familieportretten). Aan de collectie familie­ portretten onzer familie ontbreken die van Wiclier Wi­ chers (1651â??1715), burgemeester van Groningen, en van zijne echtgenoote Beerta lammen (165*2â??1702). Kan iemand mededeelen waar deze portretten zich bevinden ? Nijmegen. WICHERS. Willinck. (XXXVII, 47). Lambert Arnold Willinck, ged. te Amsterdam in de Nieuwe kerk 27 Sept. 1739, richter te Hengelo (G.), overl. aldaar 30 Nov. 1825, huwde 1° (o. te Hengelo 18 Aug. 1769, naar Montfoort geatt.) Maria Foreest, dr. van Cornelis Foreest en van Maria van de Reyt, â??laast van Amsterdam', overl. te Hengelo 18 Jan. 1796. Rudolf Jan Schalen Willinck, ged. te Zutphen 21 Juli 1756, overl. ? , huwde te Zutphen 24 Nov. 1793 (o. aldaar 10 Nov.) Charlotte Germaine Francoise Mo­ rin de Villeneuve, dr. van Jacques Lrangois Morin de Villeneuve en van Harmina Maria Elisabeth Nieuwland van Wijdom, geb. ? , overl. ? De boedel van dit echt­ paar desolaat verklaard bij Res. van 16 Febr. 1799. Anna Judith Willinck, ged. te Zutphen 21 Dec. 1759, overl. aldaar 7 Mei 1842, huwde te Zutphen 21 Juli 1783 (o. te Arnhem 5 Juli, naar Zutphen geatt. 20 Juli) Willem Jan van Thielen, cornet der cavalerie 16 Mrt. 1772, luitenant 6 Juli 1780, ritmeester tit. 18 Juli 1793, overl. te Zutphen 11 Juni 1813, oud 56 jaren. Warnsveld. UÃ?ELL. Willinck. (XXXVII, 47). Gerharda Anna Slicher, ge­ doopt te Doesburg 30 Sept. 1750, (d. v. Jan Guiliam Slicher, geb. Oct. 1714, st. Doesburg 6 Juni 1799, gepens. Colonel der Infanterie X Drempt 16 Januari 1748 Hermina Arnolda Bacquer, geb. 1726, begr. Does­ burg 25 April 1789, d. v. N. N. de B., J. U. D. te Does­ burg), trouwde te Doesburg 18 Juli 1800 Lambert Arnol dus Willinck, geb. 27 Sept. 1739 te Amsterdam, Richter te Hengelo (G.), overl. ald. 30 Nov. 1825, zoon van Kasper Dirk en 2° Maria van- Heerden. Doesburg. VAN LEXAÃ? FRIESWIJK. Wijnmalen . Hoe is het wapen dezer familie? Utrecht. J. v. LEEDWEN. Ons zijn vier wapens Wijnmalen bekend. In de collectie-Sfeenkamp bevinden zich lakafdrukken met de volgende drie wapens Wijnmalen: I. Gevierendeeld: 1â??4, go. m. e. druiventros v. n. kl. m. één gr. blad. L., 2. go. m. e. meerl v. zw, 3. go. m. 3 rozen v. ro. Ht. druiventros v. n. kl. tus­ schen vlucht v. go. (plm., 1800). Empire versiering. III. go. m. e. struisvogel v. n. kl. en een schildhoofd v. zi. bel. m. e. druiventros (steel R, 1 blad) v. n. kl. Empire stijl. Geen Ht. op het eene lak en een pluim op het andere, waar het wapenschild tegen een zuil leunt R. Op het wapenbord in het Schielandshuis te Rot­ terdam bevindt zich bovendien nog: IV. In zilver een druiventros van nat. kl. met de steel omhoog, aldus gevoerd door Willem Cornelis Wijn­ malen, 1874 secretaris en rentmeester van Schieland. II. â?? Ned.-Indië. â?? zi. ni. e. arm uit een wolk komend op de R fl. (boven) m. e. stamper, stampend in een mortier o. e. heuvel staande, waaruit een natuurl. druiventros komt, steel L.'Helmt. de druiventros (19e eeuw). ' DOC.-BÃ?R. Zutphensche geslachten. (XXXVI, 112). Worden gevraagd de geboorteplaatsen, doopdata en namen der ouders van: Ds. Hendrik Philip Budde, predikant te Voorst en Edam (geh. te Zutphen 18 Sept. 1775 met Paulina Wildrik). Johanna Elisabeth de Bye (geh. te Brummen 31 Mei 1716 met Dr. Johan Haesebroeck). Theodora Sïbylla van Dam, dr. van Dr. Arnold van Dam (geh. in Aug. 1714 met Dr. Willem Theodorus Wentholt). Geertruid Anna Helena van Dam, dr. van Dr. Evert Jan van Dam (geh. achtereenvolgens te Warnsveld 11 Mei 1760 met Mr. Wolter Statius Schomaker en te Zutphen 26 Juni 1769 met Mr. Hendrik Arnold Welmers). Maria van Dompseler (geh. te Brummen 24 Jan. 1731 met Gerhard Jan van Santbergen). Jacoba Maria Grijp, ex matre Specht (getr. te Wa geningen 21 Juni 1802 met Gerhard Haesebroeck). Geertruida Johanna Elisabeth 'van Herzeele (geh. te Zwolle in Dec. 1776 met Mr. Hendrik Jacob Schomaker). Martha d'Orville (geh. als wed. van Gerrit ten Acker te Amsterdam in Sept. 1725 met Bartholdus Wentholt). Catharina Veltman, geb. te Vreeland omstreeks 1717 (geh. te Amsterdam in Oct. 1740 met Mr. Gerhard Haesebroeck). Johanna de Voogt (geh. als wed. van Thomas de Bye te Scheveningen 12 April 1716 met Gerhard Haesebroeck). Ida Wardenier, dr. van Ds. Adrianus Wardenier, (huwde te Zutphen 10 Juni 1738 met Mr. Philip Carel Schomaker). Ds. Rudolph Wildrik, predikant te Wijhe en Zutphen. Warnsveld. RÃ?ELL. INHOUD 1919, N° 2. Bestuursberichten. â?? De Riddermatigheid van het geslacht, van Wijnbergen, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. â?? Kleine bijdrage tot de kennis van de naaste voorouders en familie van Jacob Cats, door P. D. de Vos. â?? Aanteekeningen uit de oude registers van Retranchement (Zeeuwsch-Vlaanderen), door Ph. F. W. vanRomondt. â?? Geslachtsregister van Hardenbergh, medegedeeld door Mr. Th. R. Valck Lucassen. (Slot). â?? Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680â??1811), medegedeeld door A. B. van der Vies. (Vervolg). â?? Familiegegevens uit het huis­ archief van de havezathe Wegdam onder Markelo, medegedeeld door W. J. J. C. Bijleveld. â?? Geslacht van Beuningen, door J. P. de Man. â?¢â?? De Purperkleur in de Heraldiek, door K. T. Muschart. â?? Korte mededeelingen: West en Oost in de Heraldiek', Baart de la Faüle, Van Wijnbergen, Battaerd. â?? Vragen en antwoorden: Bisselick(van), Borssele (van), Braams, Brandt (van), .Bremmer, Brugghen(van der)â?? -L Rebbens, Buttiugha (van), Copius, Craandijk, Diepenbroeck (van), Dussen (van der)â??Sasbout, Gelder (van), Gelskerke (van)â??Wildschut, Gouverneurâ??van Adrichem: Grafschriften in Friesland, Hagenâ?? Cruidenier, Hardenbergh (van)â??Beeldsnijder, Hofstede (Wapen), Kraftâ??Buschman, Luyken, Meurs, Mije (van der), Nap, Nijgh, Oort (van)., Perkâ??van Putten, Putman, Sobbe (a), Swieten (van), Ubbena, Veer (de): Ver Huell (Portret Q. M. R.), Vree (de), Wapens (Onbekende), Wapens gevraagd, Wichers (Familieportretten), Willinck, Wijnmalen, Zutphensche geslachten.