De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

113* opgenomen Quiljame Tak wed. van Mary Schipper met Mary Elsland wed. van Jan Jansen beide alhier woon agtig. Getuigen: Jan Bonte, Prijntje van Dalen. Alhier getrouwt den 26 April. Den 28 Junij sijn alhier met att8. van Sluis getrouwt Quirinus van Galen], m. van Yperen met Johanna Hout­ hoven, wed. van Gillis Godin. Den 8 Novemb. sijn alhier met att8 van Sluis getrout Pieter Bulart sergiant int Reg* van de Hr Luit. Generaal Spar, inde compagnie van de Hr. Marrignauld met Sara van de Walle j. d. van Sluis. 1706. Den 2 May sijn alhier met atts: van Sluis ge­ trouwd Sr Carel de Keijzer wed. van Alderina Bobbregts met Arnoudina Sanders. Den 9 Aug* zijn alhier met atts. van Middelb. en Sluis getrouwt Jan van der Poest j.m. met Cornelia de Jonge j. d. 1708. Den 15 April zijn alhier met atts. van Sluis getrouwt, mijn hr: Daniël Drautel, wed. van Juffr. Johanna Martha d'Amalvy en Juffr. Johanna Coenraads wed. van Mons Michiel van Holmen. 1711. Den 4 Octob. zijn alhier met atts. van Sluis getrouwt d'hr. Frans Servaas Anthony de Bruyllon, Cap* onder d'hr. Brigadier Caris met Juffr. Anna Pa rent wed. van d'hr. Michiel Donkers. 1717. Den 21 Aug* zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen den WelEd. gebooren Heer Gedeon de Bo bïllaerdt de Champagne j. m. van Saintonge in Vrank rijk, Lieutenant onder het Regiment van den heer Casper Mauregnault Coll. en commandeur van Sluis ende deszelver onderhoorige Forten met Adriana Ber berina van Bergen j. d. van 't Retrenchement ènde aldaar woonagtig. Getuigen: Petrus van Bergen, Catharina van der Ster, P. N. Willebaert, W. Cornelia van Bergen. Alhier getrouwt den 5e 7br. 1717. Den 9 Octob. zijn bij ons in wettige onder­ trouw opgenoomen Guljame Tak wed. van Marij Els land met Anna Elizabeth de Laber wed. w* Charel Courier, beide alhier woonagtig. Getuigen: Gerrit Meu lenhof, Jacob de Klercq, Jelyntje Winand, Janna de Laber. Alhier getrouwt den 24 dito. 1723. Den .21 April zijn bij ons getrouwt met atts. van Sluijs de heer Jean Teulieres wed. van Juffr. van Latum, vaandrig onder het Reg. van den heer oversten Heemert met Juffr. Rachel Gabriela Pottey, jonge dogter. 1735. Den 12 Maart 1735 sijn bij ons in wettig onder­ trouw opgenoomen Pieter Kant wedr van Maria Ornee en Pieternella Bouwmans wde van Jeremias Kleijnswaager. Getuigen: Bastiaan Gernaat, Janneke Bierlee, Jan Kant en Janna Burgers, (in margine) Sijn bij het derde gebod getrouwd. 1740. Den 14 Novemb. 1740 zijn bij ons in een wettig ondertrouw opgenomen, D'Heer Jacobus Cunel, j. m. gebooren teLeijden en Bedienaar des Goddelijken Woords alhier met Mejuff. Lummigje van der Meulen, geboortig van Vollenhove over Amsterdam en woonagtig te Leijden. Getuigen: D'Heer Andreas de Camps en Mejufï. Johanna Catharina Cunel H. v. , D'Heer Adriaen den Boer, Mejuffr. Maria Cunel, Huysvrouwe. (in margine) Getrouwt den 14 Decemb. tot Oudelande door onzen broeder D. Wilhelmus Cunel. Begister van overlijden van Retranchemerrt. Op het gemeentehuis te Retranchement berusten drie registers van overlijden, bestaande uit ingenaaide folio­ bladen. Zij loopen over de tijdvakken hieronder nader beschreven. Het. oudste, waaruit eenige bladzijden ontbreken, is bovendien gedeeltelijk verkeerd ingenaaid, zooals uit de data blijkt. Enkel bij de inschrijving van Jufv. Isabella d'Angelis wordt vermeld het ophangen van 't wapen. Hieronder volgen alle inschrijvingen van hen, die in de kerk begraven zijn. Register van overlijden. Retranchement, van 5' April 1667 tot 7e April 1672. 1667. Den 10 Meije begraven inde kke de soon van de Hr Majoor Bon genaemt Thomas Bon. Den 10 Meije begraven inde kke het doch ter ken van Hr Lut. Oldenburgh, Catharina Oldenb: Den 25 Juni begraven inde kkee 't kind vande Hr Cap* Cop, Sineke Vijve. Den 22 Septemb. begraven het kint van Gijsbrecht den Backer gen* Jaquemijntie. Den 7 Octob. begraven het kint van serg* Pijlsteker gen* Hans, oudt 4 jaer. Den 8 dito begraven de huijsvr van Joh: Step gen* Amilia Jans Roermont. Den 2 Novemb. begraven Huybrechi de Bouviere, oudt 53 jaren. Den 25 dito begraven het kint van Cap: Majoor Willem Bon, gen* Levijntie, oudt 7 jaer. Den 14 Dec. begraven het kint van Hr Majoor Bon gen* Maria oudt 4 jaer. [ontbreken enkele bladzijden]. 1669. Susanna de Laet huijsvrou van Lucas Goethals, gestorven den 17 Sept., is den 19 dito begraven in de kercke binnen Cadssandria. Willem Clerck, vendrig onder de comp. van cap* Geraert Cop, gestorven den 5 November en sijn huijsvrouw Lijs beth Strack gestorven den 3 November, zijn gesament lijck begraven in de kercke binnen Cadssandria op den 7 desselver maent. Lambrecht Gijsbrechtsen van den Berge, comijs alhier, gestorven den 5 November, is den 8 dito begraven in de kercke alhier. Jacoba, het kint van D. Nicolaus Leijdecker, gestorven den 8 Decembris, is den 12 dito begraven in de kercke alhier. Jaquomina van Meenen huijsvrou van Abraham van Bueren, gestorven den 26 December, is den 30 dito be­ graven in de kercke alhier. Joannes, 't kint van Joannis Leunissen Truijen, ge­ storven den 27 December, is den 31 dito begraven in de kercke alhier. 1670. Jacobus Geerardus Bouwman, 't kint van D'Heer Johan Reinhaert Bouwman zaliger, is gestorven den 19 April, is den 23 dito begraven in de kercke van Cad sandria en hebben het baye kleet uijt de wynckel van Michiel Dirikes gehaelt. Helena Margrieta, 't kint van Jan van Assel gestorven