De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

115 116 den 6 Mey, is den 8 Mey begraven inde kercke van Cadsandria. Symon Lammoru, vendrig onder de comp. .van cap* Geeraert Cop, gestorven den 5 Mey, is den 9 dito be­ graven in de kke van Cadsandria.' Henricus 't kint van Capt. Qeeraerl Cop, is gestorven den 10 mey, is begraven den 14 dito in de kercke alhier. Abraham, de sone van Abraham van Bueren, is ge­ storven den 6e Junij, is den 9en dito begraven in de kercke van Cadsandria, Lucas Goethals, gestorven den 12 Junij, is den 16 dito begraven in de kercke van Cadsandria. Jacob Kemper, soldaet onder capteyn de Meyer, is ge­ storven den 76n Maerte en den 10 dito begraven in de kercke alhier. Roelof Berghuijse is gestorven den 26 Maerte, is den 29 dito begraven inde kercke van Cadsandria. Jufv: Lsabella d'Angelis is gestorven den 4 dito (Janu ary), is den 10 January begraven in de kercke alhier. Nicolaus het kindt van Do. Nicolaus Leijdecker, ge­ storven den 13e November en is den 17e dito begraven in de kercke alhier. 1671. Juliana Paff d'huijsvrouw van mr Corn. Gouts waert, gestorven den 22 Februarius, is den 26 dito be­ graven in de kercke alhier. Jacobus Gillemans, sergant onder Prins Frits (van Nassau) gestorven den 11' Maerte, is den 14 dito be­ graven in de kercke alhier. 1672. Abraham, het kint van Kempe de Putter, ge­ storven den 4e Maerte, is den 7e dito begraven in de kercke alhier. Helena, de huijsvrouwe van sergant Egidius van Rieten, gestorven den 79 Maerte. Ende sijn kint, ongedoopt zijnde den 69 dito. Ende sijn beijde, de moeder met haer kint begraven inde kercke van Cadsandria den 9e dito. Susanna Maria, 't kint van sergant Egidius van Rieten, gestorven den llen Maertius, is den 15 dito begraven inde kercke alhier. -Aanteekening van zoodanige persoonen als zeedert de maand Maart 1786 binnen het district van't Retrenche ment zijn overleeden en aldaar en op ter Hofstede begraven. [Eerste inschrijving 29 April 1786, laatste 11 Novem­ ber 1790.J 1786 Den 30 December. Een kind van Levinus Bastink, dood ter waereldt gekoomen, den 27e dito. Begraaven in de kerk op 't Retrenchement aan de Westzijde teegen den ingank van 't eerste mans bogt. Geen collateraal subject. 1787. Den 10 October. Overleeden Anna Wieland, ge­ booren te Drongelen Lande van Heusden, in den ouder­ dom van 42 jaaren min 5 daagen, huijsvrouw van den schoolmeester L. E. Duijtz, begraaven in de kerk op 't Retrenchement den 139 dito. Weeskamer subject. Legt naast de graaven van Bastink en Erasmus in 't midden der kerk. Den 16e dito. Overleeden Leonard Duijtz, gebooren te Drongelen, in den ouderdom van 21 jaar en 7 daagen, zoon van den schoolmeester Duijtz en de bovenstaande Anna Wieland, begraven in de kerk op 't Retrenchement den 18e dito. Geen collateraal subject. Legt naast 't graf van zijn moeder. 1788. Den 12 Maart. Overleeden den WelEerwaerde Heer Adriaan van Well, Predicant binnen 't Retren­ chement, oud circa 50 jaaren, begraven in dé kerk den 21 dito. Legt aan de regter zijde van den preekstoel bij zijne huysvrouw. Geen collateraal, maar weeskamer subject. Den 2de October. Overleeden Judith van Meeleren, ge­ boren te Dordregt, oud 65 jaar 5 maanden en 28 dagen, weduwe Erieus Duijtz in leeven Drost en Secretaris der Heerlijkheden Onsenoort en Nieuwkuijk, moeder van den schoolmeester L. E. Duijtz, begraven den 6 dito in de kerk op 't Retrenchement. Geen collateraal subject. Legt in de kerk naast de vrouw van den schoolmeester aan de Oost zijde. Tussen den 29 en 30° Novemb: 's nagts even over 12 uuren overleeden 't kind van Jan Sareis van Rijn, genaamt Josua, oud circa 4 weeken, begraven in de kerk op 't Retrenchement den 2en December. Geen collateraal subject. Legt in de kerk midden voor de bogt van Wijkmans Oostzijde. 1789. Den 3e Jan: Overleeden ten huijse van Jan Sareis van Rijn, Maria van den Nestê, gebooren te Sluijs wede van Sareis van Rijn, in den ouderdom van 80 jaar 4 maanden en 13 daagen, begraven den 9 dito in de 'kerk op 't Retrenchement. Geen coll*. geen weesk. subject. Legt begraven naast de kist van de huijsvrouw van Jan Sareis van Rijn, Oostzijde. 1790. Den 26en February. 't Kind van Lievinus Basting, genaamd Livin oud 4 weken en begraven den 2 Maart in den kerk alhier, geen collateraal subject. Het derde register van overlijden loopt van 23 Juni 1791 tot 12 April 1796. 1792. Den I7e October. 'tKind van Jan Sareis van Rijn, genaamd Adriaan. En oud circa 35 maanden, begraven in de kerk alhier. Aan de Oostzijde voor de bogt van Wijkman. 179:5. Den 14e August, 't Kind van D. Hr Verdom genaamd Gert, oud circa 5 maanden 6 dagen, begraven in de kerk alhier. Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. (Vervolg van XXXVII, 73). v = van, o = oud, p = predikant, w = weduwnaar of weduwe, va ?? vader, m = moeder, b = broeder, z = zuster. 17. 9. 1722. Petrus Hemrica, p. Nieuw Brongerga. Catharina de Jong, v. 17. 12. 1722. Mattheus Neeff, v. Montfoort, p. Nigtevegt, w. Geertruid van den Berg.